Published: 2020-02-28 22:55:00 CET
Silvano Fashion Group
Majandusaasta aruanne

Silvano Fashion Group 2019.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2019. aasta 12 kuu (võrrelduna 2018. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2019 (võrrelduna 31.12.2018) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 12 kuud 2019 12 kuud 2018 Muutus
Müügitulu 56 943 62 213 -8,5%
EBITDA 17 004 19 310 -11,9%
Aruandeperioodi puhaskasum 11 149 11 525 -3,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 10 663 10 796 -1,2%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,30 0,30 0,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 15 086 11 240 34,2%


tuhandetes eurodes 31.12.2019 31.12.2018 Muutus
Varad kokku 46 309 45 504 1,8%
Käibevarad kokku 27 123 34 904 -22,3%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 26 324 27 462 -4,1%
Raha ja raha ekvivalendid 5 152 13 603 -62,1%


Rentaablusanalüüs, % 12 kuud 2019 12 kuud 2018 Muutus
Brutokasum 52,1 55,6 -6,3%
EBITDA 29,9 31,0 -3,5%
Puhaskasum 19,6 18,5 5,9%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 18,7 17,4 7,5%


Finantssuhtarvud, % 31.12.2019 31.12.2018 Muutus
ROA 22,2 22,9 -3,1%
ROE 38,9 34,7 12,1%
Hinna/ kasumi suhe 7,3 7,7 -5,2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,7 2,4 12,5%
Likviidsuskordaja 0,8 1,2 -33,3%

Majandustulemused

Kontserni 2019. aasta 12 kuu käive moodustas 56 943 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 8,5%. Hulgimüügi käive vähenes 13,2% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2019. aasta 12 kuu brutokasum oli 29 651 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 14,4%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2019. aasta 12 kuu jooksul 55,6%-lt 52,1%-le. Müüdud toodangu kulu vähenes 1,1% võrra.

2019. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 28,3% ja ulatus 12 712 tuhande euroni võrreldes 2018. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 17 736 tuhat eurot. 2019. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 22,3% võrreldes 28,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 11,9% ja moodustas 2019. aasta 12 kuuga 17 004 tuhat eurot, mis tähendab 29,9% rentaablust (19 310 tuhat eurot ja 31,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2019. aasta 12 kuuga 10 663 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 10 796 tuhat eurot 2018. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 18,7% võrreldes 17,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. detsember 2019 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 46 309 tuhande euroni, suurenedes 1,8% võrreldes 31. detsembriga 2018.

Võrreldes 31. detsembriga 2018 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 038 tuhande euro võrra ja moodustasid  2019. aasta 31. detsembri seisuga 2 610  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 714 tuhande euro võrra ning 2019. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 19 359 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 138 tuhande euro võrra, ulatudes 2019. aasta 31. detsembri seisuga 26 324 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2019.aasta 12 kuuga 4 675 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2019. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 1 216 tuhat eurot, 497 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2019. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2018 seisuga oli 2 073 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2019. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 13 195  tuhat eurot (12 500 tuhat eurot 2018.aasta 12 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 870 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused peale 2019. aasta IV kvartalit

3. mail 2019 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 •   Üldkoosolek kinnitas 2018. majandusaasta aruande.
 • Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.05.2019). Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:
  - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019, (makse teostatud 20.05.2019);
  - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019; (makse teostatud 29.08.2019);
 • Üldkoosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust Ants Susi tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019.
 • Üldkoosolek otsustas valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.
 • Üldkoosolek otsustas muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:
 • nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
 • nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).
 • Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. 
 • Üldkoosolek otsustas, et:

- SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.
- SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018.a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.
- Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.  15.mail 2019  registreeris Tartu Kohturegister aktsiakapitali suurendamise 7 200 tuhande võrra vastavalt 03.05.2019 Üldkoosoleku otsusele.

19. juunil 2019 toimus AS Silvano Fashion Group erakorraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

-      Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised

aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. 

 • Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta;
 • Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud;
 • Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia;
 • Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri   fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 03.07.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid. 23.septembril 2019 registreeris Tartu Kohturegister aktsiakapitali vähendamise 3 600 tuhande euro võrra vastavalt 19.juunil 2019 toimunud Üldkoosoleku otsusele. Väljamakse teostati 27.09.2019.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.12.2019 31.12.2018
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   5 152 13 603
Väljaantud laenud   2 8
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2   2 610   3 648
Varud 3 19 359 17 645
Käibevara kokku   27 123 34 904
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   334 292
Investeeringud sidusettevõtetesse   82 64
Müügiootel finantsvara   321 305
Edasilükkunud tulumaksuvara   905 1 433
Immateriaalne põhivara   423 261
Kinnisvarainvesteeringud   869 851
Materiaalne põhivara 4 16 252 7 394
Põhivara kokku   19 186 10 600
VARAD KOKKU   46 309 45 504
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised kapitalirendikohustused   2 362 0
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 6 899 14 163
Maksuvõlad   889 662
Lühiajalised kohustused kokku   10 150 14 825
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   14 7
Pikaajalised kapitalirendikohustused   6 333 0
Pikaajalised eraldised   61 61
Pikaajalised kohustused kokku   6 408 68
Kohustused kokku   16 558 14 893
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 8 567
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 355
Realiseerimata kursivahed   -15 697 -14 696
Jaotamata kasum   31 793 28 330
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   26 324 27 462
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 427 3 149
Omakapital kokku   29 751 30 611
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   46 309 45 504

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal  2019 IV  kvartal 2018 12 kuud 2019 12 kuud 2018
Müügitulu 8 12 132 12 378 56 943 62 213
Müüdud toodangu kulu   -5 138 -6 227 -27 292 -27 594
Brutokasum   6 994 6 151 29 651 34 619
          
Turustuskulud   -2 958 -3 007 -11 714 -11 963
Üldhalduskulud   -1 181 -1 101 -4 582 -4 279
Muud äritulud   81 84 300 281
Muud ärikulud   -314 -317 -943 -922
Ärikasum   2 622 1 810 12 712 17 736
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   144 -922 3 057 -2 842
Muud finantstulud/(kulud)   -223 6 -590 61
Finantstulud ja -kulud kokku   -79 -916 2 467 -2 781
         
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   5
2

8

20
Kasum enne tulumaksu 2 548
896

15 187

14 975
Tulumaks   -1 163
-138

-4 038

-3 450
           
Aruandeperioodi kasum   1 385 758 11 149 11 525
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   1 371 938 10 663 10 796
  Mittekontrolliva osaluse osa   14 -180 486 729
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,04


0,030,300,30
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad IV kvartal 2019 IV kvartal 2018 12 kuud 2019 12 kuud 2018
         
Aruandeperioodi kasum   1 385 758 11 149 11 525
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   -1 035 707

-699


715
Sealhulgas:          
  Emaettevõte omanike osa   -1 035 739 -1 001 892
  Mittekontrolliva osaluse osa   0 -32 302 -177
           
Perioodi koondkasum kokku   350 1 465 10 450 12 240
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   336 1 677 9 662 11 688
  Mittekontrolliva osaluse osa   14 -212 788 552

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 12 kuud 2019 12 kuud 2018
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum 11 149 11 525
Korrigeerimised:   
  Põhivara amortisatsioon 4 292 1 574
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud  investeeringutest -8 -20
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 50 16
  Finantstulud ja -kulud kokku -2 467 240
  Laekumata nõuete allahindluse reserv 45 5
  Varude allahindluse reserv 263 0
  Pikaajaliste hüvitiste eraldis 0 9
  Edasilükkunud tulumaksuvara allahindluse reserv 678 0
Tulumaksu kulu 4 038 3 450
Varude muutus -1 714 115
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 944 -871
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 114 -1 260
Makstud tulumaks - 2 298 -3 543
Kokku rahavood äritegevusest 15 086 11 240
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 12 31
Saadud dividendid 0 3
Materiaalse põhivara müük 84 18
Antud laenude tagasimaksed 6 0
Materiaalse põhivara soetus -1 216 -497
Immateriaalse põhivara soetus -219 -156
Acquisition of shares of a subsidiary 0 -8
Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 333 -609
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Kapitalirendikohustuste tagasimaksed -2 988 0
Väljamakstud intressid -636 0
Väljamakstud dividendid -7 710 -18 373
Aktsiakapitali vähendamie -10 800 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -22 134 -18 373
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 381 -7 742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 13 603 21 230
Valuutakursi muutuste mõju rahale  -70 115
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 152 13 603

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

Manus


SFG 2019.a. IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne.pdf