Avaldatud: 2020-08-17 14:04:54 CEST
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

Nordic Fibreboard AS 2020. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2020. aasta 2. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt 3,48 miljonit eurot (2019 2. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt 3,48 miljonit eurot). Kontserni peamise ärisegmendi, puitkiudplaadi, müügitulu 2020. aasta 2. kvartalis oli 2,43 miljonit eurot (2019 2. kvartalis 3,01 miljonit eurot). Müügitulu languse peamiseks põhjuseks oli  Püssi tehase sulgemine 2020. aasta märtsis, mis tulenes COVID-19 pandeemia tõttu klientide tellimuste olulistest kaotustest märkmetahvlite tööstuses. Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aasta 2. kvartalis 8 tuhat eurot, müügitulu vähenemine (võrreldes 2019. aasta 2. kvartaliga 468 tuhat eurot) tulenes Kontserni väljumisest mööbli jaemüügi segmendist selle aasta alguses ning 2020. aasta 2. kvartalis alguses toimus ainult mõnede järelejäänud laojääkide tühjendusmüük. Kinnisvarahalduse müügitulu, sealhulgas kommunaalkulude edasimüük, oli 2020. aasta 2. kvartalis 44 tuhat eurot (2019 2 kv. 16 tuhat eurot). Tulu rendist ja kinnisvarahaldusest suurenes tänu sellele, et Pärnus Suur-Jõe 48 asuvatele ruumidele tagati rohkem üürnikke.

Kontserni EBITDA oli 2020. aasta 2. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt positiivne 347 tuhat eurot (2019 2. kv: jätkuvatelt tegevustelt positiivne 52 tuhat eurot), millest kiudplaadi segmendi EBITDA oli 342 tuhat eurot (2019  2. kvartalis 13 tuhat eurot). Peale akumuleeritud kulumi ja finantskulu oli kontserni puhaskasum 2020. aasta 2. kvartalis 194 tuhat eurot jätkuvatelt tegevustelt  (2019 2. kv: puhaskahjum  jätkuvatelt tegevustelt 179 tuhat eurot).

Kontserni konsolideeritud EBITDA paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille peamiseks põhjuseks oli kiudplaadi divisjoni paranenud efektiivsus. Püssi tehase sulgemise tõttu viidi Püssis toodetavate ehitussektori tellimused üle Pärnu tehasesse, mille tulemusena alustas Pärnu tehas 2020. aasta aprillis tööd neljas vahetuses. Pärnu tehas töötab nüüd täisajaga tootmisvõimsusel, välja arvatud igakuiseks korraliseks hooldustööks üks kord kuu jooksul. Masinate suurema töövõimsuse kasutamise tulemusena suurenes Nordic Fibreboardi brutomarginaal märkimisväärselt, ulatudes 2020. aasta 2. kvartalis 31%-ni (2019 2. kv 15%)

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

  tuh EUR tuh EUR
  II kv 2020 II kv 2019 6k 2020 6k 2019
Jätkuvad tegevused        
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 426 3 013 5 517 5 906
Mööbli jaemüük 8 468 55 861
Kinnisvara haldamine 44 16 113 16
Elimineerimine 0 (18) (0) (20)
Kokku jätkuvatelt tegevustelt 2 479 3 480 5 685 6 763
     
Lõpetatud tegevus 0 408 0 954
     
KOKKU 2 479 3 888 5 685 7 717

 

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR II kv 2020 II kv 2019 6k 2020 6k 2019
Jätkuvad tegevused        
EBITDA ärisegmentide lõikes        
Kiudplaadi tootmine ja müük 342 13 88 36
Mööbli jaemüük 8 (16) (39) (38)
Kinnisvara haldamine (1) 16 (3) 16
Elimineerimine (2) 39 (9) 50
Kokku EBITDA 347 52 37 64
Põhivara kulum ja amortisatsioon 135 166 287 316
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 212 (114) (250) (252)
Neto finantskulud 18 65 90 129
Tulumaksukulu 0 0 0 0
PUHASKASUM/-KAHJUM jätkuvatelt tegevustelt 194 (179) (340) (381)
     
Kasum/kahjum lõpetatud tegevuselt 0 (121) 0 (243)
     
KOKKU 194 (300) (340) (624)

NORDIC FIBREBOARD LTD

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2020. aasta 2. kvartalis 2,43 miljonit eurot (2019 2. kv: 3,01 miljonit eurot). 2020. aasta 2. kvartalis müüsime oma tooteid 18 riigi klientidele. Müügitulu peamiseks languse põhjuseks oli märkmetahvlite segmendis klientide kaotus. Kogu selle sektori toodang toodeti Püssi tehases, mis 2020. aasta märtsis suleti. Samas meie peamistel Põhja-Euroopa ehitussektori turgudel on müük olnud stabiilne. Puitkiudplaadi suurimal turul-Soomel, mis moodustab käesoleva aasta müügist 29%, kasvas käesoleva aasta 2. kvartali müügitulu 4%. Müük Taani, Rootsi, Eestisse ja Lätti moodustas 2. kvartali kogukäibest 45% ning oli madal, samuti oli langust tunda ka kaugematel turgudel, peamiselt koroonaviiruse negatiiivse mõju tõttu sarnastel turgudel.

Pärnu tehasesse neljanda vahetuse  töölelisamise ja masinate täieliku kasutusvõimsuse rakendamise tulemusel suurenes oluliselt brutomarginaal 15%-lt 2019. aasta 2. kvartalis 31%-ni 2020. aasta 2. kvartalis. Üldhalduskulud olid 2020. aasta 2 kvartalis 6% madalamad võrreldes 2019. aasta 2. kvartaliga. EBITDA oli 2020. aasta 2. kvartalis positiivne 342 tuhat eurot (14% 2020. aasta 2. kvartali käibest) võrdluseks 2019 2. kv: EBITDA positiivne 13 tuhat eurot.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR tuh EUR
  II kv 2020 II kv 2019 6k 2020 6k 2019
Euroopa Liit 2 115 2 236 4 856 4 329
Venemaa 276 425 486 753
Aasia 22 80 60 243
Aafrika 0 156 34 298
Lähis-Ida 6 39 45 126
Teised 7 77 36 157
Kokku 2 426 3 013 5 517 5 906

 Skano Furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaemüügi müügitulu oli 2020. aasta 2. kvartalis 8 tuhat eurot (2019. aasta 2. kvartalis 468 tuhat eurot). Nagu varasemates aruannetes informeeritud on mööbli jaemüük lõpetaud ning 2020. aasta 2. kvartali müük toimus ladude tühjendusmüügist.

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

  tuh EUR tuh EUR Kaupluste arv
  II kv 2020 II kv 2019 6k 2020 6k 2019 30.06.2020 30.06.2019
Eesti 8 364 55 621 0 3
Läti 0 45 0 85 0 1
Leedu 0 59 0 155 0 1
Kokku (toimivad kauplused) 8 468 55 861 0 5

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

2020. aasta 2. kvartali renditulu koos kommunaalkulude vahendusega oli 44 tuhat eurot. Ettevõtte kulud koosnevad tegevuskuludest ning detailplaneeringuga seotud kuludest, mille tulemusena oli kinnisvarahalduse EBITDA 2020. aasta 2. kvartalis negatiivne 3 tuhat eurot.

Bilanss ja rahavoogude aruanne

Seisuga 30.06.2020 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,1 miljonit eurot (30.06.2019: 10,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 30.06.2020 6,9 miljonit eurot (30.06.2019: 8,0 miljonit eurot), milledest Kontsernil oli laenukohustisi 4,5 miljonit eurot seisuga 30.06.2020 (30.06.2019: 4,9 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,2 miljonit eurot seisuga 30.06.2020 (30.06.2019: 1,8 miljonit eurot). Varud seisuga 30.06.2020 0,4 miljonit eurot (30.06.2019 1,7 miljonit eurot). Kinnisvarainvesteeringud suurenesid materiaalsetest põhivaradest ümberklassifitseerimise tõttu 187 tuhandelt eurolt seisuga 30.06.2019 summale 1,1 miljonit eurot seisuga 30.06.2020. Investeeringud finantsvaradesse (ehk Trigon Property Development aktsiad) suurenesid 399 tuhandelt eurolt seisuga 30.06.2019 summale 414 tuhat eurot seisuga 30.06.2020. Materiaalne ja immateriaalne põhivara kokku seisuga 30.06.2020 4,9 miljonit eurot (6,2 miljonit seisuga of 30.06.2019).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 6 kuu jooksul 2020. aastal oli raha sissevool summas 104 tuhat eurot (2019 6 kuud: raha sissevool summas 207 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2020. aasta 6 kuu raha väljavool summas 53 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 46 tuhat eurot 2019. aasta 6 kuud. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2020. aasta 6 kuu raha väljavool summas 53 tuhat eurot (2019 6 kuud: raha väljavool 145 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2020. aasta 6 kuu raha väljavool summas 2 tuhat eurot (2019 6 kuud: raha sissevool 16 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard LTD

Meie püsiklientide tellimuste portfellid Põhja-Euroopa suurimatel turgudel on endiselt suuremahulised, kuid COVID-19 pandeemiaga seotud jätkuva ebakindluse tõttu on tulevikku keeruline ennustada.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

Töötajad

Seisuga 30.06.2020 töötas Kontsernis 97 inimest (124 inimest jätkuvatelt tegevustelt 30.06.2019 seisuga võrreldes). Töötajate keskmine arv oli 2020 2. kvartalis 116 (2. kvartalis 2019: 121 jätkuvatelt tegevustelt).

2020. aasta esimese kuue kuu jooksul olid tööjõukulud jätkuvatelt tegevustelt koos maksukuludega kokku 1,1 miljonit eurot (2019 esimese kuue kuu jooksul jätkuvatelt tegevustelt 1,2 miljonit eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 104 tuhat eurot 2020. aasta esimese kuue kuu jooksul ning võrreldes 110 tuhat eurot 2019. aasta esimese kuue kuuga.

Finantssuhtarvud

tuh EUR     
Kasumiaruanne II kv 2020 II kv 2019 6k 2020 6k 2019
Müügitulu 2 479 3 480 5 685 6 763
EBITDA 347 52 37 64
EBITDA rentaablus 14% 1% 1% 1%
Ärikasum/-kahjum 211 (114) (250) (252)
Ärirentaablus 9% (3%) (4%) (4%)
Puhaskasum/-kahjum 194 (179) (340) (381)
Puhasrentaablus 8% (5%) (6%) (6%)
         
Lõpetatud tegevus 0 (121) 0 (243)
         
KASUM/KAHJUM KOKKU 194 (300) (340) (624)
     
         
Bilanss 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018
Koguvarad 8 077 9 045 10 281 10 307
Koguvarade puhasrentaablus 2% (12%) (4%) (3%)
Omakapital 1 222 1 542 2 297 2 901
Omakapitali puhasrentaablus 16% (73%) (17%) (12%)
Võlakordaja 85% 83% 78% 72%
     
Aktsia 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,32 0,41 0,44 0,36
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,08) (0,31) (0,14) (0,20)
Hind-tulu (PE) suhtarv (4,26) (1,32) (3,15) (1,81)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,27 0,34 0,51 0,64
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,19 1,20 0,85 0,56
Turukapitalisatsioon tuh EUR 1 449 1 845 1 962 1 611
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum
EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu
Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu
Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu
Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital
Võlakordaja = kohustised / koguvarad
Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv
Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta
Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus
Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv kokku

*http://www.nasdaqbaltic.com/

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 5 7 70 54
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 1 175 1 394 1 764 1 142
Varud (Lisa 4) 443 894 1 679 2 255
Kokku käibevarad 1 623 2 296 3 513 3 452
         
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 1 125 1 121 187 175
Müügiootel finantsvarad (Lisa 8) 414 397 399 422
Materiaalne põhivara (Lisa 6) 4 902 5 212 6 155 6 223
Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 13 19 27 34
Kokku põhivarad 6 454 6 749 6 769 6 855
         
Kokku varad 8 077 9 045 10 281 10 307
         
Võlakohustised (Lisas 9) 4 462 4 547 602 662
Võlad ja ettemaksed (Lisas 10) 2 158 2 665 2 874 2 418
Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 9 20 10 15
Kokku lühiajalised kohustised 6 629 7 232 3 487 3 095
         
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 9) 47 92 4 288 4 102
Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 179 179 210 210
Kokku pikaajalised kohustised 226 271 4 498 4 311
Kokku kohustised 6 855 7 503 7 985 7 406
         
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 2 699 2 699 2 699 2 699
Ülekurss 0 364 364 364
kohustuslik reservkapital 0 288 288 288
Muud reservid 104 84 65 45
Jaotamata kasum (kahjum) (1 582) (1 894) (1 119) (496)
Kokku omakapital 1 222 1 542 2 297 2 901
         
Kokku kohustised ja omakapital 8 077 9 045 10 281 10 307

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 31

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR II kv 2020 II kv 2019 6k 2020 6k 2019
Müügitulu (Lisa 14) 2 479 3 480 5 685 6 763
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 1 798 2 963 4 617 5 846
Brutokasum 681 517 1 068 917
         
Turustuskulud (Lisa 16) 306 455 733 857
Üldhalduskulud (Lisa 17) 129 131 304 255
Muud äritulud (Lisa 19) 1 0 2 22
Muud ärikulud (Lisa 19) 35 45 283 79
Ärikasum (-kahjum)  (Lisa 11) 212 (114) (250) (252)
         
Finantstulud (Lisa 20) 36 0 37 0
Finantskulud (Lisa 20) 54 65 127 129
KASUM/KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 194 (179) (340) (381)
         
ARUANDEAASTA PUHASKASUM/KAHJUM JÄTKUVATELT TEGEVUSTELT 194 (179) (340) (381)
         
Aruandeperioodi puhaskasum/kahjum lõpetatud tegevustelt 0 (121) 0 (243)
ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM/KAHJUM KOKKU 194 (300) (340) (624)
         
KOKKU ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM/KAHJUM 194 (300) (340) (624)
         
Tava perioodi puhaskasum/kahjum aktsia kohta (Lisa 13) 0,04 (0,07) (0,08) (0,14)
Lahustatud perioodi puhaskasum/kahjum aktsia kohta (Lisa 13) 0,04 (0,07) (0,08) (0,14)

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 31.

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

tuh EUR Aktsia­kapital Ülekurss kohustis­lik reserv­kapital Muud reservid Jaotamata kasum Kokku
             
Saldo 31.12.2018 2 699 364 288 45 (496) 2 901
             
Aktsiaoptsioonid 6k 2019 0 0 0 20 0 20
Aruandeaasta puhaskahjum 6k 2019 0 0 0 0 (624) (624)
Muu koondkahjum 6k 2019 0 0 0 0 0 0
2019 6k koondkahjum 0 0 0 0 (624) (624)
Saldo 30.06.2019 2 699 364 288 65 (1 119) 2 297
             
Saldo 31.12.2019 2 699 364 288 84 (1 894) 1 542
             
Aktsiaoptsioonid 6k 2020 0 0 0 20 0 20
Muud muudatused 0 (364) (288) 0 652 0
Aruandeaasta puhaskahjum 6k 2020 0 0 0 0 (340) (340)
Muu koondkahjum 6k 2020 0 0 0 0 0 0
2020 6k koondkahjum 0 0 0 0 (340) (340)
Saldo 30.06.2020 2 699 0 0 104 (1 582) 1 222

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 31.

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees
+372 569 90 988
torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

Manus


Nordic Fibreboard Vahearuanne 2020 2.kvartal ja 6 kuud_EST.pdf