Publicēts: 2021-02-03 16:04:51 CET
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu

Kā jau tika ziņots iepriekš, 2019.gada 16.augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda (a) apmierināt AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu; (b) īstenot Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesu (Process); (c) apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu (Plāns); un (d) noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 2 (divus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Savukārt ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 15.maija lēmumu civillietā Nr.C30516819 tika apstiprināti Plāna grozījumi (2020.gada 6.aprīļa redakcijā), turpmāk – Grozījumi, nosakot Procesa īstenošanas termiņu 4 (četri) gadi, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Sabiedrība pateicas kreditoru vairākumam par Sabiedrības finanšu stāvokļa 2019.gadā un 2020.gadā izpratni un sniegto atbalstu, dodot savu piekrišanu Plāna un Grozījumu īstenošanai.

Kopš Procesa īstenošanas sākuma 2019.gada augustā līdz 2020.gada pavasarim, kad pirmo reiz no Sabiedrības neatkarīgu apstākļu dēļ tās saimniecisko darbību tieši, būtiski un nelabvēlīgi ietekmēja koronavīrusa izraisītās slimības Covid–19 ierobežošanai izsludinātā ārkārtējā situācija Latvijā un citur pasaulē ieviestie ierobežojumi, kā arī kopš Grozījumu apstiprināšanas 2020.gada maijā līdz 2020.gada rudenim, kad atkārtoti Sabiedrības saimniecisko darbību tieši, būtiski un nelabvēlīgi ietekmēja Covid–19 ierobežošanai atkārtoti izsludinātā ārkārtējā situācija Latvijā un citur pasaulē ieviestie ierobežojumi, Sabiedrība sekmīgi pildīja Plānu un Grozījumus, veicot savu pamatdarbību un īstenojot Plānā un Grozījumos paredzētos pasākumus, kā rezultātā līdz šim brīdim Sabiedrība ir spējusi segt vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) jeb 6 859 749,25 EUR no Procesa ietvaros sedzamo kreditoru prasījumu apmēra.

Tomēr, neraugoties uz minēto, Covid–19 pandēmijas globālo seku rezultātā Sabiedrība nav spējusi atjaunot savu saimniecisko darbību tādā apjomā, kādā to paredzēja Plāns un Grozījumi, kā arī nav spējusi īstenot vienu no būtiskākiem Plānā un Grozījumos paredzētiem pasākumiem – peldošo doku pārdošanu.

Pie šādiem apstākļiem turpmāka Procesa īstenošana atbilstoši Plānam un Grozījumiem nav iespējama, tāpēc Sabiedrība ir atkārtoti izstrādājusi Plāna grozījumus, paredzot šādas izmaiņas:

 1. peldošos dokus pārdot par samazinātu cenu, bet ne mazāku kā 3 300 000, EUR, ne vēlāk kā Procesa 2.gada 4.ceturksnī ar šādiem pamatnosacījumiem:
  1. darījuma noslēgšanas brīdī pircējs samaksā daļu no pirkuma cenas, bet ne mazāku kā 400 000, EUR, un atlikušo pirkuma cenu pircējs samaksā pakāpeniski, atbilstoši Plāna grozījumos paredzētājam grafikam, ne vēlāk kā līdz Procesa 5.gada 2.ceturksnim;
  2. līdz pilnas pirkuma cenas samaksai pircējs iegūst ķīlas tiesības uz peldošajiem dokiem samaksātās pirkuma cenas daļas apmērā vai Sabiedrība iegūst ķīlas tiesības uz peldošajiem dokiem nesamaksātās pirkuma cenas daļas apmērā;
  3. līdz Procesa pabeigšanai pircējs peldošos dokus nepārdod un turpina glabāt un lietot Sabiedrības piederošajam/nomātajam nekustamajam īpašumam/piestātnēm piekļaujošajā Rīgas ostas akvatorijā;
  4. līdz Procesa pabeigšanai pircējs, glabājot un lietojot peldošos dokus, saņem kuģu remonta atbalsta pakalpojumus no Sabiedrības.
 2. papildus pārdot vēl šādu Sabiedrības mantu:
  1. peldošo celti SPK–24 par cenu ne mazāku kā 350 000, EUR ne vēlāk kā Procesa 5.gada 2.ceturksnī;
  2. hidraulisko presi 380t par cenu ne mazāku kā 180 000, EUR ne vēlāk kā Procesa 5.gada 3.ceturksnī.
 3. pagarināt Procesa īstenošanas termiņu vēl par 1 gadu (12 mēnešiem);
 4. precizēt Sabiedrības plānotos ieņēmumus un izdevumus, kā arī kreditoru prasījumu segšanas grafiku, paredzot:
  1. Plānā paredzētās saistības (nemainot sedzamo saistību kopējo apmēru) attiecībā pret nodrošinātajiem kreditoriem tiks segtas kopumā 23 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par Procesa īstenošanu, jeb turpmāko 7 mēnešu laikā, līdz Procesa 22.mēnesim būtiski samazinot maksājumus nodrošinātajiem kreditoriem, ņemot vērā Covid–19 pandēmijas globālo seku provizorisko ietekmi uz Sabiedrības saimniecisko darbību;
  2. Plānā paredzētās saistības (nemainot sedzamo saistību kopējo apmēru) attiecībā pret nenodrošinātajiem kreditoriem tiks segtas kopumā 60 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par Procesa īstenošanu, jeb turpmāko 43 mēnešu laikā, līdz Procesa 24.mēnesim būtiski samazinot maksājumus nenodrošinātajiem kreditoriem, ņemot vērā Covid–19 pandēmijas globālo seku provizorisko ietekmi uz Sabiedrības saimniecisko darbību.

Sabiedrība atbilstoši Maksātnespējas likuma noteikumiem 2020.gada 23.decembrī nosūtīja tās izstrādāto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu redakciju Sabiedrības kreditoriem rakstveida piekrišanas sniegšanai.

Sabiedrība ir pateicīga tās kreditoriem par izrādīto sapratni un atbalstu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanā.

Plašāka informācija par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu tiks sniegta tuvākajā laikā.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde