English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-25 17:14:00 CEST
AB „Grigeo“
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2023 metų 3 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos

AB „Grigeo“ įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“ bei UAB „Grigeo investicijų valdymas“, per 3 2023 m. mėnesius pasiekė 54,1 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 4,2 mln. eurų daugiau nei per 2022 m. atitinkamą laikotarpį.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 9,7 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 6,8 mln. eurų daugiau nei per tą patį 2022 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2022 m. 3 mėnesiais padidėjo 6,9 mln. eurų ir siekė 12,0 mln. eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) pardavimai siekė 27,7 mln. eurų ir tai yra 8,7 mln. eurų daugiau nei per 2022 m. atitinkamą laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 7,4 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 6,6 mln. eurų daugiau nei per tą patį 2022 m. laikotarpį. Reikšmingą Bendrovės pelno prieš mokesčius augimą lėmė apyvartinių taršos leidimų pardavimo rezultatas bei sumažėjusios energijos išteklių kainos.

Bendrovės EBITDA rodiklis pasiekė 8,4 mln. eurų ir, palyginus su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 6,6 mln. eurų.

Šioje lentelėje pateikiame visų šiame pranešime minimų 3 mėnesių rezultatų suvestinę:

Rodiklis, mln. eurų Grupė Bendrovė
2023 m. 2022 m. Pokytis 2023 m. 2022 m. Pokytis
Pardavimo apyvarta 54,1 49,9 8,5% 27,7 18,9 46,3%
EBITDA* 12,0 5,1 135% 8,4 1,8 369%
Pelnas prieš mokesčius (EBT) 9,7 2,8 242% 7,4 0,8 841%

*Apskaičiavimas pateiktas pridedamų ataskaitų 18 pastaboje

Detalesnė šių pokyčių informacija pateikiama AB „Grigeo“ 2023 m. 3 mėnesių tarpiniame vadovybės pranešime ir neaudituotose tarpinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose (žr. priedus).

Tomas Jozonis

Generalinis direktorius

+370 5 243 58 01

PriedasGrigeo 2023Q1 tarpine ataskaita.pdf