English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-30 13:00:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2023 m. kovo 30 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.
1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.

2. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai
2.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.

3. Dėl AB „Ignitis grupė“ 2022 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 3.1.  Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Dėl 2022 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
4.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. pelną (nuostolius) (pridedama).

5. Dėl pritarimo pagalbos skyrimui Ukrainai.
5.1. Pritarti, kad būtų skiriama 12 mln. Eur pagalba Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei tvarka. Šis sprendimas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokios pagalbos teikimą, pakeitimų įsigaliojimo dienos.

6. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų.
6.1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB audito įmone, kuri atliks 2023–2027 m. AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.
6.2. Nustatyti, kad už 2023–2027 m. finansinių ataskaitų audito paslaugas būtų mokama 590 000,00 EUR (penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), audito paslaugų kainų perskaičiavimui naudojant praėjusių metų gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos nustatytą 12 mėnesių suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) pokytį (kainų perskaičiavimo principas pridedamas).

7. Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.
7.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).

8. Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.
8.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ įstatų naują redakciją (pridedama).
8.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.


Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Grupės tinklalapyje  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas ir Grupės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 16.30 val., penktadieniais 7.30 – 11.30 val. ir 12.15 – 15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Papildoma informacija apie paskirtus dividendus

Buvo patvirtintas 0,624 Eur už vieną paprastąją vardinę akciją dividendų, mokamų už 2022 m. antrą pusmetį, dydis. Už ataskaitinį laikotarpį nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Grupės akcininkams bus išmokėta 45 170 711,04 Eur dividendų.

Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2023 m. balandžio 14 d. pabaigoje (Apskaitos diena), bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų savininkai. Dividendai bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą 2023 m. balandžio 26 d. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės paprastosios vardinės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. gruodžio 31 d., yra 2023 m. balandžio 13 d.

Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, nuo 2023 m. kovo 30 d. pateikiama Grupės tinklalapyje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/dividendai.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

Priedai2022 metu AB Ignitis grupe pelno nuostoliu paskirstymas.pdf
Grupes Atlygio politika.pdf
LT_Ignitis grupe_ istatu projektas.pdf