English Lithuanian
Paskelbta: 2021-11-30 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

2021 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas: dėmesio centre – Žalioji gamyba

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. 9 mėn. laikotarpio „Ignitis grupės“ (toliau – Grupė) koreguotas EBITDA buvo 31,0 proc. didesnis nei analogišku laikotarpiu 2020 m. ir siekė 214,5 mln. Eur.

Koreguotas EBITDA augo visuose Grupės veiklos segmentuose, o instaliuotų pajėgumų plėtra Žaliosios gamybos segmente tapo pagrindiniu augimą lėmusiu veiksniu – veiklą pradėjusios Kauno KJ (24 MWe, 70 MWth) ir Vilniaus KJ atliekas į energiją verčiantis blokas (19 MWe, 60 MWth) lėmė didesnį pagamintą elektros energijos kiekį. Prie koreguoto EBITDA augimo taip pat prisidėjo geresni Kauno HE rezultatai dėl išnaudotos didesnės elektros energijos kainos rinkoje. Sprendimų klientams segmento rezultatai taip pat buvo geresni dėl laikino teigiamo gamtinių dujų efekto, susijusio su dujų atsargų pervertinimu, kurį lėmė augančios gamtinių dujų kainos rinkoje. Pastarosios, tikėtina, gali pakeisti savo kryptį jeigu gamtinių dujų kainos grįš į įprastą lygį. Galiausiai prie Grupės koreguoto EBITDA augimo prisidėjo didesni paskirstyti kiekiai Tinklų segmente, kuriuos lėmė didesnis suvartojimas, lyginant su 2020 m. (po perskaičiuotų 2020 m. 9 mėn. Rezultatų dėl atnaujintos Tinklų metodikos). Svarbu pažymėti, kad padidėjusio perskirstyto kiekio efektas išsilygins per metus.

Po ataskaitinio laikotarpio, VERT atnaujino Tinklų metodiką, iš esmės RAB skaičiavimo metodą pakeisdama iš LRAIC modelio į panašesnį istorinės įsigijimo vertės modelį, o tai lėmė koreguoto EBITDA perskaičiavimą. Vis dėl to, reguliavimo tvarumas buvo užtikrintas naudojant naujai pritaikytą papildomą dedamąją, kuri atsveria RAB skaičiavimo metodo pokyčius. Dėl šios priežasties veiklos prognozės, dividendų politika ir investicijų planai išlieka nepakitę.

2021 m. prognozė

Atsižvelgiant į tvirtus 2021 m. 9 mėn. rezultatus, Grupė išlaiko 2021 m. koreguoto EBITDA prognozes – 300-310 mln. Eur. Neigiamą poveikį Tinklų segmente dėl atnaujintos metodologijos atsveria geresni nei tikėtasi elektros energijos gamybos portfelio rezultatai Žaliosios gamybos ir Lanksčiosios gamybos segmentuose, daugiausiai dėl didesnių elektros energijos kainų rinkoje; bei geresni nei tikėtasi Sprendimų klientams segmento rezultatai, dėl laikino teigiamo gamtinių dujų atsargų pervertinimo efekto, kurį lėmė augančios gamtinių dujų kainos.

Grąža akcininkams

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 43,75 mln. Eur (arba 0,589 Eur už akciją) dividendų sumą už 2021 m. pirmąjį pusmetį (pagal Dividendų politiką). Dividendai buvo išmokėti 2021 m. spalio mėn.

Strategijos įgyvendinimas

Per ataskaitinį laikotarpį Grupė padidino Žaliosios gamybos instaliuotą galią 19 MW iki 1 120 MW, nes 2021 m. kovą pradėjo veikti atliekas į energiją verčiantis Vilniaus kogeneracinės jėgainės blokas (19 MWe, 60 MWth).

Taip pat, 2021 m. III ketv. Žaliosios gamybos projektų portfelis paaugo apie 160 MW, nes pasirašėme sąlygines sutartis dėl trijų ankstyvos vystymo stadijos vėjo parkų projektų įsigijimo Latvijoje. Po ataskaitinio laikotarpio, Žaliosios gamybos projektų portfelis , pasirašius sąlyginę akcijų įsigijimo ir pardavimo sutartį, padidėjo dar iki 80 MW saulės energijos (Lenkijos saulės jėgainių portfelis II) vystomų projektų portfeliu Lenkijoje.

Visi projektai vyksta pagal planą, su išimtimis Pomeranijos VP (94 MW) ir Lenkijos saulės jėgainių portfelyje I (iki 170 MW). Dėl COVID-19 ir kitų įprastų rizikų, vystant tokio pobūdžio projektus, susiduriame su apie 8 mėn. (nuo 2021 m. I ketv.) komercinės veiklos pradžios vėlavimu Pomeranijos VP. Šiuo metu vėjo jėgainė gamina elektros energiją rinkos sąlygomis, nes vis dar laukiame, kol reguliuotojas priims paraiškas dėl gamybos licencijos ir CfD paramos schemos (daugiausiai su COVID-19 susijęs vėlavimas). Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad paskutinių dviejų aukcionų metu Lenkijos saulės jėgainių portfelio I projektai nelaimėjo skatinimo tarifo (CfD), atnaujinome sutarties su vystytoju („Sun Investment Group“) derybas.

Tinklų segmente Grupė sudarė sutartį su išmaniosios apskaitos infrastruktūros tiekėju ir nustatė šios infrastruktūros diegimo sistemą, atitinkančią aukščiausius rinkos standartus, tarp jų kibernetinio saugumo, dėl ko projekto įgyvendinimo pabaigos data buvo pakeista į 2025 m. (vietoje anksčiau buvusių 2023 m.).

2021 m. 9 mėn. laikotarpiu Grupės investicijos siekė 131,0 mln. Eur ir, lyginant su 2020 m. 9 mėn. laikotarpiu, buvo 51,6 % mažesnės. Tai daugiausia lėmė mažesnės investicijos į Vilniaus KJ – daugiausiai nes atliekas į energiją verčiantis blokas pradėjo veiklą 2021 m. kovą, Kauno KJ – ji pradėjo veiklą 2020 m. rugpjūtį, ir Pomeranijos VP – projektas artėja prie komercinės veiklos pradžios. Sumažėjimą iš dalies atsvėrė didesnės investicijos į Tinklų segmentą.

Darnumas

2021 m. III ketv. pirmą kartą užpildėme CDP klimato kaitos klausimyną – tai papildomas išsamus aplinkosaugos rezultatų atskleidimas, padėsiantis mūsų strategijoje ir rizikų valdyme geriau atliepti su klimatu susijusius iššūkius.

Gerindami aplinkosaugos, socialinius ir valdysenos aspektus, patekome tarp savo sektoriaus lyderių visame pasaulyje pagal „MSCI“ reitingų agentūros vertinimą. Mums suteiktas „AA“ reitingas (skalėje nuo „CCC–AAA“) , kuris buvo pagerintas 2021 m. liepą iš prieš tai buvusio „A“. Prie reitingo pakilimo didele dalimi prisidėjo tęstiniai Grupės įsipareigojimai susiję su klimato kaita, atsinaujinančių energijos išteklių portfelio plėtra ir pagrindinių socialinės atsakomybės bei valdysenos praktikų stiprinimas.

Po ataskaitinio laikotarpio mūsų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo tikslus patvirtino Mokslu grįstų tikslų iniciatyva (angl. Science Based Targets initiative, SBTi). Esame pirmoji lietuviško kapitalo bendrovė, kurios tikslus patvirtino SBTi.

Be to, Grupės patronuojančioji bendrovė jau trečius metus iš eilės gavo aukščiausią galimą įvertinimą (A+) Gerosios įmonių valdysenos indekse. Bendrovė pripažinta lydere dviejose – didelių valstybės valdomų įmonių bei tvarumo – kategorijose.

Valdysena

Grupės valdymo struktūroje buvo reikšmingų pokyčių. 2021 m. III ketv. baigėsi buvusios stebėtojų tarybos kadencija. Todėl, po ataskaitinio laikotarpio, 2021 m. spalio 26 d., visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naują stebėtojų tarybą ketverių metų kadencijai. Dauguma naujai išrinktų stebėtojų tarybos narių yra nepriklausomi, įskaitant ir tarybos pirmininką. Išskiriant įvairovės aspektą svarbu pažymėti, kad 4 iš 7 Stebėtojų tarybos narių yra moterys, 3 nariai dirbo praeitos kadencijos Stebėtojų taryboje , kas užtikrina tęstinumą, be to, 5 iš 7 narių turi tarptautinę patirtį (daugiau informacijos galite rasti čia). Papildomai, buvo suformuoti stebėtojų tarybos komitetai bei likę Audito komiteto kandidatai pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui. Galiausiai, po ataskaitinio laikotarpio, buvo pradėta Grupės valdybos atranka naujai kadencijai.

Pagrindiniai Grupės 2021 m. 9 mėn. laikotarpio finansiniai rodikliai (AVR)1,2

EUR, mln.  2021 m. 9 mėn. 2020 m. 9 mėn.  Pokytis  


EBITDA249,6229,420,2
Koreguotas EBITDA214,5163,850,7
Koreguoto EBITDA marža19,0 %20,4 %(1,4 p. p.)
Grynasis pelnas94,4108,3(13,9)
Koreguotas grynasis pelnas  83,750,633,1
Investicijos131,0270,9(139,9)
FCF 21,639,5(17,9)
ROE (12 mėn.)9,7 %9,3 %0,4 p. p.
Koreguotas ROE (12 mėn.)7,4 %6,2 %1,2 p. p.
ROCE (12 mėn.)  8,9 %7,0 %1,9 p. p.
Koreguotas ROCE (12 mėn.) 6,8 %4,9 %1,9 p. p.


 2021.09.302020.12.31Pokytis 


Grynoji skola /Koreguotas EBITDA (12 mėn.)2,112,47(0,36)
FFO /Grynoji skola51,0 %52,1 %(1,1 p. p.)

1 Visi, išskyrus grynasis pelnas, yra alternatyvūs veiklos rodikliai. Grupės finansinių rodiklių formulės pateikiamos Grupės svetainėje (nuoroda).
2 Dėl atnaujintos Tinklų metodikos 2020 m. visi koreguoti finansiniai rodikliai buvo retrospektyviai perskaičiuoti (daugiau žr. Tarpiniame pranešime už 2021 m. 9 mėn. laikotarpį „Rezultatai pagal segmentus“ skyriaus dalį „Atnaujinta Tinklų metodika“). Neigiama Tinklų metodikos atnaujinimo įtaka 2021 m. 9 mėn. laikotarpiui Koreguotam EBITDA sudaro -35,0 mln. Eur, tam pačiam 2020 m. laikotarpiui – -35,2 mln. Eur.

Rezultatų pristatymas  

„Ignitis grupė“ 2021 m. 9 mėn. laikotarpio rezultatus investuotojams ir analitikams pristatys 2021 m. lapkričio 30 d. 11:00 val. Lietuvos / 9:00 val. Londono laiku. 

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/p/q84o35ah

Taip pat prie pristatymo galite prisijungti telefonu žemiau esančiais numeriais:

Vilnius, Lietuva: +370 5 214 0081
Londonas, Jungtinė Karalystė: +44 20 7192 8338
Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos: +1 (646) 7413-167

Prisijungimo kodas: 8299707

Klausimus „Ignitis grupės“ ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, užsiregistravę internetiniam pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą: 
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai 

Tarpinį pranešimą galėsite atsisiųsti adresu: 
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

---

Tarpinis 2021 m. 9 mėn. laikotarpio pranešimas pridedamas prie šio pranešimo, jį ir praėjusius pranešimus Grupė taip pat skelbia savo svetainėje, adresu: https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: 

Komunikacija 
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
aine.riffel@ignitis.lt 

PriedasUz 2021 m. 9 men. laikotarpi Tarpinis pranesimas.pdf