Avaldatud: 2021-05-12 09:58:12 CEST
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS-i täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise teade  

EfTEN Real Estate Fund III AS (registrikood 12864036, aadress A. Lauteri tn 5, 10114 Tallinn) kuulutab 15.04.2021 aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel välja aktsiate avaliku pakkumise ning teavitab kavandatavast uute aktsiate noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS‑i (registrikood 10359206) poolt korraldataval reguleeritud turul.

Aktsiate pakkumine                                                                                        

EfTEN Real Estate Fund III AS pakub kuni 850 000 uut fondi lihtaktsiat kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis kooskõlas aktsiate avaliku pakkumise prospektiga. Märgitavate aktsiate miinimum- ja maksimumarvu ei ole kehtestatud. Olemasolevatel aktsionäridel s.t isikutel, kes olid kantud fondi aktsionäride nimekirja 29. aprilli 2021. aasta Nasdaq CSD tööpäeva lõpu seisuga, on eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga, mis ei piira ega välista olemasolevate aktsionäride õigust uusi aktsiaid märkida rohkem või vähem või uusi aktsiaid üldse mitte märkida. Olemasolevaid aktsiaid pakkumise käigus ei müüda.

Iga uue aktsia pakkumishind on 17,8 eurot, millest 10 eurot on aktsia nimiväärtus ja 7,8 eurot ülekurss. Märkimiskorraldusi saab märkimisperioodi jooksul esitada üksnes läbi Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohaldurite, kes vastavat teenust osutavad. Märkimiskorraldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

Väärtpaberikonto omanik:Investori nimi
Väärtpaberikonto:Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:EfTEN Real Estate Fund III aktsia täiendav 6
ISIN kood:EE3800001242
Väärtpaberite arv:Pakutavate aktsiate arv, mida investor soovib märkida
Hind (aktsia kohta):17,8 eurot
Tehingu hind:Pakutavate aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna pakutavate aktsiate hinnaga
Tehingu vastaspool:EfTEN Real Estate Fund III AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:99102006845
Tehingu vastaspoole kontohaldur:Swedbank AS
Tehingu väärtuspäev:10.06.2021
Tehingu liik:„ost“
Tehingu arveldamine:„makse vastu“

Pakkumises osalemiseks saab märkimiskorraldusi esitada üksnes eurodes ning pakkumises osaleja kannab kõik märkimiskorralduse esitamisega seotud kulud või maksmisele kuuluvad tasud.

Aktsiate pakkumise ajakava on järgmine:

14.05.2021 kell 09.00 (EET)Aktsiate märkimisperioodi algus
31.05.2021 kell 16.00 (EET)Aktsiate märkimisperioodi lõpp
01.06.2021Pakkumise esmaste tulemuste avalikustamine
10.06.2021Väärtuspäev (arvelduste ja Pakutavate Aktsiate ülekannete tegemine)
17.06.2021 või sellele lähedane kuupäevEeldatav aktsiakapitali suurendamine Eesti äriregistris
22.06.2021 või sellele lähedane kuupäevEeldatav uute aktsiatega kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas)

Aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmine                                                

EfTEN Real Estate Fund III AS esitab märkimisperioodi lõppemise järgselt taotluse pakutavate aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Kuigi EfTEN Real Estate Fund III AS teeb kõik jõupingutused uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa EfTEN Real Estate Fund III AS aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus                                                                              

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt on kättesaadav EfTEN Real Estate Fund III AS-i asukohas Tallinn, A. Lauteri 5 (III korrus) ning elektrooniliselt fondi veebilehel aadressil www.eref.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil www.fi.ee. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Enne EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsiatesse investeerimist palume tutvuda prospektiga tervikuna.

Viljar Arakas
Juhatuse liige                                        
Telefon: 655 9515                                                                                
E-post: viljar.arakas@eften.ee