English Estonian
Avaldatud: 2024-03-28 08:30:00 CET
J.Molner
First North'i pressiteade

J.Molner AS konsolideeritud 12 kuu auditeerimata vahearuanne ja The J. Molner Company OÜ vabatahtliku reservi suurendamine

Tallinn, 2024-03-28 08:30 CET --  

J.Molner AS esitab grupi konsolideeritud 12 kuu auditeerimata vahearuanded.

 

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne on koostatud J. Molner AS, The J. Molner Company OÜ, The J. Molner Company Inc. ja The J. Molner Company LLC (edaspidi Grupp) 2023. 12 kuu konsolideeritud majandustulemuste kohta. J.Molner AS asutati 22.09.2022. Ettevõte asutati valdusühinguna, millel puudub iseseisev majandustegevus. Asutamise eesmärgiks oli alates 2020. aastast tegutseva ettevõtte The J. Molner Company OÜ osaluse esmase avaliku pakkumise võimaldamine ning kauplemisele võtmine mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Kuna osaühingu õiguslik vorm ei võimalda osaluse avalikku pakkumist ja kauplemisele võtmise taotlemist, asutati aktsiaselts. Aktsiaselts asutati mitterahalise sissemaksega, mille esemeks oli 100%-line osalus The J. Molner Company OÜ-s, seega on aktsiaseltsi näol tegemist The J. Molner Company OÜ emaettevõtjaga. The J. Molner Company Inc. on The J. Molner Company OÜ tütarettevõte. 2023. aasta alguses omandati USA üksus The J. Molner Company LLC. USA üksuse põhieesmärk on Grupi toodete müük USA turul.

2023. aasta jaanuaris läbis Grupp edukalt Ravimiameti inspektsiooni. 2023. aastal jätkas Grupp omaenda geneeriliste ravimite sarja arendamist ning analüütilise keemia ja meetodite väljatöötamise teenuse osutamist kolmandatele osapooltele. Analüütiliste ja arendusteenuste osas teenindas ettevõte kliente Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja Euroopast. Lisaks jätkati Grupi poolt 2022. aastal omandatud kolme USA-s registreeritud ravimi turule tagasitoomist. J. Molner esitas oma esimese täieliku ravimi müügiloa taotluse USA Toidu- ja Ravimiametile ehk FDA-le juulis 2023. Ettevõtte geneeriline kutaanne ravim MOL-004 peab läbima USA Toidu- ja Ravimiameti kontrolli ning oodata on müügiloa heakskiitu eeldatavasti 2024. aasta esimeses pooles. Septembris 2023 allkirjastas Grupp litsenseerimislepingu viiele heakskiidetud ravimile USA-s. Leping hõlmab viie heakskiidetud geneerilise kutaanse ravimi litsentsiõigust. Molner juhib nende toodete taastoomist USA turule ja turustab tooteid. Ettevõtte hinnangul tuuakse kolm nendest uuesti turule 2024. aasta jooksul ja kaks nendest 2025. aasta esimese pooles.

2023. aasta novembris sisenes Grupp USA turule 0.1%-lise Hüdrokortisoon Butüraadi Losjooniga. „Meie sisenemine USA turule 0.1%-lise Hüdrokortisoon Butüraadi Losjooniga on J. Molner AS-i jaoks oluline samm,“ märkis Jason Grenfell-Gardner, J. Molner AS-i asutaja. „Selle saavutuse aluseks oli fookuse hoidmine hoolikal planeerimisel ja teostusel. See samm loob meile kindla aluse, millelt jätkame kvaliteetsete ja patsientide ootustele vastavate ravimite pakkumist rahvusvahelistel turgudel”. 

Grupi poolt Kanada turu tarbeks tootjalt omandatud kahe ravimi müügiõigustest ühele saadi Health Canada müügiluba juunis 2023. Teise ravimi müügiloa taotlus anti sisse märtsis 2023. 2023. aasta aprilli alguses sõlmis Grupp litsentsilepingu Kanada ravimifirmaga kahe geneerilise süstitava ravimi, mis ootavad Health Canada heakskiitu, turustamiseks, ning lisaks kahe sama tüüpi ravimi arendamiseks Grupi laboris Tallinnas.

Olulised märkused:

• Grupi äritegevus ei ole hooajaline.

• Grupi tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.

• Intressimäärad majandusaastal ja vahearuande koostamise perioodil oluliselt ei muutunud.

• Kuna J.Molner AS loomisel 22.09.2022 kasutati The J. Molner Company OÜ 100%-list osalust J.Molner AS-i aktsiakapitali mitterahaliseks sissemakseks, siis on konsolideeritud auditeerimata võrdlevad andmed esitatud perioodi 01.10.2022-31.12.2022 kohta.

 

31.12.2023 seisuga oli J. Molner AS-i konsolideertud auditeerimata bilansimaht 3 142 464 eurot (31.12.2022 seisuga 1 746 410 eurot). Konsolideeritud bilansimaht suurenes võrreldes konsolideeritud 2022. aasta lõpu sisuga 44%. Konsolideeritud käibevarad moodustasid 31.12.2023 seisuga varadest 492 896 eurot (31.12.2022 seisuga 816 776 eurot), mis on 16% kogu varadest (31.12.2022 seisuga 47%).

Konsolideeritud põhivarad moodustasid 31.12.2023 seisuga 2 649 567 eurot (31.12.2022 seisuga 929 634 eurot), mis oli kogu varadest 84% (31.12.2022 seisuga 53%). J. Molner AS-i konsolideeritud kohustised olid 31.12.2023 seisuga 2 879 294 eurot (31.12.2022 seisuga 1 484 767 eurot), mis moodustab 92% bilansimahust (31.12.2022 seisuga 85%). Konsolideeritud omakapital oli 31.12.2023 seisuga    263 168 eurot (31.12.2022 seisuga 261 643 eurot), mis moodustab bilansimahust 8% (31.12.2022 seisuga 15%).

2023. aastal investeeriti põhivarasse kokku 1 745 162 eurot, sealhulgas lõpetati Hüdrokortisoon Butüraadi Losjooni projekt väärtuses  481 449 eurot ning lisaks kulutati teadus- ja arendustegevusele   1 162 693 eurot. 2023. aasta 12 kuu amortisatsioonikulud olid 31 979 eurot.

Aprillis 2023 sõlmis J.Molner AS tagamata laenulepingu, millega suurendati The J. Molner Company OÜ krediidiliini mahtu ning millega J.Molner AS sai õiguse võtta lisaks kasutusse laen põhiosa summaga kuni USD 2 000 000. Laenu tähtaeg on viis aastat ja intress 7% aastas. Konsolideeritud auditeerimata laenukohustised olid 31.12.2023 seisuga 2 178 815 eurot (31.12.2022 seisuga 1 296 357 eurot), millest 267 645 eurot on lühiajaline laenukohustis (31.12.2022 seisuga 274 178 eurot) ning 1 911 170 eurot (31.12.2022 seisuga 1 022 179 eurot) on pikaajaline laenukohustis. 2023. aastal maksti tagasi lühiajalist laenu summas 26 174 eurot. 2023. aastal arvestati laenudelt intresse 157 022 eurot, perioodil 01.10.2022-31.12.2022 arvestati laenudelt intresse 26 431 eurot.

Konsolideeritud auditeerimata müügitulu 31.12.2023 seisuga oli 617 563 eurot, perioodil 01.10.2022-31.12.2022 oli konsolideeritud auditeerimata müügitulu 22 987 eurot. 2023. aasta teise poolaasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu kasvas 2023. aasta esimese poolaastaga võrreldes 22%. Konsolideeritud auditeerimata kahjum oli 2023. aastal 1 085 185 eurot, perioodil 01.10.2022-31.12.2023 oli konsolideeritud auditeerimata kahjum 318 612 eurot.

31.12.2023 seisuga oli Grupis 26 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget. Konsolideeritud auditeerimata tööjõukulud olid 2023. aastal 1 059 938 eurot, millest 21 711 eurot oli töötajatele antud optsioonide reservi kulud.

 

Bilnsipäevajärgsed sündmused

Lisaks on The J. Molner Company OÜ osanik on 27. märtsil 2024 võtnud vastu otsuse 28. septembril 2022 moodustatud The J. Molner Company OÜ vabatahtliku reservkapitali suurendamiseks 580 000 euro võrra tagasiulatuvalt seisuga 31. detsember 2023. Reservkapitali uus suurus on 2 395 000 eurot. Laenu muudatusleping, millega laen konverteeriti eelkirjeldatud allutatud laenuks, mis kajastub The J. Molner Company OÜ vabatahtlikus reservis, sõlmiti 27. märtsil 2024 ja jõustus tagasiulatuvalt 31. detsembril 2023. Lisaks on The J. Molner Company OÜ osanik on 27. märtsil 2024 võtnud vastu otsuse 28. septembril 2022 moodustatud The J. Molner Company OÜ vabatahtliku reservkapitali suurendamiseks 579 945 euro võrra tagasiulatuvalt seisuga 29. veebruar 2024. Reservkapitali uus suurus on 2 974 945 eurot. Eelkirjeldatud allutatud laenuleping, mis osaliselt kajastatakse nüüd The J. Molner Company OÜ vabatahtlikus reservis, sõlmiti 9. jaanuaril 2024. Vabatahtlikku reservi suurendatakse mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on The J. Molner Company OÜ laenuandja poolt antud laenu konverteerimine allutatud tähtajatuks laenuks intressiga 7% aastas tasumata põhiosalt, mida arvutatakse kuupõhiselt, intress kuulub tagasimaksmisele laenu tagastamisel, kui The J. Molner Company OÜ otsustab intressi maksta.

 

Olulised finantssuhtarvud 2023 2023 I poolaasta 2022
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, x 0,51 1,86 1,77
Puhaskäibekapital -475 228 432 399 354 188
EBITDA -914 865 -378 369 -392 813
Soliidsuskordaja, % 8,37 38,87 14,98
Puhasrentaablus, % -175,72 -164,17 -1386,05
Võlakordaja, x 0,92 0,61 0,85
 
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustised
   
Puhaskäibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustised  
EBITDA = ärikasum + põhivara kulum ja väärtuse langus  
Soliidsuskordaja = omakapital / varade maksumus*100  
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu *100  
Võlakordaja = kohustised / kogu passiva  
         

 

 

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

  31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022 Lisa nr
Varad        
Käibevarad        
Raha 92 522 675 300 722 796 2
Nõuded ja ettemaksed 328 133 248 704 84 592 3
Varud 72 242 9 388 9 388 4
Kokku käibevarad 492 897 933 392 816 776  
Põhivarad        
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 263 263 263  
Nõuded ja ettemaksed 9 595 2 377 0 3
Materiaalsed põhivarad 213 402 159 185 138 815 6
Immateriaalsed põhivarad 2 426 307 1 243 576 790 556 7
Kokku põhivarad 2 649 567 1 405 401 929 634  
Kokku varad 3 142 464 2 338 793 1 746 410  
Kohustised ja omakapital        
Kohustised        
Lühiajalised kohustised        
Laenukohustised 267 645 277 483 274 178 8
Võlad ja ettemaksed 700 480 223 510 188 410 9,10
Kokku lühiajalised kohustised 968 125 500 993 462 588  
Pikaajalised kohustised        
Laenukohustised 1 911 170 928 670 1 022 179 8
Kokku pikaajalised kohustised 1 911 170 928 670 1 022 179  
Kokku kohustised 2 879 295 1 429 663 1 484 767  
Omakapital        
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital        
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 686 001 1 686 001 1 686 001  
Ülekurss 612 327 612 327 612 327  
Muud reservid 1 836 711 1 842 013 750 000  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -2 786 685 -2 786 685 -2 468 073  
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -1 085 185 -444 526 -318 612  
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital  
263 169
 
        909 130
 
261 643
 
Kokku omakapital 263 169 909 130 261 643  
Kokku kohustised ja omakapital 3 142 464 2 338 793 1 746 410  

 

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

  2023      01.07.2023 -
31.12.2023
     01.01.2023 -
30.06.2023
01.10.2022 -
31.12.2022
Lisa nr
Müügitulu 617 563 346 794 270 769 22 987 11
Muud äritulud 21 079 16 443 4 636 2 719  
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel  
667 922
 
         385 129
 
          282 793
 
74 418
 
Kaubad, toore, materjal ja teenused -411 428 -318 301 -93 127 -61 429  
Mitmesugused tegevuskulud -725 478 -405 328 -320 150 -259 686 12
Tööjõukulud -1 059 938 -542 280 -517 658 -170 603 13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -31 979 -22 521 -9 458 -3 701 6,7
Muud ärikulud -24 584 -18 952 -5 632 -1 219  
Ärikasum (kahjum) -946 843 -559 016 -387 827 -396 514  
Intressikulud -157 022 -100 053 -56 969 -26 431  
Muud finantstulud ja -kulud 18 680 18 410 270 104 333  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -1 085 185 -640 659 -444 526 -318 612  
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -1 085 185 -640 659 -444 526 -318 612  
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) -1 085 185 -640 659 -444 526 -318 612  

 

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

  2023 01.01.2023 -
30.06.2023
22.09.2022 -
31.12.2022
Rahavood äritegevusest      
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 548 480 205 681 24 999
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -1 902 631 -714 684 -373 983
Väljamaksed töötajatele -609 089 -264 531 -87 890
Muud rahavood äritegevusest -251 289 -87 090 -69 662
Kokku rahavood äritegevusest -2 214 529 -860 624 -506 536
Rahavood investeerimistegevusest      
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel  
-432 319
 
            -93 452
 
-96 837
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -9 415 -2 377 0
Laekunud intressid 170 63 5
Kokku rahavood investeerimistegevusest -441 564 -95 766 -96 832
Rahavood finantseerimistegevusest      
Saadud laenud 1 812 304 908 894 0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 0 0 698 328
Muud laekumised finantseerimistegevusest 213 515 0 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 2 025 819 908 894 698 328
Kokku rahavood -630 274 -47 496 94 960
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 722 796 722 796 627 836
Raha ja raha ekvivalentide muutus -630 274 -47 496 94 960
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 92 522 675 300 722 796

* 2023. aastal on muutustes muudes reservide kajastatud 31.12.2023 seisuga vabatahtliku reservi suurendamine summas 1 065 000 eurot ning optsioonide reserv 21 711 eurot.

 

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

    Kokku
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum)
22.09.2022 1 600 000 0 750 000 0 2 350 000
Aruandeperioodi kasum  (kahjum)  
0
 
0
 
0
 
-2 786 685
 
-2 786 685
Emiteeritud aktsiakapital 86 001 612 327 0 0 698 328
31.12.2022 1 686 001 612 327 750 000 -2 786 685 261 643
Aruandeperioodi kasum  (kahjum)  
0
 
0
 
0
 
-444 526
 
-444 526
Muutused reservides 0 0 1 092 013 0 1 092 013
30.06.2023 1 686 001 612 327 1 842 013 -3 231 211 909 130
Aruandeperioodi kasum  (kahjum) 0 0 0 -640 659 -640 659
Muutused reservides 0 0                -5 302 0 -5 302
31.12.2023 1 686 001 612 327 1 836 711 -3 871 870 263 169

* 2023. aastal on muutustes muudes reservide kajastatud 31.12.2023 seisuga vabatahtliku reservi suurendamine summas      1 065 000 eurot ning optsioonide reserv 21 711 eurot.

 

         Jason Grenfell-Gardner
         
         J. Molner AS
         juhatuse liige
         +372 536 00 346
         jason@jmolner.com


J. Molner 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne.pdf