Offentliggjort: 2019-12-05 15:45:56 CET
Danske Bank A/S
Intern viden

Danske Bank A/S opjusterer forventningerne for 2019. Forventer nu et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 20 2019

 

 
 Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon 45 14 14 00

5. december 2019

Danske Bank A/S opjusterer forventningerne for 2019
Forventer nu et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr.

På baggrund af en række ekstraordinære forhold vedrørende skat, den årlige test af goodwill for værdiforringelse samt andre forhold, der alle påvirker resultatet efter skat i 4. kvartal 2019, opjusterer vi forventningerne for 2019. Tidligere forventede vi et resultat efter skat for året i midten af spændet på 13-15 mia. kr., jf. selskabsmeddelelse nr. 19 af den 2. december 2019. Nu forventer vi et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr.

Nettoeffekten af de ekstraordinære forhold forventes at være ca. 1,1 mia. kr.

To forhold vil påvirke skat:

 • International sambeskatning: Danske Bank har siden 2009 deltaget i en international sambeskatningsordning. Ordningen løber automatisk i en tiårig periode og udløber således i 2019. Bestyrelsen har besluttet, at banken ikke skal deltage i en ny tiårig periode, og derfor tilbageføres en hensættelse, der tidligere er indregnet vedrørende udskudt skat som følge af international sambeskatning. Tilbageførslen vil påvirke resultatet positivt med ca. 5,2 mia. kr.
   
 • Hensættelse til udskudt skat: Samtidig forventer vi at foretage en hensættelse til udskudt skat vedrørende regulering af den skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser, der er indregnet til amortiseret kostpris, hvilket vil have en negativ effekt på ca. 1,1 mia. kr.

I forbindelse med den årlige gennemgang af balancen og test af aktiver for værdiforringelse forventer vi følgende forhold:

 • Goodwill: Som følge af den årlige test af goodwill for værdiforringelse vil vi indregne en nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver på ca. 2,0 mia. kr.
   
 • Nedskrivninger: På baggrund af en gennemgang af vores låneportefølje forventer vi et behov for ekstraordinære nedskrivninger på ca. 0,4 mia. kr. før skat.
   
 • Driftsomkostninger: Omkostningerne forventes at stige med ca. 1,0 mia. kr. før skat som følge af tab relateret til operationelle risici, transformationsomkostninger og porteføljeændringer.
   
 • Non-core: I Non-core-porteføljen forventer vi at foretage negative værdireguleringer på ca. 0,1 mia. kr. før skat.

                       
Vi fastholder vores forventning om en egenkapitalforrentning på 5-6 pct. for 2020.

Forventningerne og effekten af de enkelte ekstraordinære forhold er fortsat forbundet med usikkerhed.

Danske Bank offentliggør Annual Report 2019 den 5. februar 2020.

Danske Bank

Kontaktpersoner:
Fungerende pressechef Karl Kjær Bang, telefon 45 14 14 00
Chef for Investor Relations Claus Ingar Jensen, telefon 45 12 84 83


Vedhæftet fil


Selskabsmeddelelse nr 20 2019.pdf