English Latvian
Publicēts: 2019-03-27 15:39:27 CET
Olainfarm
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces atcelšanu

2019. gada 9. janvārī AS “Olainfarm” valde, pamatojoties uz personu, kuras norādīja sevi kā AS “Olainfarm” mazākuma akcionārus un kuriem būtu tiesības pieprasīt ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, 2019. gada 4. janvāra pieprasījumu, izsludināja ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 1. aprīlī.

Ar šo AS “Olainfarm” valde informē, ka,  pārbaudot akcionāru sarakstus, ir atklājies, ka 2019. gada 4. janvāra pieprasījumam nav juridiska pamata, jo pieprasījumu parakstījušās personas nav AS “Olainfarm” akcionāri un neatrodas AS “Olainfarm” akcionāru reģistrā. Saskaņā ar Komerclikuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma regulējumu, AS “Olainfarm” valde neved savu akcionāru reģistru, to pēc pieprasījuma apkopo un izsniedz Latvijas Centrālais depozitārijs.

Tādējādi AS “Olainfarm” valde uzskata, ka ārkārtas akcionāru sapulces norise 2019. gada 1. aprīlī ir nepamatota, un AS “Olainfarm” atceļ izsludināto ārkārtas akcionāru sapulci. AS “Olainfarm” valdes lēmums daļā par 2019. gada 1. aprīļa sapulces sasaukšanu atzīstams  par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža.

Informācija par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu tiks publicēta nekavējoties pēc 2018. gada revidētā finanšu pārskata sagatavošanas.Olainē, 2019.gada 27.martā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde