English Estonian
Avaldatud: 2008-05-09 08:30:52 CEST
Nordecon
Kvartaliaruanne
2008 I KVARTALI JA 3 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
2008 I KVARTALI JA 3 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) 


TEGEVUSARUANNE     

AS Eesti Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid,
mis on keskendunud hoonete ja   
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja
peatöövõtule. Geograafiliselt    
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis,
Lätis, Leedus ja Ukrainas. Eestis on  
täiendavateks tegevusvaldkondadeks ka
teedeehituse ja -hoolduse ning      
keskkonnaehituse ja betoonitööde
otsetöövõtt. Kontserni emaettevõte on AS Eesti 
Ehitus, mis on registreeritud
ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub
lisaks emaettevõttele üle 20
tütarettevõtte. AS Eesti
Ehitus annab tööd rohkem kui 1100 inimesele. Alates
18.05.2006 on emaettevõtte
aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi
põhinimekirjas. 


Missioon                         
           
Olla oma klientidele parim partner hoonete ja rajatiste
projekteerimisel ja   
ehitamisel, aidates neil seeläbi oma vara väärtust
kasvatada.          
Tagada kontserni töötajate motivatsioon, selged
arenguvõimalused ja moderne   
töökeskkond ning suurendada seeläbi ettevõtte
väärtust.             

Visioon                 
                   
Kasvada ehituskontserniks, mis suudab
alati pakkuda pisut enam kui klient oodata
oskab.               
                      

Jagatud väärtused       
                        
Kvaliteet          
                         
Oleme professionaalsed
ehitajad - rakendame läbimõeldult asjakohaseid töövõtteid
ja tehnoloogiaid
ning järgime tunnustatud kvaliteedistandardeid. Pakume     
klientidele
madalate kogukuludega terviklahendusi. Hoolime ümbritsevast    

keskkonnast ja tegutseme säästlikult. Väärtustame oma töötajaid, tagades
neile 
modernse, loovusele innustava töökeskkonna ning ettevõtlikkust soosiva
     
motivatsioonisüsteemi.                       
      
Usaldusväärsus                          
       
Pidades kinni antud lubadustest ja kokkulepetest, oleme oma
klientidele     
usaldusväärseks partneriks. Tegutseme avatult ja
läbipaistvalt. Seisame     
ehitusala heade tavade järgimise eest. Me ei
võta riske klientide arvel.    
Innovatiivsus               
                   
Oleme inseneridena uuendusmeelsed ja
loovusele orienteeritud. Kasutame     
optimaalselt infotehnoloogia poolt
pakutavaid võimalusi. Arendame oma töötajaid 
läbi järjepideva koolituse ja
tasakaalustatud karjäärivõimaluste.        

Kontserni struktuur   
                           
2008 I kvartali ja 3
kuu vahearuande auditeerimata majandustulemused on     
konsolideeritud
emaettevõtte ja järgmiste konsolideerimisgruppi kuuluvate    
ettevõtete
raamatupidamisaruannete põhjal:                   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
AS Eesti Ehitus otsene ja kaudne osalus kokku:        |       
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ettevõte      |        31.03.2008 |  31.03.2007 |  31.12.2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Linnaehitus   | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Aspi      | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Järva Teed   | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Hiiu Teed    | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Estcon OY     | Soome    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ EE Ressursid  | Eesti    |   100,0% |    100,0% |    100,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
UAB Eurocon LT   | Leedu    |    70,0% |     0,0% |    70,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Eurocon     | Eesti    |    66,5% |    64,0% |    64,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Eurocon    | Ukraina   |    66,5% |    61,4% |    61,4%
|
| Ukraine      |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Eurocon West  | Ukraina   |    66,5% |    61,4% |    61,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Instar Property OÜ | Eesti    |    66,5% |      0% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Instar     | Ukraina   |    66,5% |      0% |      0%
|
| Property      |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Bukovina    | Ukraina   |    65,8% |    60,8% |    60,8%
|
| Developments    |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Mapri Projekt  | Eesti    |    52,0% |    52,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Eston Ehitus  | Eesti    |    52,0% |      0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kaurits     | Eesti    |    52,0% |    52,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ DSN       | Eesti    |    34,3% |     0,0% |    34,3%
|
| Ehitusmasinad   |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Infra Ehitus OÜ  | Eesti    |    52,0% |    52,0% |    52,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SIA Abagars    | Läti    |    34,3% |    34,3% |    34,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SIA Vides Tikli  | Läti    |    34,3% |    34,3% |    34,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV V.I. Center  | Ukraina   |    34,6% |    32,0% |    32,0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV EA Reng Proekt | Ukraina   |    33,9% |    31,3% |    31,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Eurobeton   | Ukraina   |     0% |    30,7% |      0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Technopolis-2 | Ukraina   |    33,3% |    30,7% |    30,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Baltik     | Ukraina   |    33,3% |     0,0% |    30,7%
|
| Development    |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kastani     | Eesti    |    26,0% |    26,0% |    26,0%
|
| Kinnisvara     |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Sepavara    | Eesti    |    26,0% |      0% |     26%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Kalda Kodu   | Eesti    |    22,9% |      0% |    22,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV Passage    | Ukraina   |   19,3%* |    55,3% |    17,8%*
|
| Theatre      |       |       |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ Crislivnica   | Eesti    |    17,7% |      0% |    17,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
P/S BKT      | Läti    |    17,2% |    17,2% |    17,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
TOV European House | Ukraina   |    6,7% |      0% |     6,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OÜ E-Trading    | Eesti    |    6,2% |      0% |     6,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
seoses sõlmitud eellepingutega on 61% TOV Passage Theatre osalusest
kajastatud
kui müügiootel põhivara (vt raamatupidamise vahearuande lisa 5).  
      

Muudatused Kontserni struktuuris 2008. aasta I kvartalis
   
         
Osaluste omandamine ja tütarettevõtete asutamine      
          
05. veebruaril 2008 omandas OÜ Eurocon 4%lise osaluse TOV
Eurocon Ukrainas ja  
sai seega nimetatud ettevõtte ainuomanikuks.      
            
12. veebruaril 2008. aastal omandas AS Eesti Ehitus
OÜ Eurocon         
vähemusaktsionärilt 2,5% tema osalusest ning
tehingujärgselt on AS Eesti Ehituse
osalus OÜs Eurocon 66,5%.         
                   
18. veebruaril 2008 asutas AS Eesti
Ehitus tütarettevõtja OÜ Eurocon uue    
äriühingu Instar Property OÜ
(osalus 100%). Instar Property OÜ osakapital    
asutamisel on 40 000
krooni (ligikaudu 2 557 eurot). Instar Property OÜ hakkab 
tegutsema
peamiselt valdusäriühinguna, millesse kavatsetakse kontsernisiseste 

ümberkorralduste käigus koondada otsesed ja kaudsed osalused Ukrainas    
 
teostatavates kinnisvaraarendusprojektides.                
  

Bilansikuupäeva järgsed muutused kontserni struktuuris         
    
Osaluste omandamine                         
     
02. mail 2008 omandas AS Eesti Ehitus 100%line tütarettevõtja AS
ASPI 56%lise  
osaluse oma tütarettevõtjalt OÜ Kaurits Läti Vabariigis
tegutsevas ettevõttes  
SIA Abagars.
                    
              
Osaluste võõrandamine              
               
04. aprillil 2008 võõrandas AS Eesti Ehitus
osakapitali suurendamise teel    
Ukraina residendile 4%lise osaluse
ettevõttes Eurocon OÜ.            
10. aprillil 2008 võõrandas AS
Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine LLC 
33%lise osaluse Ukraina
äriühingus TOV Passage Theatre.             
14. aprillil 2008
võõrandas AS Eesti Ehitus tütarettevõtja Eurocon Ukraine LLC 
50%lise osaluse
Ukraina äriühingus TOV Baltic Development.           


Majandustulemuste kokkuvõte 2008.a I kvartal                
  
Kasumlikkus ja rahavoog                         
   
Kontserni kasumlikkus on 2008. aasta I kvartalis võrrelduna 2007. aasta
I    
kvartaliga paranenud. Brutokasumi määr oli 13% (12% 2007. aastal).  
     
Üldhalduskulude suhe müügituludesse ei muutunud oluliselt eelmise
aasta     
võrreldava perioodiga, olles 5% juures. Ärikasumi määraks
kujunes 8% müügitulust
(7% 2007 I kvartal).                 
            

Kokku teeniti 2008 I kvartalis puhaskasumit 44,9
miljonit krooni (2,9 miljonit 
eurot). Võrreldes aastataguse perioodiga, kus
esimese kvartali puhaskasum oli  
31,4 miljonit krooni (2 miljonit eurot), on
puhaskasumi kasv 43%. Emaettevõtte 
aktsionäridele kuuluv osa puhaskasumist
moodustas 46,1 miljonit krooni (2,9   
miljonit eurot) ja võrreldaval
perioodil 29,5 miljonit krooni (1,9 miljonit   
eurot).           
                          

Äritegevuse rahavoog oli
2008 I kvartalis 36 miljonit krooni (2,3 miljonit   
eurot), mis on selgelt
parem kui eelmise aasta võrreldaval perioodil, kus    
äritegevuse rahavoog
oli negatiivne 5,5 miljonit krooni (0,35 miljonit eurot). 

Investeerimistegevuse negatiivne rahavoog on seotud peamiselt eelmistel   
 
perioodidel sõlmitud lepingute kohaste maksete tasumisega. Kontserni
rahajäägi 
muutus oli 2008 I kvartalis positiivne 136 miljonit krooni (8,7
miljonit eurot) 
kuna lisaks positiivsele äritegevuse rahavoole oli neto raha
sissetulek     
finantseerimistegevusest positiivne.           
           

Olulisemad suhtarvud ja näitajad           
            
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja        | 3k 2008 | 3k 2007 |  3k 2006 |   2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate arv, | 30 756 |    30 | 30 756 72 |  30 756
|
| tk               |   728 | 756 728* |    8* |   
728
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |  1,50 |   0,96 |   0,59 |   8,70
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |   0,1 |   0,06 |   0,04 |   0,56
|
| eurot              |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Müügitulu kasv         |  38,2% |  63,8% |   7,8% |   49,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv     |  1102 |   1009 |    772 |   1103
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |   702 |   555 |    443 |   3 402
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |   45 |    35 |    28 |    217
|
| eurot              |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr müügitulust, |  13,6% |  13,3% |   12,9% |   12,3%
|
| %                |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr      |  5,6% |   5,3% |   6,1% |   4,7%
|
| müügitulust, %         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
EBITDA, tuhat krooni      | 77 166 |  51 619 |  33 990 |  370 574
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat eurot       |  4 932 |  3 299 |   2 172 |  23 684
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, %   |  10,0% |   9,2% |   9,9% |   9,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr müügitulust, % |  13,1% |  11,8% |   8,8% |   13,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr müügitulust, %  |  7,9% |   6,7% |   8,1% |   8,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma varamüügi  |  7,6% |   6,2% |   2,7% |   8,0%
|
| kasumita, %           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr müügitulust, % |  5,8% |   5,6% |   5,1% |   7,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Investeeritud kapitali tootlus, |  3,9% |   5,7% |   5,5% |   32,7%
|
| %                |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varade tootlus, %        |  3,3% |   2,7% |   2,9% |   17,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %     |  5,4% |   6,2% |   8,8% |   44,7%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %     |  38,0% |  38,3% |   21,8% |   36,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus        |  18,9% |  19,3% |   12,3% |   13,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste     |  1,65 |   1,41 |   1,17 |   1,30
|
| kattekordaja          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 31.03.2 | 31.03.20 | 31.03.200 | 31.12.200
|
|                 |   08 |    07 |     6 |    
7
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Ehituslepingute teostamata osa, |  3 368 |  3 197 | 1 775 931 | 2 526 652
|
| tuhat krooni          |   680 |   000 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata osa, | 215 298 | 204 326 |  113 503 |  161 482
|
| tuhat eurot           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast fondiemissioone                      
     
   


--------------------------------------------------------------------------
   ------
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Puhaskasumi määr müügitulust =    
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | Aruandeperioodi puhaskasum /    
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | Müügitulu            
  |
| aktsiate arv             | Investeeritud kapitali tootlus
=   |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | (Kasum enne tulumaksustamist
+    |
| / Keskmine töötajate arv       | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Tööjõukulud / Müügitulu       | omakapital)  
           |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust | Varade
tootlus = Ärikasum / Perioodi |
| = Üldhalduskulud / müügitulu     |
keskmine varad kokku         |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum      
| Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| EBITDA määr müügitulust = EBITDA /
 | puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| Müügitulu            
  | omakapital kokku           |
| Brutokasumi määr müügitulust =
   | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| Brutokasum / Müügitulu   
    | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Ärikasumi määr müügitulust
=     | kokku                 |
| Ärikasum / Müügitulu  
      | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Ärikasumi määr ilma
varamüügi    | kohustused - raha ja raha       |
| kasumita =
(Ärikasum - põhivara   | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused + omakapital)       
|
| / Müügitulu             | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
|                   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
|                   | kohustused kokku 
          
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Müügitulu
jaotus turgude lõikes                        

Müügitulu jaotus geograafiliste segmentide lõikes              
 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
           |   3k 2008 |   3k 2007 |   3k 2006 |    2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti        |    81,9% |    83,3% |    95,4% |    87,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina       |    16,2% |    16,7% |    4,6% |    11,6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu        |    1,9% |     0% |     0% |    0,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti         |     0% |     0% |     0% |     0%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontsern
on alustanud tegevust Leedus ning on seeläbi ellu viimas oma eesmärke, 
mille
abil hajutatakse müügitegevust erinevate geograafiliste piirkondade
vahel.
Samuti on kasvanud järjepidevalt Kontserni tegevuse osakaal Ukraina
turul. Läti 
turul on tegevust alustatud ja müügitulu tekkimine Lätist kaasneb
osaluse    
suurenemisega Abagars SIAs (vt “Bilansikuupäeva järgsed
muutused kontserni   
struktuuris”).                    
          

2008. I kvartal tegevusvaldkondade lõikes       
            

Kontsern Eesti Ehitus on keskendunud hoonete ja
rajatiste ehituse        
projektijuhtimisele ja peatöövõtule ning
tegutseb muuhulgas ka teedeehituse,  
-hoolduse, keskkonnaehituse,
betoonitööde ja kinnisvaraarenduse vallas.     
Kontserni müügitulu 2008 I
kvartalis oli 773,5 miljonit krooni (49,4 miljonit  
eurot). Võrreldes
eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 559,7 miljonit   
krooni (35,8
miljonit eurot), on müügitulu kasvanud 38%. Kontserni üheks    
eesmärgiks
on hoida erinevate segmentide esindatust võimalikult tasakaalus, kuna
see
võimaldab hajutada riske ja tagab kindlama seljataguse ka raskemates    

turutingimustes. Ettevõtte fookusest ja strateegiast lähtuvalt hoitakse ka  
 
kinnisvaraarendusprojektide osakaalu suhteliselt madalal müügitulust
(kunagi  
mitte rohkem kui 20%).                      
       
Hoonete ja rajatiste segmendi tulud ehituslepingutest olid
vastavalt 648,2 ja  
116,7 miljonit krooni (41,4 ja 7,5 miljonit eurot). 2007
vastavad näitajad olid 
307,4 ja 248,0 miljonit krooni (19,6 ja 15,8 miljonit
eurot). Oluline on    
märkida, et erinevalt 2007 aasta võrreldavast
perioodist oli I kvartal 2008   
kontsernile rajatiste segmendis nö.
normaalne ja pigem võrreldav 2006 aastaga, 
kus suuremahulisi projekte on
töös suhteliselt vähe ning mahud seetõttu     
tagasihoidlikumad.     
                          
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus     |     |     |      |       | 
|
| segmenditi        |     |     |      |       |
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärisegmendid       | 3k 2008 | 3k 2007 | 3k 2006  |   2007   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned          |  85%  |  55%  |  73%   |   53%   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised        |  15%  |  45%  |  27%   |   47%   | 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu jaotus hoonete | 3k 2008 | 3k 2007  |  3k 2006  |   2007  
|
| segmendis        |     |      |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud       |  9%  |  18%   |   19%   |   12%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned   |  14%  |  18%   |   10%   |   16%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned        |  63%  |  50%   |   45%   |   61%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned  |  14%  |  14%   |   26%   |   11%   
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---

-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
Müügitulu jaotus rajatiste  | 3k 2008 | 3k 2007 | 3k 2006* |  2007  
|
| segmendis          |      |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus   |  53%  |  24%  |   -   |  41%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sadamaehitus         |  14%  |  58%  |   -   |  33%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus       |  6%   |  18%  |   -   |  13%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised        |  27%  |   -   |   -   |  13%  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*Rajatiste
segmendis ei olnud 2006. aastal detailset jaotust
          

Kontserni sõlmitud ehituslepingute teostamata osa maht 31.03.2007 seisuga oli
3 
369 miljonit krooni (215 miljonit eurot), mis on pisut enam võrreldes   
  
aastataguse 3 197 miljoni krooniga (204 miljonit eurot), kuid ometigi
hea   
tulemus, arvestades 2007 aasta teises pooles ning 2008 a. I
kvartalis toimunud 
muutustega nii ehitusturul kui ka majanduskliimas
tervikuna.          

2008 I kvartalis sõlmitud suuremad
ehituslepingud:               
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Ehituslepingu lühikirjeldus       | Maksumus (tuh   | Planeeritud 
|
|                     | EEK/tuhEUR)    | valmimine 
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Riigimaantee 92 Rõhu-Puhja lõigu     | 92 336 / 5 901  | August 2009 
|
| taastusremont              |          |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Paldiski Lõunasadama kai nr. 8 ja    | 316 363 / 20 219 | Mai 2009   
|
| 9ehitamine                |          |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teaduskeskus AHHAA hoone projekteerimine | 179 100 / 11 447 | August 2010 
|
| ja ehitamine               |          |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Töötajad
ja tööjõukulud                            


2008. aasta I kvartali seisuga töötas kontserni ettevõtetes kokku
keskmiselt  
1102 inimest, neist pea 500 omab insenertehnilist haridust.
Viimastel aastatel 
on insenertehnilise personali osakaal seoses kontserni ja
projektide mahtude  
suurenemisega jõudsalt tõusnud ning kasv jätkub ka
lähiaastatel, seda muuhulgas 
ka seoses Kontserni laienemisega Leedu, Läti ja
Ukraina turul. Töötajate arv  
kontsernis:                 
                 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
  Periood   |    ITP     |   Töölised   |  Keskmine kokku 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  3k 2008   |    456     |    646    |    1102    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  3k 2007   |    396     |    613    |    1009    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  3k 2006   |    292     |    480    |    772    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2007    |    425     |    678    |    1103    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Kontserni
2008. aasta I kvartali tööjõukulud olid 105,4 miljonit krooni (6,7  

miljonit eurot), mida on 42% rohkem kui 2007. aastal I kvartalis.
Tööjõukulude 
kasv on tingitud peamiselt uute tütarettevõtete soetamisest aga
ka tulenevalt  
Kontserni personalipoliitikast.               
         
2008. aasta I kvartalis on AS-i Eesti Ehitus kontserni
nõukogu liikmetele    
arvestatud tasusid 270 tuhat krooni (17 tuhat
eurot). AS-i Eesti Ehitus juhatuse
liikmetele on arvestatud tasusid 2 575
tuhat krooni (165 tuhat eurot). 2007 I  
kvartali andmed on nõukogu ja
juhatuse liikmetele arvestatud tasude osas    
vastavalt 270 tuhat krooni
(17 tuhat eurot) ja 1 788 tuhat krooni (114 tuhat  
eurot).         
                            

Aktsia ja
aktsionärid                             
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
ISIN                   | EE3100039496           
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Väärtpaberi lühinimi           | EEH1T               
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nominaal                 | 10,00 EEK/0,64EUR        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emiteeritud väärtpabereid        | 30 756 728            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud väärtpabereid         | 30 756 728            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteerimise kuupäev           | 18.05.2006            
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Riskid
                                    

Äririskid                                  
 
Igapäevaste ehitustegevuse riskide haldamiseks on kontserniettevõtted
sõlminud 
ehituse koguriskikindlustuse lepingud. Sõltuvalt konkreetse
projekti iseloomust 
kasutatakse nii üldiseid raamlepinguid kui ka konkreetse
projekti eripära ning 
tellija soove arvestavaid projektipõhiseid
kindlustusi. Alltöövõtjatega sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate
alltöövõtjate kohustuste täitmise tagamiseks   
esitatakse AS-i Eesti
Ehitus kasuks reeglina pangagarantii. Garantiiperioodil 
ilmneda võivate
ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks on kõigis      

kontserniettevõtetes loodud garantiieraldiste reserv. 2008 I kvartali lõpus 
 
moodustas reserv kokku 11,8 miljonit krooni (0,76 miljonit eurot).
Võrreldava  
perioodi vastavad näitajad on 7 miljonit krooni (0,5 miljonit
eurot).      

Krediidiriskid                      
           
Krediidiriski haldamisel analüüsitakse juba
pakkumistegevuse etapis tulevase  
võimaliku lepingupartneri senist
maksekäitumist ja -võimet. Lepingu sõlmimise  
järgselt aga toimub kliendi
maksekäitumise pidev monitooring, alates ettemaksu 
lepingukohasest
tasumisest kuni edaspidise lepingujärgsest maksegraafikust   

kinnipidamiseni, mis omakorda on reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde  
 
akteerimisest. Usume, et kirjeldatud viisil toimimine võimaldab
maksehäirete  
ilmnemisele piisava kiirusega reageerida. Aastavahetuse
seisuga hindame oma   
klientide maksekäitumist heaks.           
             

Likviidsusriskid                 
               
Vabu rahalisi vahendeid hoiab ettevõte Eesti
suurimates pankades üleöö- või   
fikseeritud intressiga tähtajalistel
hoiustel. Kohustuste tähtaegse täitmise  
tagamiseks hoitakse arveldus- või
üleöödeposiidi kontodel ligikaudu kahe nädala 
käiberaha ning vajadusel
kasutatakse arvelduskrediiti.             

Intressiriskid   
                              
Kontserni poolt
Eesti ja Ukraina pankadelt võetud laenud on fikseeritud    

intressimääraga. Kapitalirendi lepingud on ujuva intressimääraga ja põhinevad
 
EURIBOR-il. Kontserni laenukohustused on kasvanud võrreldes eelmise aasta I
  
kvartaliga 368 miljonit krooni (24 miljonit eurot) ehk 127%.
Intressikulud on  
samal perioodi kasvanud 5,2 miljonit krooni (0,33 miljonit
eurot).
       
Valuutariskid                     
             
Ehituslepingud ja allhankelepingud on reeglina
sõlmitud asukohamaa valuutas,  
Eestis seega Eesti kroonis ja Ukrainas
Ukraina grivnas. Ukrainas võib esineda  
üksikuid materjalide tarneid, mille
arveldusvaluutaks on euro. Samuti arveldab 
kontserni emaettevõte AS Eesti
Ehitus oma Ukraina tütarettevõtte Eurocon Ukraine
LLC-ga eurodes, kuid mitte
olulises mahus. Arvestades, et Ukraina grivna kursi 
kõikumine USA dollari
suhtes jääb väga väikesesse vahemikku, eksisteerib sellest
tulenevalt Ukrainas
grivna kursikõikumistes euro suhtes valuutarisk, kuid    
mõistlikud
võimalused selle riski maandamiseks koostöös kohalike pankadega on  
pea
olematud. Ukraina tegevusest sai Kontsern 2008 I kvartalis täiendavat   

kahjumit valuutakursi muutustest 11,4 miljonit krooni (0,73 miljonit eurot). 
 

Väljavaated lähitulevikuks                        
   
Järgnevatel aastatel prognoositav majanduskasvu aeglustumine väljendub 
    
ehitusturul eeldatavasti eelkõige järgnevates trendides:       
     
Ehitusturu senisest suurem sõltuvus riigihangetest ning Euroopa
Liidu      
finantstoel alustatavate (infrastruktuuri, keskkonna jmt)
projektide hulgast  
ning hinnakujundusest;                 
            
Infrastruktuuri objektide tähtsustumise kaudu
kujunevad senisest olulisemateks 
eduteguriteks eriline (insenertehniline)
oskusteave ja kogemused, spetsiifiliste
ressursside olemasolu;        
                     
Elamuarenduse ja -ehituse mahtude
kahanemine. Elamuarendusele ja -ehitusele   
spetsialiseerunud ettevõtete
hulga vähenemine (konsolideerumine). Esmase    
konsolideerumisprotsessiga
kaasneb ettevõtetevahelise konkurentsi teravnemine  
ning surve
kasumimarginaalidele;                        

Viimastel aastatel teravnenud tööjõupuuduse kahanemine-kadumine ehituses ning
 
sedakaudu tööjõukulude kasvu normaliseerumine;               
  
Kinnisvaraarendusettevõtete olemasolevate laenude teenindamise võime ja
uute  
laenude võtmisel krediidikõlbulikkuse vähenemine. Ehitusettevõtetel 
     
ebatõenäoliselt laekuvate ja lootusetute nõudesummade kasvamise
oht.      
Kontsern on valmistunud selliseks majanduskeskkonna
muutumiseks eelkõige riskide
hajutamisega projektiportfelli kujundamise kaudu
(viimaste aastate elamuehituse 
osakaal ei ületa 10-15%) ning geograafiliselt
(senine Eesti osatähtsus     
kogutegevustes väheneb teiste riikide
osatähtsuse kasvu kaudu).         

Konsolideeritud bilanss     
                       
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Auditeerimata EEK`000       | Lisa | 31.03.200 | 31.03.200 | 31.12.200
|
|                  |   |     8 |     7 |    
7
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD               |   |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara             |   |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid     |   |  372 537 |  133 446 |  236 112
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu       |  2 |  359 718 |  332 990 |  511 819
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed     |  3 |  245 195 |  179 173 |  264 551
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks      |   |   1 905 |   1 015 |   1 905
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud               |  4 |  431 055 |  293 298 |  393 529
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara        |  5 |  43 362 |     0 |  43 362
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku          |   | 1 453 772 |  939 922 | 1 447 963
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara             |   |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised           |  7 |  91 828 |  51 051 |  111 686
|
| finantsinvesteeringud       |   |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud     |  8 |  133 753 |  24 199 |  133 984
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara       |  9 |  276 167 |  233 859 |  221 748
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara      |  10 |  290 356 |  164 581 |  273 223
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku          |   |  792 104 | 473 690 |  740 641
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD KOKKU            |   | 2 245 876 | 1 413 612 | 2 191 919
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED            |   |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused      |   |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused          |  12 |  151 184 |  77 270 |  135 856
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele         |   |  291 656 |  185 979 |  335 754
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad            |   |  48 411 |  44 900 |  54 771
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed     |  13 |  382 168 |  352 058 |  574 722
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised      |  14 |   8 078 |   5 214 |  12 458
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku   |   |  881 497 |  665 421 | 1 113 561
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused      |   |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused   |  12 |  506 308 |  211 761 |  263 723
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad      |   |    761 |    490 |    714
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised      |  14 |   3 739 |   1 885 |   4 328
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku   |   |  510 808 |  214 136 |  268 765
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU         |   | 1 392 305 |  879 557 | 1 382 326
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL            |   |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosalus           |   |  87 067 |  35 271 |  90 095
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital           |  15 |  307 567 |  153 784 |  307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ülekurss             | 15 |     0 |  108 465 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital     |   |  21 426 |   4 158 |  11 766
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed     |   |   4 574 |   2 292 |   2 354
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)     | 15 |  432 937 |  230 085 |  397 810
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele    |   |  766 504 |  498 784 |  719 497
|
| kuuluv omakapital         |   |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU         |   |  853 571 |  534 055 |  809 592
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU  |   | 2 245 876 | 1 413 612 | 2 191 918
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----


Konsolideeritud
bilanss                            
   


--------------------------------------------------------------------------
   ------
|
Auditeerimata EUR`000      | Lisa | 31.03.200 | 31.03.200 | 31.12.200
|
|                 |    |     8 |     7 |    
7
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD              |    |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara            |    |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid    |    |  23 809 |   8 529 |  15 090
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu       |  2 |  22 990 |  21 282 |  32 711
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed    |  3 |  15 671 |  11 451 |  16 908
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks      |    |    122 |    65 |    122
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud              |  4 |  27 549 |  18 745 |  25 151
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara       |  5 |   2 771 |     0 |   2 771
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku         |    |  92 913 |  60 072 |  92 542
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara             |    |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised           |   7 |   5 869 |   3 263 |   7 138
|
| finantsinvesteeringud      |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud     |   8 |   8 548 |   1 547 |   8 563
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara       |   9 |  17 650 |  14 946 |  14 172
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara      |  10 |  18 557 |  10 519 |  17 462
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku          |    |  50 625 |  30 274 |  47 336
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARAD KOKKU           |    |  143 538 |  90 346 |  140 089
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED            |    |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused     |    |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused         |  12 |   9 662 |   4 938 |   8 683
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele        |    |  18 640 |  11 886 |  21 459
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad            |    |   3 094 |   2 870 |   3 501
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed     |  13 |  24 425 |  22 501 |  36 731
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised      |  14 |    516 |    333 |    796
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku  |    |  56 338 |  42 528 |  71 170
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused     |    |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused   |  12 |  32 359 |  13 534 |  16 855
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad     |    |    49 |    31 |    46
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised      |  14 |    239 |    120 |    277
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku  |    |  32 647 |  13 686 |  17 177
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU         |    |  88 985 |  56 214 |  88 347
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL            |    |      |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosalus          |    |   5 565 |   2 254 |   5 758
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital          |  15 |  19 657 |   9 829 |  19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ülekurss             |  15 |     0 |   6 932 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital    |    |   1 369 |    266 |    752
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed    |    |    292 |    146 |    150
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)     |  15 |  27 670 |  14 705 |  25 425
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele   |    |  48 989 |  31 878 |  45 984
|
| kuuluv omakapital        |    |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU         |    |  54 553 |  34 132 |  51 742
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU  |    |  143 538 |  90 346 |  140 089
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---Konsolideeritud
kasumiaruanne                         
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
                  | Lisa |   I KV | I KV 2007 |   2007
|
| Auditeerimata EEK`000       |   |   2008 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu             | 17;1 | 773 510 |  559 735 | 3 752 028
|
|                  |  8 |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu        |  19 | 672 156 |  493 785 | 3 252 051
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum             |   | 101 354 |  65 950 |  499 977
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turunduskulud           |   |   827 |    532 |   2 395
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud           |  20 |  43 493 |  29 856 |  176 273
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud           |  21 |  7 122 |   2 970 |  16 411
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud           |  21 |  3 113 |   1 234 |  30 256
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)         |   |  61 043 |  37 298 |  307 464
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud            |  22 |  4 559 |   9 825 |  31 486
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud            |  22 |  19 851 |   6 037 |  30 028
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud kokku    |   | -15 292 |   3 788 |   1 458
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil      |   |   16 |    757 |    856
|
| arvestatud kasum          |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil      |   |   728 |    238 |   4 031
|
| arvestatud kahjum         |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil      |   |   -712 |    519 |  -3 175
|
| arvestatud kasum/kahjum kokku   |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kasum (kahjum) enne tulumaksu   |   |  45 039 |  41 605 |  305 747
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks              |  23 |   145 |  10 192 |  15 976
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aruandeperioodi puhaskasum     |   |  44 894 |  31 413 |  289 771
|
| (-kahjum)             |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sh emaettevõtte aktsionäride osa  |   |  46 138 |  29 492 |  267 482
|
| kasumist              |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosaluse osa kasumist    |   |  -1 244 |   1 921 |  22 289
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia kohta    |  15 |   1,50 |   0,96 |   8,70
|
| (kroonides)*            |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta |  15 |   1,50 |   0,96 |   8,70
|
| (kroonides)*            |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast (fondi)emissioone                     
     
ehk 30 756 728 aktsiat                       
      


Konsolideeritud kasumiaruanne                
         
   

----------------------------------------------------------------------------
   ----
|
Auditeerimata EUR`000       | Lisa |   I KV | I KV 2007 |   2007
|
|                  |   |   2008 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu             | 17;1 |  49 436 |  35 774 |  239798
|
|                  |  8 |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu        |  19 |  42 959 |  31 559 |  207844
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum             |   |  6 478 |   4 215 |  31 954
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turunduskulud           |   |    53 |    34 |    153
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud           |  20 |  2 780 |   1 908 |  11 266
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud           |  21 |   455 |    190 |   1 049
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud           |  21 |   199 |    79 |   1 934
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)         |   |  3 901 |   2 384 |  19 651
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud            |  22 |   291 |    628 |   2 012
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud            |  22 |  1 269 |    386 |   1 919
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud kokku    |   |   -977 |    242 |    93
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil      |   |    1 |    48 |    55
|
| arvestatud kasum          |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil      |   |    47 |    15 |    258
|
| arvestatud kahjum         |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil      |   |   -46 |    33 |   -203
|
| arvestatud kasum/kahjum kokku   |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kasum (kahjum) enne tulumaksu   |   |  2 879 |   2 659 |  19 541
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks              |  23 |    9 |    651 |   1 021
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aruandeperioodi puhaskasum     |   |  2 869 |   2 008 |  18 520
|
| (-kahjum)             |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sh emaettevõtte aktsionäride osa  |   |  2 949 |   1 885 |  17 095
|
| kasumist              |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vähemusosaluse osa kasumist    |   |   -80 |    123 |   1 425
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia kohta    |  15 |   0,10 |   0,06 |   0,56
|
| (eurodes)*             |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta |  15 |   0,10 |   0,06 |   0,56
|
| (eurodes)*             |   |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast (fondi)emissioone                     
     
ehk 30 756 728 aktsiat.

1 euro = 15,6466 krooniAS Eesti
Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja   

rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt   
 
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas. Eestis
on  
täiendavateks tegevusvaldkondadeks ka teedeehituse ja -hoolduse ning  
    
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni emaettevõte
on AS Eesti 
Ehitus, mis on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis.
Kontserni kuulub
lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Kontserni 2007.
aasta
konsolideeritud müügitulu oli 3,8 miljardit krooni (240 miljonit eurot)
ja
konsolideeritud puhaskasum 290 miljonit krooni (19 miljonit eurot). AS
Eesti
Ehitus annab tööd rohkem kui 1100 inimesele. Alates 18.05.2006 on
emaettevõtte
aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.
Raimo Talviste
AS Eesti Ehitus
Investorsuhete juht
Tel: +372 6400
445
Email: raimo.talviste@eestiehitus.ee
 


eeh_1q2008_uni_fin_est.pdf