Publicerad: 2018-12-20 08:30:29 CET
Guard Therapeutics International AB
Information om nyemission
A1M Pharma föreslår 100 procent säkerställd företrädesemission om 70,5 MSEK - varav 31 MSEK toppgaranterat av långsiktiga investerare
A1M PHARMA FÖRESLÅR 100 PROCENT SÄKERSTÄLLD FÖRETRÄDESEMISSION OM 70,5 MSEK -
VARAV 31 MSEK TOPPGARANTERAT AV LÅNGSIKTIGA INVESTERARE

Styrelsen i A1M Pharma
AB (publ) (A1M Pharma eller Bolaget) har beslutat föreslå att extra
bolagsstämma beslutar om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)
med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen). Vid full
teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 70,5 MSEK och
vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka
27,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd via
tecknings- och garantiåtaganden upp till 100,0 procent av det totala
emissionsbeloppet. Utrymmet mellan 56,0 procent upp till 100,0 procent,
motsvarande 31,0 MSEK av Företrädesemissionen består av en så kallad
toppgaranti med bl a M2 Asset Management AB och John Fällström.
Företrädesemissionen avser att åtminstone täcka Bolagets kapitalbehov till
januari 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma den 24 januari 2019
offentliggörs genom separat pressmeddelande. Magnus Precht, med mer än 30 års
erfarenhet från life science-industrin, bl a som chef för amerikanska Phyton
Biotech, föreslås samtidigt till ny styrelseledamot i Bolaget.

EJ FÖR
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL
NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN
ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Sammanfattning
• Den som på avstämningsdagen den 31
januari 2018 är aktieägare i A1M Pharma har företrädesrätt att teckna units i
Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1)
uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit
innehåller tolv (12) nya aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner.
•
Teckningskursen är 10,20 SEK per unit motsvarande 0,85 SEK per aktie.
• En (1)
teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en
teckningskurs om 1,00 SEK under oktober 2019.
• Företrädesemissionens
teckningsperiod löper från och med den 6 februari till och med den 20 februari
2019.
• Företrädesemissionen är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden
upp till 100,0 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70,5 MSEK.
•
Teckningsåtaganden om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 5,7 procent av
Företrädesemissionen har erhållits från vissa aktieägare samt tillträdande VD,
Tobias Larsson Agervald, styrelseordförande Anders Ermén och styrelseledamot
Cristina Glad.
• Vissa långsiktiga investerare ingår i en så kallad toppgaranti
("Toppgarantiutrymmet") vilken avser utrymmet mellan 56,0 procent upp till
100,0 procent, motsvarande 31,0 MSEK av Företrädesemissionen. Resterande
garanter ingår i en s.k. bottengaranti ("Bottengarantiutrymmet") som garanterar
beloppet från teckningsåtaganden upp till 56,0 procent, motsvarande 35,5 MSEK
av Företrädesemissionen.
• Likviden från Företrädesemissionen ska primärt
användas till A1M Pharmas kliniska utvecklingsprogram och CMC (chemistry,
manufacturing, and control). Företrädesemissionen avser att åtminstone täcka
Bolagets kapitalbehov till januari 2020. Vid fullt nyttjande av
teckningsoptioner under oktober 2019 tillförs A1M Pharma ytterligare 27,7 MSEK
vilket avser att täcka Bolagets kapitalbehov för planerade aktiviteter till och
med september 2020 dvs förbi planerat godkännande av fas Ib-studie.
• A1M
Pharma har samtidigt upptagit ett brygglån om 13,0 MSEK. Brygglånet
säkerställer A1M Pharmas kortsiktiga finansiering i väntan på att
emissionslikviden inflyter.

Bakgrund och motiv
A1M Pharma har som mål att
utveckla och kommersialisera läkemedelskandidaten ROSgard(tm). Bolaget
prioriterar idag två huvudområden med stor potential: akuta njurskador ("AKI")
samt behandling av havandeskapsförgiftning ("PE"). Inom dessa områden
prioriteras AKI i samband med hjärtkirurgi ("CSA-AKI") som primär indikation i
den kliniska utvecklingsplanen för ROSgard(tm).

En strategisk prioritering av
CSA-AKI baseras på senaste tidens positiva prekliniska resultat och
utvecklingsmässiga fördelar, inklusive snabbare tidslinjer med tydligt
definierade kliniska effektmått och regulatoriska krav, för en indikation med
stor kommersiell potential.

Klinisk utvecklingsplan
A1M Pharma presenterade en
klinisk utvecklingsplan för läkemedelskandidaten ROSgard(tm) under november
2018, som tar sin utgångspunkt i de positiva resultat som kommunicerats från
prekliniska studier av ROSgard(tm) i relevanta försöksmodeller, samt i
marknadspotentialen för en ny behandling som kan hjälpa denna utsatta
patientgrupp. Efter godkännandet från Läkemedelsverket under november 2018
planerar nu A1M Pharma för att inleda en fas I-studie under första kvartalet
2019.

Under Läkemedelsverkets handläggning av A1M Pharmas ansökan om start av
en fas I-studie framkom att en ny batch av prövningsläkemedlet behöver
produceras inför studiestarten för att uppfylla kraven på hållbarhet. En fas
I-studie med upprepade doseringar av läkemedelskandidaten (Multiple Ascending
Dose) planeras därefter att initieras under det andra halvåret 2019, förutsatt
ett separat godkännande från myndigheterna. Resultaten från denna studie
förväntas under det första kvartalet 2020. En fas Ib-studie i den aktuella
patientgruppen förväntas kunna inledas under första halvåret 2020, med planerad
resultatavläsning cirka sex månader efter studiestart.

Kommentar från A1M
Pharmas medicinska chef (CMO) och tillträdande VD Tobias Larsson
Agervald;

"Idag saknas specifika läkemedelsbehandlingar mot akuta njurskador
vid hjärtkirurgi, ett område med stort medicinskt behov. Eftersom njurskadorna
i regel uppstår direkt efter det kirurgiska ingreppet finns goda
förutsättningar att kunna dokumentera klinisk effekt redan baserat på några få
dagars behandling. Den övertygande njurskyddande effekten av ROSgard har
tidigare i år dokumenterats i prekliniska djurmodeller, och vi ser nu fram emot
att ta läkemedelskandidaten vidare till klinisk
utvecklingsfas."

Rörelsekapitalbehov
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt
styrelsens bedömning inte tillräckligt för A1M Pharmas aktuella behov under den
kommande tolvmånadersperioden. Per den 30 september 2018 uppgick Bolagets
likvida medel till 14,5 MSEK, vilket bedöms vara tillräckligt för drift av
verksamheten till och med december 2018. Mot bakgrund av ovanstående har A1M
Pharma beslutat att genomföra Företrädesemissionen om cirka 70,5 MSEK före
emissionskostnader. Bolaget har under december 2018, i väntan på att
emissionslikviden inflyter, upptagit ett brygglån om 13 MSEK från två parter
varav den ena parten även har ingått ett garantiåtagande. Brygglånet avses
återbetalas med emissionslikviden och bedöms vara tillräckligt för Bolagets
drift av verksamheten till och med februari 2019.

Nettolikviden vid
fullteckning (cirka 58 MSEK efter emissionskostnader) bedöms täcka Bolagets
kapitalbehov till januari 2020 och avses fördelas på följande ändamål, ordnade
efter prioritetsordning med angivelse av uppskattad fördelning:
• Klinisk
utveckling; 38 %
• Fas I-studie i friska frivilliga (SAD och MAD) inkl.
förberedelser och ansökan till myndigheter av fas Ib-studie i relevant
patientgrupp (hjärtkirurgi); 33 %
• Avslut av pågående prekliniska studier som
stödjer det kliniska CSA-AKI-programmet; 5 %
• CMC utveckling och
produktionskostnader för kliniska studier; 26 %
• Administration; 20 %
•
Emissionskostnader; 16 %

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner under
oktober 2019 tillförs A1M Pharma ytterligare 27,7 MSEK före emissionskostnader
vilket avser att täcka Bolagets kapitalbehov för planerade aktiviteter till och
med september 2020 dvs förbi planerat godkännande av fas
Ib-studie.

Företrädesemissionen
Den 20 december 2018 beslutade A1M Pharmas
styrelse att föreslå extra bolagsstämma den 24 januari 2019 att besluta om en
nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare om cirka 70,5 MSEK, före emissionskostnader.

Den som på
avstämningsdagen den 31 januari 2019 är aktieägare i A1M Pharma har
företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen och kommer att erhålla
en (1) uniträtt per innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en
(1) unit. En (1) unit innehåller tolv (12) nya aktier (dvs teckningsrelation
4:1) och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningskursen är 10,20 per
unit motsvarande 0,85 SEK per aktie. En (1) teckningsoption berättigar till
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,00 SEK under
perioden 7 oktober till och med 25 oktober 2019.

Företrädesemissionens
teckningsperiod löper under perioden 6 - 20 februari 2019. Genom
Företrädesemissionen tillkommer högst 82 987 356 nya aktier.

Om inte samtliga
aktier tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande aktier inom
ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till dem som
har tecknat units med stöd av uniträtter och som anmält sitt intresse för
teckning av units utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte
kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som
tecknats med stöd av uniträtter (och, i den mån det inte kan ske, genom
lottning); i andra hand till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd
av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska
tilldelning ske i förhållande till det antal units var och en anmält för
teckning (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning); i tredje hand till
dem som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter
och, om tilldelning till dessa till dessa inte kan ske fullt ut, ska
tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning; och i fjärde hand till dem som har
ingått s.k. bottengarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande
till sådana garantiåtagandens belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer
att få sin ägarandel utspädd med upp till 80 procent, men har möjlighet att
helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja
tilldelade uniträtter. Ifall även teckningsoptionerna nyttjas till fullo ökar
antalet aktier med ytterligare 27 662 452 aktier, motsvarande en ytterligare
utspädning om cirka 21,1 procent.

Företrädesemissionen förutsätter beslut vid
extra bolagsstämman den 24 januari 2019. Kallelse till extra bolagsstämman
offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Fullständiga villkor och
anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer
att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens
början.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit tecknings- och
garantiåtaganden upp till 100,0 procent av Företrädesemissionen, motsvarande
cirka 70,5 MSEK. A1M Pharma har erhållit teckningsåtaganden om cirka 4,0 MSEK,
motsvarande cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen, från vissa aktieägare
samt samt tillträdande VD, Tobias Larsson Agervald, styrelseordförande Anders
Ermén och styrelseledamot Cristina Glad.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om
emissionsgarantier med ett antal externa investerare om totalt cirka 66,5 MSEK
innebärande att Företrädesemissionen är garanterad upp till 100,0 procent.
Vissa långsiktiga investerare ingår i Toppgarantiutrymmet, avseende utrymmet av
Företrädesemissionen mellan 56,0 procent upp till 100,0 procent, motsvarande
31,0 MSEK av Företrädesemissionen. I Toppgarantiutrymmet ingår sex investerare
bl a M2 Asset Management AB och John Fällström. Resterande garanter ingår i
Bottengarantiutrymmet som garanterar beloppet från teckningsåtaganden upp till
56,0 procent, motsvarande 35,5 MSEK av Företrädesemissionen. Närmare
information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att
finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens
början.

Indikativ
   tidplan
+-------------------------------+---------------------------------------
   ---------------------+
|
24 januari 2019        | Extra bolagsstämma för godkännande av     
      |
|                | styrelsens beslut om
Företrädesemissionen         
   |
+-------------------------------+---------------------------------------------
   ---------------+
|
29 januari 2019        | Sista dag för handel i A1M Pharma-aktien    
      |
|                | inklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen      
   |
+-------------------------------+---------------------------------------------
   ---------------+
|
30 januari 2019        | Första dag för handel i A1M Pharma-aktien   
      |
|                | exklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen      
   |
+-------------------------------+---------------------------------------------
   ---------------+
|
31 januari 2019        | Avstämningsdag för rätt till deltagande    
      |
|                | med företrädesrätt i
Företrädesemissionen         
   |
+-------------------------------+---------------------------------------------
   ---------------+
|
Omkring 1 februari 2019    | Prospekt offentliggörs             
     
   |
+-------------------------------+---------------------------------------------
   ---------------+
|
6 - 20 februari 2019     | Teckningsperiod                
     
   |
+-------------------------------+---------------------------------------------
   ---------------+
|
6 - 18 februari 2019     | Handel med uniträtter på Nasdaq First North  
     
   |
+-------------------------------+---------------------------------------------
   ---------------+
|
6 februari 2019 (tillsvidare) | Handel med BTU till dess att          
      |
|                | Bolagsverket registrerat
Företrädesemissionen       
   |
+-------------------------------+---------------------------------------------
   ---------------+
|
Omkring 26 februari 2019   | Offentliggörande av slutligt utfall i
Företrädesemissionen
   |
+-------------------------------+---------------------------------------------
   ---------------+

Rådgivare
Finansiell
rådgivare till A1M Pharma i samband med Företrädesemissionen är Arctic
Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal
rådgivare till A1M Pharma är Bird & Bird.

För ytterligare information,
vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se
mailto:te@a1m.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
A1M Pharma
Pressrelease
2018-12-20.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24842

Om A1M
Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard(tm) - baserad på det kroppsegna
proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier dokumenterats
återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress
och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North
Stockholm. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser
Bank AB, +46 8-463 80 00.

Denna information är sådan information som A1M
Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl 08.30
CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
uniträtter eller andra värdepapper i A1M Pharma. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i A1M Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som
Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 1 februari 2019. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare
sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer
av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga
uniträtter, betalda tecknade units eller aktier har registrerats, eller kommer
att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess
senaste lydelse, (Securities Act) och inte heller enligt någon motsvarande lag
i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt
eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt
undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i
USA.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa
framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och
förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling,
inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och
som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även
om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden
kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade
uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet
och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om
att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden
till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som
krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
 


A1M Pharma Pressrelease 2018-12-20.pdf