English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-07 07:51:50 CEST
Grigeo
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Grigeo“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2022 m. balandžio 29 d.

AB „Grigeo“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 110012450 (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 29 d. 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Еilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Bendrovės administracinio pastato II aukšto salėje.

Akcininkai registruojami nuo 10.15 val., registracijos pabaiga – 10.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. balandžio 22 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2022 m. gegužės 13 d. Turtines teises (teisę gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2022 m. gegužės 13 d., bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2021 m.
  2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
  3. Bendrovės auditoriaus išvada.
  4. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.
  5. Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas.
  6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.
  7. Bendrovės 2021 m. pelno paskirstymas.
  8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), prašome nevykti į akcininkų susirinkimą, jeigu turite viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu info@grigeo.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame akcininkų susirinkime formos.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas, atspausdintas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu Bendrovei adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos arba pateiktas Bendrovei iki akcininkų registravimo pabaigos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį taip pat gali pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, ir atsiųsti Bendrovei elektroniniu paštu info@grigeo.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu pristatant ar siunčiant paštu į Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., ar elektroniniu paštu info@grigeo.lt. Elektroniniu paštu siunčiamas siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, audito įmonę. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos pristatant ar siunčiant paštu į Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. arba siunčiant elektroniniu paštu info@grigeo.lt. Elektroniniu paštu siunčiami sprendimų projektai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Akcininkai taip pat turi teisę raštu siūlyti sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, audito įmonę eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami raštu elektroniniu paštu info@grigeo.lt arba pristatomi ar siunčiami į Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. iki 2022 m. balandžio 25 d. Elektroniniu paštu pateikiami klausimai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje www.grigeo.lt.

Akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ar Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“  gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui ir gauti informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 131 400 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000102030.

Visa informacija apie įvyksiantį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama Bendrovės interneto svetainės www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“, arba telefonu +370 5 243 5801.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801