English Icelandic
Birt: 2022-10-27 14:23:21 CEST
Landsbankinn hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Landsbankinn hf.: Uppgjör Landsbankans fyrir fyrstu níu mánuði ársins 2022

  • Hagnaður Landsbankans á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 var 11,3 milljarðar króna, þar af 5,8 milljarðar króna á þriðja ársfjórðungi.
  • Arðsemi eiginfjár á fyrstu níu mánuðum ársins var 5,6% og  var 8,5% á þriðja ársfjórðungi. Lækkun á gangvirði hlutabréfaeignar bankans hefur dregið úr arðsemi á árinu.
  • Hreinar þjónustutekjur jukust um 14,3% á milli ára einkum vegna vaxandi umsvifa í eignastýringu og markaðsviðskiptum.
  • Hreinar vaxtatekjur jukust um 17,6%, aðallega vegna stærra útlánasafns og hærra vaxtastigs.  
  • Rekstrarkostnaður bankans sem hlutfall af meðalstöðu heildareigna er nú 1,3% og hefur aldrei verið lægri.
  • Kostnaðarhlutfall sem hlutfall af tekjum var 48,9% á fyrstu níu mánuði ársins og var 43,2% á þriðja ársfjórðungi.
  • Reiknað skatthlutfall fyrir fyrstu níu mánuði ársins er 40,4% samanborið við 19,0% fyrir sama tímabil 2021. Hagnaður fyrir skatta á fyrstu níu mánuðum ársins var 19,0 milljarðar króna og reiknaðir skattar 7,7 milljarðar króna. Upplýsingar um heildarskattgreiðslur vegna ársins 2022 munu koma fram í ársuppgjöri.
  • Um fjórðungur af nýjum bílalánum á þriðja ársfjórðungi var vegna rafmagnsbíla og hlutfallið fer hækkandi.
  • Frá því að verðbréfin komu í appið hafa viðskipti með verðbréf í sjálfsafgreiðslu aukist mikið. Í um 90% tilfella eru áskriftir að sjóðum og verðbréfasamningar gerðir í appinu eða netbankanum.

Á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 námu hreinar vaxtatekjur 33,6 milljörðum króna samanborið við 28,6 milljarða króna á sama tímabili árið áður, sem er 17,6% hækkun á milli tímabila. Hreinar þjónustutekjur Landsbankans námu 7,9 milljörðum króna samanborið við 6,9 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Aðrar rekstrartekjur voru neikvæðar um 3,8 milljarða króna en voru jákvæðar um 10,2 milljarða króna á sama tímabili árið 2021. Virðisbreytingar útlána eru jákvæðar um 2,7 milljarða króna samanborið við jákvæðar virðisbreytingar útlána upp á 3,8 milljarða króna á sama tíma á síðasta ári. Skýringin felst aðallega í því að ekki er lengur talin þörf á viðbótar safnframlagi í virðisrýrnunarsjóð útlána vegna óvissu um endanleg áhrif heimsfaraldurs Covid-19.

Vaxtamunur í hlutfalli af meðalstöðu eigna nam 2,6% á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 samanborið við 2,3% hlutfall og á sama tímabili árið áður.

Rekstrarkostnaður bankans var 17,1 milljarður króna á tímabilinu samanborið við 17,5 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Þar af voru laun og launatengd gjöld 10,5 milljarðar króna samanborið við 10,7 milljarða króna á sama tímabili árið áður. Annar rekstrarkostnaður var 6,7 milljarðar króna, sama fjárhæð og á sama tímabili árið áður.

Kostnaður sem hlutfall af tekjum (K/T) á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 var 48,9%, samanborið við 41,7% á sama tímabili árið 2021.

Heildareignir bankans jukust um 41,3 milljarða króna á tímabilinu og námu 1.771 milljarði króna 30. september 2022. Útlán jukust um 108,9 milljarða króna á fyrstu níu mánuðum ársins 2022. Í lok september 2022 voru innlán frá viðskiptavinum 968,0 milljarðar króna, samanborið við 900,1 milljarð króna í árslok 2021, og höfðu því aukist um 67,9 milljarða króna.

Eigið fé Landsbankans var 273,4 milljarðar króna þann 30. september sl. og eiginfjárhlutfall alls var 24,2%.

Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans, segir:
„Þjónustutekjur bankans hafa vaxið umfram áætlanir, aðallega vegna meiri umsvifa og aukinnar markaðshlutdeildar, og vaxtatekjur bankans af stærra útlánasafni eru góðar. Um leið fer kostnaður lækkandi og hefur rekstrarkostnaður sem hlutfall af heildartekjum aldrei verið lægri. Áfram leiða neikvæð áhrif vegna gengislækkunar á óskráðum hlutabréfum til þess að arðsemin á árinu er lægri en við stefnum að. Að þeim sveiflulið frátöldum er uppgjör bankans mjög gott og staða bankans sterk á öllum sviðum.

Ánægja viðskiptavina með þjónustuna er mikil og það segir sína sögu að nánast samfellt frá árinu 2018 hafa markaðsrannsóknir sýnt að flestir mæla með Landsbankanum. Það skiptir okkur meginmáli að geta boðið viðskiptavinum góð kjör og um leið skilað góðri og jafnri afkomu. Á sama tíma  er ekki hægt að líta fram hjá því að fjármögnunarkjör sem bankinn nýtur eru að hækka, samkeppni um innlán er að aukast og ávöxtunarkrafa skuldabréfa er mun hærri en áður. Við höfum mætt aukinni samkeppni um innlán einstaklinga með því að bjóða 5,25% vexti á mánuði þegar sparað er í appi. Í appinu geta viðskiptavinir líka keypt og selt í sjóðum Landsbréfa og átt viðskipti með innlend hlutabréf á aðalmarkaði og First North. Það hefur því aldrei verið eins auðvelt að fjárfesta og spara í appinu.

Fyrirtækjaráðgjöf bankans hefur náð góðum árangri og komið að mörgum vel heppnuðum verkefnum á árinu. Við erum stærsti lánveitandinn á íslenskum fyrirtækjamarkaði og með öflugri fyrirtækjaráðgjöf getum við betur uppfyllt ólíkar þarfir fyrirtækja. Á fyrstu níu mánuðum ársins jukust fyrirtækjaútlán um 53 milljarða króna og mikill vöxtur er í bíla- og tækjafjármögnun fyrirtækja. Þá erum við sem fyrr umsvifamikil í fjármögnun íbúðabygginga og leggjum þannig okkar af mörkum til að stuðla að auknu framboði á nýju húsnæði fyrir stækkandi samfélag. Þrátt fyrir hækkandi vaxtastig erum við áfram sterkur lánveitandi á byggingarmarkaði. Við sjáum líka að það er góður gangur í útflutningsgreinum, ferðaþjónustunni þar á meðal, en við finnum að stjórnendur fyrirtækja hafa varann á sér þegar taka á ákvarðanir um miklar fjárfestingar. Óvissan í efnahagsmálum er vissulega töluverð en eins og nýútkomin hagspá bankans sýnir er líka ástæða til bjartsýni. Hagvöxtur er góður og efnahagshorfur hér á landi eru mun betri en í flestum nágrannaríkjum okkar. Þá eru vanskil í sögulegu lágmarki.

Við hugsum ávallt til framtíðar og leggjum áfram mikla áherslu á sjálfbærni. Á sjálfbærnidegi Landsbankans í september fengum við nokkur öflug fyrirtæki til að kynna hvernig byggingargeirinn og fyrirtæki í flutningum og sjávarútvegi geta aukið sjálfbærni í sínum rekstri. Með því að veita sjálfbærnimerki Landsbankans til verkefna og fyrirtækja sem standast kröfur um sjálfbærni viljum við einnig vekja athygli á því sem vel er gert.

Eins og töluvert hefur verið fjallað um undanfarið er alltof algengt að einstaklingar og fyrirtæki verði fyrir tjóni af völdum netglæpa. Í október tókum við þátt í átaki um aukið netöryggi með því að halda tvo fræðslufundi, annars vegar fyrir eldri borgara og hins vegar fyrir fyrirtæki. Til viðbótar við fræðslu og öflugt samstarf á innlendum og alþjóðlegum vettvangi til margra ára uppfyllir bankinn strangar öryggisvottanir í netöryggismálum.

Fjárhagsstaða bankans er sterk og eiginfjárstaðan er mjög góð, sérstaklega ef hún er borin saman við erlenda banka, og hún er umtalsvert hærri en kröfur Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Það er ákveðin áskorun að ávaxta svona mikið eigið fé en góður rekstur bankans hefur gert okkur kleift að greiða um 20 milljarða króna á árinu í arð til eigenda. Við höldum okkar striki við að reka bankann vel og mæta þörfum viðskiptavina. Lausnir og þjónusta sem bankinn býður byggja á því að hann hefur á að skipa frábæru starfsfólki sem er tilbúið til að leggja mikið á sig til að takast á við nýjar áskoranir og örar breytingar. Við þökkum traustið og viðskiptin og tökum vel á móti ykkur, á starfsstöðvum um allt land, í appi, í síma og í netspjalli. Gagnkvæmt traust og mannleg sýn á bankaviðskipti standa alltaf fyrir sínu.“


Fjárhagsdagatal Landsbankans

Ársuppgjör 2022               2. febrúar 2023

Aðalfundur                        22. mars 2023

Uppgjör 1F 2023               4. maí 2023

Uppgjör 2F 2023               20. júlí 2023

Uppgjör 3F 2023               26. október 2023

Ársuppgjör 2023               1. febrúar 2024


Nánari upplýsingar veita:                

Rúnar Pálmason, upplýsingafulltrúi, samskipti@landsbankinn.is

Hanna Kristín Thoroddsen, fjárfestatengsl, fjárfestatengsl@landsbanki.is

ViðhengiUppgjorskynning_9M_2022.pdf
Arshlutareikningur_samstaedu_9M_2022.pdf
Frettatilkynning_9M_2022.pdf