Published: 2021-01-20 13:11:50 CET
Baltika
Erakorralise üldkoosoleku otsused

AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 AS BALTIKA juhatus tegi 5. jaanuaril 2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 5. jaanuaril 2021 börsi infosüsteemis, AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com ning lehes „Päevaleht“. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 12. Jaanuari 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 13-19 Jaanuar 2021.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 761 186 häält ehk 90,17 % kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS Baltika aktsionärid võtsid 19 Jaanuar 2021 vastu järgmised otsused:

  1. Juhatuse liikmele aktsiaoptsiooni andmine

Kiita heaks aktsiaoptsiooni andmine AS Baltika juhatuse liikmele Flavio Perinile kodulehel avaldatud tingimustel.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häältest. 

2.     Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus punktis 1 nimetatud optsioonilepingust tulenevate AS Baltika kohustuste täitmiseks emiteeritavate aktsiate osas.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 185 häält ehk 90,16 % häältest.

3.     Põhikirja muutmine

Muuta põhikirja punkti 3.2.5 ning sõnastada AS Baltika põhikirja punkt 3.2.5 uues sõnastuses järgmiselt:            

„3.2.5.  Seltsi nõukogul on kolme aasta jooksul alates 19. jaanuari 2021. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitatud põhikirja redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiakapitali kuni 5% võrra, kuid mitte rohkem kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, mil nõukogu sai õiguse suurendada Aktsiakapitali.“

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häältest.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/.


Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com