Paskelbta: 2018-07-03 08:53:13 CEST
AUGA group
Prospektas

Correction: Patvirtintas AUGA group, AB akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

Atnaujintas priedų sąrašas.

Lietuvos bankas 2018 m. liepos 2 d. patvirtino AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus) ir informavo apie tai Lenkijos finansų priežiūros instituciją.

Patvirtintas Prospektas yra skirtas (i) iki 40 000 000 naujai išleidžiamų Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų ir iki 20 000 000 esamų Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų viešam siūlymui ir (ii) iki 40 000 000 naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

Sprendimas dėl Bendrovės naujų akcijų išleidimo, viešo siūlymo ir jų įtraukimo į prekybą reguliuojamose rinkose buvo priimtas 2018 m. kovo 28 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (ir iš dalies pakeistas 2018 m. balandžio 30 d., taip pat galimai bus iš dalies pakeistas 2018 m. liepos 16 d., jeigu sušauktas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims atitinkamus pakeitimus) bei detalizuotas Bendrovės valdybos sprendimais.

Vadovaujantis Prospektu, siūlymą sudaro viešas siūlymas mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, neviešas siūlymas instituciniams arba kvalifikuotiems investuotojams, ir neviešas siūlymas atskirai parinktiems neinstituciniams ir nekvalifikuotiems investuotojams. Minėti institucinis siūlymas ir privatus siūlymas yra nevieši ir bus vykdomi naudojantis atitinkamomis išimtimis tose jurisdikcijose, kuriose jie bus vykdomi. Siūlomos akcijos nėra siūlomos viešai jokioje šalyje, išskyrus Lietuvą.

Tiek mažmeninių, tiek institucinių investuotojų pavedimai bus priimami nuo liepos 3 d. iki liepos 20 d. Akcijos siūlomos kainos ribose nuo 0,45 Eur iki 0,50 Eur už akciją. Siūlymo galutinė kaina bus ta pati visoms siūlomoms akcijoms ir visiems investuotojams. Detalios pavedimų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat siūlomų akcijų paskirstymo sąlygos nurodytos Prospekte.

Galutinė siūlymo kaina, galutinis siūlomų akcijų skaičius bei jų paskirstymas tarp mažmeninių bei institucinių investuotojų bus nustatytas ir paskelbtas 2018 m. liepos 23 d. arba maždaug šią dieną.

Bendrovė taip pat informuoja, kad kaip nurodyta Prospekte, šiuo metu klausimas dėl UAB „eTime invest“ akcijų paketo vertės, aprašytas audito išvadų dėl grupės ir Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2017, 2016 ir 2015 m. gruodžio 31 d., „dalyko pabrėžimo“ pastraipoje, yra visiškai išspręstas ir nebėra ginčo dėl prieš tai išleistų Bendrovės akcijų apmokėjimo. Taigi visos jos yra pilnai apmokėtos.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų viešą siūlymą. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje (www.auga.lt), taip pat (išimtinai informaciniais tikslais) „LHV Pank AS“, veikiančio kaip Pasaulinis pagrindinis platintojas, interneto svetainėje (www.lhv.ee), apie jį taip pat buvo paskelbta kaip apie esminį įvykį tinklalapiuose www.nasdaqbaltic.com, www.crib.lt, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl.

Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės akcijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

         Generalinis direktorius:
         Linas Bulzgys
         +370 5 233 5340

Priedai


Prospekto santraukos vertimas i lenku kalba.pdf
LB sprendimas del prospekto patvirtinimo.pdf
Prospekto santraukos vertimas i lietuviu kalba.pdf
Prospektas tik anglu kalba.pdf