Avaldatud: 2021-05-25 17:08:45 CEST
UPP & CO Kauno 53
First North'i teade

NÕUSOLEKU TAOTLEMINE INVESTORITELT VÕLAKIRJA TINGIMUSTE MUUTMISEKS

UPP & CO Kauno 53 OÜ (Emitent) taotleb Investoritelt nõusolekut võlakirjaprogrammi „Terms and Conditions of UPP & CO Kauno 53 OÜ Subordinated Note Issue Dated 7th April 2017 (As amended on 16th August 2017)“ (Tingimused) Eritingimuste muutmiseks.

Alates võlakirjade emiteerimisest 2017. a. aprillis on Emitent nõuetekohaselt täitnud kõik kohustused Investorite ning laenuandja OP Corporate Bank plc Lietuvas filialas ees. Alatest 17. aprillist 2021. a. on Emitendil õigus pakkuda Investoritele võlakirjade ennetähtaegset lunastamist vastavalt Tingimustele. Emitent kaalus ennetähtaegse lunastamise võimaluse kasutamist ning ennetähtaegset lunastamist oleks rahastatud uue võlakirjaemissiooniga. Võttes arvesse viimase nelja aasta arenguid võlaturgudel ning ajas tugevnenud Emitendi bilanssi, kaalus Emitent väljastada uusi võlakirju kupongimääraga 6% aastas, 3-aastase tähtajaga.

Emitent on aga kaalunud lisaks uuele võlakirjaemissioonile juba olemasolevate võlakirjade, ISIN EE3300111152, Tingimuste muutmist. Emitent soovib olla ka edaspidi Nasdaq First Northil esindatud ning peale põhjalikku kaalumist on Emitent otsustanud küsida Investoritelt nõusolekut Tingimuste muutmiseks.

Seetõttu vastavalt Tingimuste punktile 15.2 annab Emitent teada oma kavatsustest muuta Eritingimuste (Tingimuste Lisa 1) teise peatüki punkte 7.12 ja 7.14 ning ühtlasi taotleb Investoritelt nõusolekut Eritingimuste muutmiseks ja kehtestamiseks teatele lisatud redaktsioonis.

Eritingimusi muudetakse järgmiselt:

  1. Eritingimuste teise peatüki punktis 7.12 sätestatud intressimäär muudetakse 6%-le alates 18. juulist 2021 (kaasa arvatud);
  2. Eritingimuste teise peatüki punktis 7.14 sätestatud võlakirjade tähtaeg muudetakse 17. juuliks 2024.

Seoses eeltooduga palume Teil hiljemalt 14. juuniks 2021 kinnitada, et ülaltoodud muudatused on Teile vastuvõetavad, järgides manuses oleva nõusoleku andmise vormis toodud juhiseid.

Tingimuste muutmine loetakse Investorite poolt heakskiidetuks, kui Investorid, kelle käes on võlakirju kokku nimiväärtusega, mis moodustab vähemalt 2/3 kõigi käibel olevate võlakirjade (välja arvatud Emitendi ja seotud osapoolte käes olevad võlakirjad) koondnominaalväärtusest, on nõusoleku andmise poolt.

Tingimuste punkti 15.3 kohaselt kohustub Emitent 10 pangapäeva jooksul pärast seda, kui Tingimuste muutmine loetakse Investorite poolt heakskiidetuks, pakkuma Investoritele, kes ei nõustu Tingimuste heakskiitmisega, võlakirjade lunastamist lunastushinnaga (Redemption Price).

         Siim Sild
         Managing Director
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


Nousoleku taotlus_K53.pdf
Final Terms amended 06.2021.pdf