Avaldatud: 2021-04-30 18:55:12 CEST
UPP Olaines
Majandusaasta aruanne

UPP Olaines OÜ 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne

TEADE UPP OLAINES OÜ INGLISKEELSE 2020. MAJANDUSAASTA AUDITEERITUD ARUANDE HILINIMESE KOHTA

Hetkel on käsil 2020. majandusaasta konsolideeritud aruande tõlkimine, mille tõttu ei saa Ettevõte avalikustada ingliskeelset auditeeritud aruannet. Edastame ingliskeelse aruande börsiteatena hiljemalt 04.05.2021.


TEGEVUSARUANNE

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi „Ettevõte“ ja koos tütarettevõtetega „Grupp’“ asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht on Läti, Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439.

Ettevõte asutati 24.08.2017 ning majanduslik tegevus puudus kuni 15.12.2017, mil omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte loodi ainult Olaines Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju ettevõtte väljavaadetele selle aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ Grupi struktuur seisuga 31.12.2020 on järgmine:

UPP Olaines OÜ võlakirjad on alates 29.11.2018 noteeritud Nasdaq Tallinn börsi põhiminekirjas.

UPP Olaines OÜ on jätkuvalt tegutsev.

COVID-19 mõju Grupi majandustegevusele

Aruandeaasta alguses üle maailma levima hakanud ning 2020 märtsis globaalse majandusseisaku põhjustanud koroonaviirus jõudis ka Baltimaadesse, põhjustades siin riigipiiride sulgemised välisriikide kodanikele, koolide sulgemised ning esmatarbekaupade ostupaanika. Pandeemiast põhjustatud majandusseisaku tagajärgede ulatuslikus on ebaselge, kuid need on kindlasti tõsised.

Grupi majandustegevust viiruse puhang otseselt ei ole mõjutanud. Viiruse puhangust on mõjutatud mingil määral kinnisvara rentivate ettevõtete majandustegevus, mis võib kaudselt mõjutada ka Grupi majandustulemusi. Juhatuse parim hinnang näeb ette, et olukorras kus viiruse puhang ning sellest tingitud majandusseisak oluliselt ei süvene, siis tulenevalt Grupi poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete tegevusvaldkonnast, on nende asjaolude mõju Grupi majandustulemustele mõõdukas.


Juhatuse tegevusaruanne

Aruandeperioodi üldhalduskulud olid kokku 151 122 (2019: 71 123) eurot, mis moodustavad 5,74% (2019: 2,75%) neto renditulust.

Seisuga 31.12.2020 moodustasid Grupi varad kokku 32 121 185 (31.12.2019: 31 675 413) eurot, sh. õiglases väärtuses kinnisvarainvesteering, mis moodustas 97,5%  (31.12.2019: 97,6%) varadest. Grupi netovõlg oli 23 803 960 (31.12.2019: 24 982 851) eurot. Netovõlg on arvutatud järgnevalt: Grupi kogulaenust on lahutatud raha ning raha ja ekvivalendid, ning seejärel on lahutatud sellest emaettevõttelt, United Partners Property OÜ, saadud allutatud laen.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh. õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste perioodil 01.01.2020 – 31.12.2020 ei toimunud.

Majandusaasta finantsülevaade

Grupi neto renditulu 2020 oli 2 633 558 (2019: 2 589 379) eurot. Aruandeperioodide võrdluses majandusaastal toimunud neto rendivoo kasv on tingitud indekseerimisest ning efektiivsemast äritegevusest.

Grupi ärikasum aruandeaastal oli 2 916 384 (2019: 2 649 256) eurot. Majandusaasta ärikasumi kasv aruandeperioodide võrdluses on tingitud sellest, et 2020 puudusid erakorralised, ühekordse loomuga, kulud ning tulu kinnisvarainvesteeringu väärtuse kasvust oli võrdlusperioodiga oluliselt suurem.

Aruandeaasta puhaskasum oli 1 735 650 (2019: 1 399 103) eurot. Puhaskasumi kasv on tingitud osaliselt juba  eelpoolnimetatud põhjustest ning lisaks teenis Grupp aruandeperioodi jooksul intressiswap’ilt tulu enam kui eelmisel perioodil.

Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse selgitamisel kasutatakse sõltumatu atesteeritud hindaja teenust ning sellest tulenevalt kajastati aruandlusperioodil kinnisvara ümberhindlusest saadud kasumit 346 688 (2019: 147 000) eurot.

Aruandekuupäeva seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.


Aruandekuupäeva järgsed sündmused

Muudatused Ettevõtte üürilepingutes

15. 01.2021 lõppes üürileping Plesko Real Estate SIA’ga.. Nimetatud äriühing üüris Olaines Logistics Park-is kokku 1 573 m2 lao- ning administratiivpinda.

15.03.2021 lõppes üürileping Premier Restaurants Latvija SIA’ga. Nimetatud äriühing üüris Olaines Logistics Park-is kokku 2 382 m2  lao- ning administratiivpinda.

18.01.2021 sõlmis Olaines Logistics SIA 5 aastase üürilepingu ettevõttega NNL LV SIA. NNL LV SIA võttis üürile kokku 2 663 m2 lao- ning administratiivpinda. Nimetatud äriühing pakub 3PL teenuseid tuntud Baltimaade ettevõtetele, nende seas Premia, Maxima jt.

16.04.2021 täiendati Girtekos Logistika SIA üürilepingut, millega viimane võttis üürile täiendavalt 1 177 m2 lao- ning administratiivpinda.

Mainitud muudatused üürilepingutes ei mõjuta oluliselt Grupi 2021. majandusaasta üüritulu, erandina 1. kvartal 2021, mille jooksul toimus pindade üleandmine ning vastuvõtmine.

Muudatus United Partners Group logistikainvesteeringute struktuuris

Märtsis 2021 restruktureeriti United Partners Group OÜ siseselt logistikainvesteeringute gruppi. Varasemalt oli Ettevõtte otsene emaettevõte United Partners Property OÜ, kuhu kuulusid ka United Partners Group OÜ elamuarenduse investeeringud. United Partners Group OÜ logistikainvesteeringud, sh. Ettevõte, kuuluvad nüüd United Partners Property OÜ 100% omanduses oleva haldusettevõtte, UPP Logistics Properties OÜ, omandusse. Restruktureerimise eesmärk oli tekitada United Partners Group OÜ logistikakinnisvara investeeringutele ning elamuarenduse investeeringutele eraldiseisvad haldusüksused.


Majandusaasta finantsaruandluse võtmenäitajad

(eurodes)20202019
Neto renditulu2 633 5582 589 379
Ärikasum2 916 3842 649 256
Perioodi kasum1 735 6501 399 103


(eurodes)       31.12.2020       31.12.2019
Kinnisvarainvesteering31 320 00030 909 000
Intressikandvad laenud27 428 63328 492 625
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta24 480 33325 544 325


(eurodes)20202019
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)65,9%54,0%
ROA, % (Puhaskasum / Keskmised varad)5,44%4,4%
ROE, % (Puhaskasum/Keskmine omakapital)54,9%59,1%
Likviidsuskordaja, kordades ((Käibevara-varud)/lühiajalised kohustised))0,450,41
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed, va omanikulaenu põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)1,31,3


Vastavus võlakirjatingimustega

Vastavalt UPP Olaines OÜ võlakirjade tingimuste punktile 3.5.3 ning 3.5.4 kinnitab juhtkond, et UPP Olaines OÜ DSCR on perioodil 01.01.2020 – 31.12.2020 suurem või võrdne 1,1’ga ning perioodil 01.01.2020 – 31.12.2020 pole aset leidnud erakorralist varajase lunastuse sündmust.


Juhatus, nõukogu ning auditikomitee

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.  Grupi emaettevõtte juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on arvestatud tasu tütarettevõtte juhatuse liikmele. Arunadeperioodil koos maksudega summas 4 466 ja eelmisel majandusaastal 5 340 eurot.

Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu liikmete teisi töötajaid.

UPP Olaines OÜ’s on moodustatud auditikomitee ning see koosneb kolmest liikmest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Tali

UPP Olaines OÜ juhatuse esimees

30.04.2021, Tallinn


KONSOLIDEERITUD UPP OLAINES OÜ RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(eurodes)Lisa20202019
Neto renditulu62 633 5582 589 379
Neto renditulu 2 633 5582 589 379
    
Üldhalduskulud7                            (151 122)(71 123)
Kasum / (kahjum) kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest12364 688 147 000
Muud tulud / (kulud)                               69 260(16 000)
Ärikasum                           2 916 3842 649 256
    
Finantstulud / (kulud)8                          (1 180 734)(1 250 103)
Kasum enne tulumaksu                              1 735 650 1 399 153
Tulumaks9                               0 (50)
Aruandeperioodi kasum 1 735 650 1 399 103
    
Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 735 650   1 399 103


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(eurodes)Lisa31.12.202031.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid10676 373561 474
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded11124 812204 939
Käibevara kokku 801 185766 413
    
Kinnisvarainvesteering1231 320 00030 909 000
Põhivara kokku 31 320 00030 909 000
VARAD KOKKU 32 121 18531 675 413
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad13369 491358 762
Tuletisinstrumendid16363 979455 204
Laenukohustised151 064 0041 064 000
Lühiajalised kohustised 1 797 4741 877 966
    
Laenukohustised1526 364 62927 428 625
Pikaajalised kohustised 26 364 62927 428 625
KOHUSTISED KOKKU 28 162 10329 306 591
    
Osakapital142 5002 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2 220 932967 219
Aruandeaasta kasum 1 735 6501 399 103
OMAKAPITAL KOKKU 3 959 0822 368 822
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 32 121 18531 675 413


Lisainformatsioon:

Siim Sild

Managing Director

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

UNITED PARTNERS


ManusUPPO 2020 MAA EST FINAL 30.04.21.pdf