English Estonian
Avaldatud: 2014-11-06 15:30:02 CET
Nordecon
Kvartaliaruanne

2014. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Börsiteade sisaldab: Nordecon AS 2014. aasta III kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud finantsaruandeid (auditeerimata), ülevaadet aruandeperioodi majandustulemust oluliselt mõjutanud sündmustest, väljavaateid tegevusturgudele ning peamiste riskide kirjeldust.

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ OMX ja Nordeconi koduleheküljel (http://www.nordecon.com/root/et/investorile/finantsaruanded/vahearuanded).

Aruandeperioodi kohta käiv investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ja avalikustatud Nordeconi kodulehel (http://www.nordecon.com/root/et/investorile/investorite-presentatsioonid).


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 

EUR '000 30.09.2014 31.12.2013
VARA    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 7 704 12 575
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 34 652 28 101
Ettemaksed 1 429 1 923
Varud 26 346 23 785
Käibevara kokku 70 131 66 384

Põhivara
   
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 771 566
Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 26
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 253 10 645
Kinnisvarainvesteeringud 3 560 3 549
Materiaalne põhivara 9 033 9 030
Immateriaalne põhivara 14 590 14 494
Põhivara kokku 39 233 38 310
VARA KOKKU 109 364 104 694
     
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 26 396 23 875
Võlad hankijatele 30 252 26 372
Muud võlad 6 539 7 982
Ettemaksed 3 053 6 102
Eraldised 508 913
Lühiajalised kohustused kokku 66 748 65 244

Pikaajalised kohustused
   
Pikaajalised laenukohustused 3 976 3 303
Võlad hankijatele 155 156
Muud võlad 96 96
Eraldised 969 969
Pikaajalised kohustused kokku 5 196 4 524
KOHUSTUSED KOKKU 71 944 69 768
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital 20 692 19 657
Omaaktsiad (miinusega) -1 582 0
Ülekurss 547 0
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Muud reservid 20 0
Realiseerumata kursivahed 423 -298
Jaotamata kasum 12 365 10 681
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 35 019 32 594
Mittekontrolliv osalus 2 401 2 332
OMAKAPITAL KOKKU 37 420 34 926
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 109 364 104 694

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

 

EUR´000 III kv 2014 III kv 2013 9k 2014 9k 2013 2013
Müügitulu 53 492 59 236 120 936 134 733 173 651
Müüdud toodangu kulu -48 913 -53 083 -112 145 -125 307 -162 342
Brutokasum 4 579 6 153 8 791 9 426 11 309
           
Turustuskulud -76 -142 -420 -281 -452
Üldhalduskulud -1 535 -1 240 -4 006 -3 567 -4 922
Muud äritulud 129 154 270 360 464
Muud ärikulud -225 -292 -256 -351 -1 096
Ärikasum 2 872 4 633 4 379 5 587 5 303
           
Finantstulud 160 124 486 507 668
Finantskulud -359 -329 -1 581 -887 -1 027
Finantstulud ja –kulud kokku -199 -205 -1 095 -380 -359
           
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum 186 120 208 197 -170
           
Maksustamiseelne kasum 2 859 4 548 3 492 5 404 4 774
Tulumaks -63 -51 -242 -95 -135
Puhaskasum 2 796 4 497 3 250 5 309 4 639
           
Muu koondkasum:
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse- või kahjumisse
         
Realiseerumata kursivahed -89 82 721 49 106
Kokku muu koondkasum (kahjum) -89 82 721 49 106
Kokku koondkasum 2 707 4 579 3 971 5 358 4 745
           
Puhaskasum:          
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 386 4 409 2 607 5 137 4 642
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 410 88 643 172 -3
Kokku puhaskasum 2 796 4 497 3 250 5 309 4 639
           
Koondkasum:          
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 297 4 491 3 328 5 186 4 748
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 410 88 643 172 -3
Kokku koondkasum 2 707 4 579 3 971 5 358 4 745
           
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emavõtte aktsionäridele:          
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes 0,08 0,14 0,08 0,17 0,15
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes
0,08

0,14
0,08 0,17 0,15

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

 

EUR´000 9k 2014 9k 2013
Rahavood äritegevusest    
Laekumised ostjatelt1 131 291 136 517
Maksed tarnijatele2 -118 250 -125 826
Makstud käibemaks -3 907 -2 419
Maksed töötajatele ja töötajate eest -14 618 -13 403
Makstud tulumaks -177 -2
Netorahavoog äritegevusest -5 661 -5 133
     
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara soetamine -284 -315
Immateriaalse põhivara soetamine -14 0
Põhivara müük 185 191
Tütarettevõtte soetus -719 0
Sidusettevõtete soetus 0 -350
Sidusettevõtete likvideerimisest saadud raha 1 0
Antud laenud -275 -377
Antud laenude laekumised 106 202
Saadud dividendid 4 4
Saadud intressid 4 359
Netorahavoog investeerimistegevusest -992 -286
     
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 10 551 10 243
Saadud laenude tagasimaksed -5 887 -3 760
Kapitalirendi maksed -1 110 -1 310
Makstud intressid -654 -736
Makstud dividendid -940 -107
Muud maksed -175 0
Netorahavoog finantseerimistegevusest 1 785 4 330
     
Rahavoog kokku -4 868 -1 089
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 12 575 10 231
Valuutakursimuutused -3 -2
Raha jäägi muutus -4 868 -1 089
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 7 704 9 140

1 Laekumised ostjatelt sisaldab ostjate poolt tasutud käibemaksu

2 Maksed tarnijatele sisaldab tasutud käibemaksu

Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2014. aasta 9 kuuga oli 8 791 tuhat eurot (9 kuud 2013: 9 426 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus 7,3% (9 kuud 2013: 7,0%). Kasum teeniti olulises osas aasta III kvartalis, kui puudusid aasta algusele iseloomulikud tulemust negatiivselt mõjutavad ilmastikutingimused ning tehnoloogilise pausiga seotud püsikulud. Võrreldes eelmise aastaga puudus kahjumlike lepingute negatiivne mõju kasumile ning kõikides segmentides suudeti kasumlikkust säilitada või suurendada.

Nõudluse oodatavat vähenemist ja sellega kaasnevat konkurentsisurvet on Kontserni juhtkond teadvustanud juba varasematel perioodidel (vt lisaks tegevusaruande peatükid „Ehituslepingute teostamata tööde mahud“, „Peamiste riskide kirjeldus“ ja „Väljavaate Kontserni tegutsemisturgudele“) ning võtnud selle osas tarvitusele abinõusid, et vähenevate mahtude juures kasumlikkust säilitada ja võimaluse korral seda parandada. Kontserni juhtkond teadvustab jätkuvalt pikaajaliste lepingute sõlmimisel sisendhindade kasvuga kaasnevaid riske ning jätkab lepingute hankimisel valitud kurssi, mille kohaselt on lepingu oodatav kasumlikkus tähtsam müügitulu kasvatamisest või selle hoidmisest saavutatud tasemel.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2014. aasta 9 kuuga 4 006 tuhat eurot, mis võrreldes eelmise aastaga oli 12% rohkem (9 kuud 2013: 3 567 tuhat eurot). 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust oli 3,4% (9 kuud 2013: 2,8%). Üldkulude kasvu oluliseks mõjutajaks on töötasude kasv ning III kvartalis majandustulemuste põhjal arvestatud kulueraldiste kajastamine. Kulude kasvu piiravad meetmed on Kontsernis jätkuvalt hästi töötanud ning üldhalduskulusid on hoitud alla eesmärgistatud piiri, s.o 4% müügitulust.

Kontserni ärikasumiks kujunes 2014. aasta 9 kuuga 4 379 tuhat eurot (9 kuud 2013: ärikasum 5 587 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 5 743 tuhat eurot (9 kuud 2013: 7 088 tuhat eurot).

Aruandeperioodil kajastas Kontsern euro ja Ukraina grivna vahetuskursi ebasoodsast liikumisest varasemate perioodidega võrreldes oluliselt suuremaid kursikahjumeid. Ligikaudu 33% suurune Ukraina grivna odavnemine tähendas grivnat arvestusvaluutana kasutavatele Kontserni ettevõtetele eurodes võetud kohustuste ümberhindamist. Finantskulude koosseisus kajastatud kursikahjumiteks kujunes 817 tuhat eurot (9 kuud 2013: kahjum 43 tuhat eurot). Arvestustehniliselt tähendas sama kursimuutus teisalt omakapitali koosseisus kajastatud realiseerumata kursivahede reservi positiivset muutumist 721 tuhande euro võrra (9 kuud 2013: kasum 49 tuhat eurot) ja kursikahjumi netomõju Kontserni netovarale oli 96 tuhat eurot (9 kuud 2013: kasum 6 tuhat eurot).

Kontserni puhaskasumiks kujunes tulenevalt eelnevast 3 250 tuhat eurot (9 kuud 2013: 5 309 tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskasumi osa moodustas 2 607 tuhat eurot (9 kuud 2013: 5 137 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2014. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas -5 661 tuhat eurot (9 kuud 2013: -5 133 tuhat eurot). Ka-sumliku tegutsemise tingimustes on negatiivne rahavoog tekkinud peamiselt seetõttu, et projektide tegelik valmidusaste (kajastatud müügitulu) on erinev tellijale väljastatud arvete summast. Samuti vähendavad rahavoogu ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust, mis on võrreldavas suurusjärgus projektide kasumlikkusega. Jätkub omaarenduste ehitamine ning enne korterite müügiga alustamist on projektide rahavoog negatiivne. Eelmistel perioodidel oodatust suuremate kasumitega lõpetatud projektid tähendasid Kontsernile suuremaid väljamakseid töötajate tulemustasude ja kaasnevate maksude näol. Jätkuvalt mõjutasid rahavooge maksetähtaegade erinevused. Tellijate maksetähtajad on pikad ning riigihangete puhul üldjuhul vahemikus 45-56 päeva. Allhankijatele tuleb samas tasuda reeglina 21-45 päeva jooksul.

Investeerimistegevuse rahavoog 2014. aasta 9 kuuga oli -992 tuhat eurot (9 kuud 2013: -286 tuhat eurot). Suurimateks ühekordseteks väljaminekuteks olid laenu andmine Nordic Contractors AS kontserni ettevõttele 250 tuhat eurot (vt lisa 14), kontserni tütarettevõtte AS Eston Ehitus vähemusaktsionäride ettevõtte omanikeringist väljaostmine, mille eest tasuti 180 tuhat eurot ning Eurocon OÜ täiendava osaluse soetamine 539 tuhat eurot (vt lisa 15).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2014. aasta 9 kuuga oli 1 785 tuhat eurot (9 kuud 2013: 4 330 tuhat eurot). Saadud ja tagasimakstud laenude netosumma oli 4 664 tuhande eurot, samas kui aasta varem ületasid saadud laenud tagasimakseid 6 483 tuhande euro võrra. Nimetatud muudatused on suures osas seotud arvelduskrediitide jääkide muutusega. Mõnevõrra on eelmise aastaga võrreldes vähenenud kapitalirendimaksed. Dividende maksti 2014. aasta 9 kuuga 940 tuhat eurot (9 kuud 2013: 107 tuhat eurot).

Seisuga 30.09.2014 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 7 704 tuhat eurot (30.09.2013: 9 140 tuhat eurot). Kontserni juhtkond on kommenteerinud likviidsusriske tegevusaruande peatükis „Peamiste riskide kirjeldus“.

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

 

Suhtarv / näitaja 9k 2014 9k 2013 9k 2012 2013
Müügitulu, tuhat eurot 120 936 134 733 117 054 173 651
Müügitulu muutus -10,2% 15,1% 13,4% 8,9%
Puhaskasum, tuhat eurot 3 250 5 309 1 988 4 639
Puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot 2 607 5 137 1 630 4 642
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 30 756 728 30 756 728 30 756 728 30 756 728
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot 0,08 0,17 0,05 0,15
         
Üldhalduskulude määr müügitulust 3,3% 2,6% 3,4% 2,8%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 3,4% 2,8% 3,3% 2,8%
         
EBITDA, tuhat eurot 5 743 7 088 3 735 7 639
EBITDA määr müügitulust 4,7% 5,3% 3,2% 4,4%
Brutokasumi määr müügitulust 7,3% 7,0% 5,1% 6,5%
Ärikasumi määr müügitulust 3,6% 4,1% 1,8% 3,1%
Ärikasumi määr ilma kinnisvara müügi kasumita 3,5% 4,0% 1,4% 2,9%
Puhaskasumi määr müügitulust 2,7% 3,9% 1,7% 2,7%
Investeeritud kapitali tootlus 6,5% 8,9% 4,6% 9,5%
Omakapitali tootlus 9,0% 16,1% 6,8% 14,2%
Omakapitali osakaal 34,2% 27,0% 25,7% 33,4%
Vara tootlus 3,0% 4,4% 1,8% 4,3%
Finantsvõimendus 33,4% 42,8% 41,1% 23,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,05 1,12 1,08 1,02
  30.09.2014 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2013
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 92 455 85 765 146 070 64 286

 

 

Müügitulu muutus = (Aruandeperioodi müügitulu/Eelmise perioodi müügitulu) – 1*100
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) = Emaettevõtte aktsionäride osa puhaskasumist/Kaalutud keskmine aktsiate arv
Üldhalduskulude määr müügitulust = (Üldhalduskulud / Müügitulu)*100
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust = (Viimase 4 kvartali üldhalduskulud / Viimase 4 kvartali müügitulu)*100
EBITDA = Ärikasum + Kulum + Firmaväärtuse allahindlused
EBITDA määr müügitulust = (EBITDA / Müügitulu)*100
Brutokasumi määr müügitulust = (Brutokasum / Müügitulu)*100
Ärikasumi määr müügitulust = (Ärikasum / Müügitulu)*100
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita = ((Ärikasum – Põhivara müügikasum – Kinnisvara müügikasum) / Müügitulu)*100
Puhaskasumi määr müügitulust = (Perioodi puhaskasum / Müügitulu)*100
Investeeritud kapitali tootlus = ((Kasum enne tulumaksustamist + intressikulud) / Perioodi keskmine (Intressi kandvad kohustused + omakapital))*100
Omakapitali tootlus = (Aruandeperioodi puhaskasum / Perioodi keskmine omakapital kokku)*100
Omakapitali osakaal = (Omakapital kokku / Kohustused ja omakapital kokku)*100
Vara tootlus = (Aruandeperioodi puhaskasum / Perioodi keskmine vara kokku)*100
Finantsvõimendus = ((Intressikandvad kohustused – Raha ja raha ekvivalendid) / (Intressikandvad kohustused + Omakapital))*100
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevara kokku / Lühiajalised kohustused kokku

Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni poolt väljaspool Eestit teenitud müügitulu moodustas 2014. aasta 9 kuuga ligikaudu 6% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli välisturgude osakaal müügitulust 2%.

 

  9k 2014 9k 2013 9k 2012 2013
Eesti 94% 98% 99% 95%
Soome 4% 2% 1% 5%
Ukraina 2% 0% 0% 0%

Müügitulu osakaal Soomes koosnes seal teostatud betoonitööde töövõtust hoonete segmendis. Nimetatud turu müügitulu osakaalu suurenemine eelmise aastaga võrreldes oli tingitud absoluutmahtude kasvust, mida võimendas ühtlasi Kontserni kogu müügitulu vähenemine sama perioodiga võrreldes. Suurenenud on Ukraina suhteline osakaal, kus on alustatud ühe uue hooneteehituse valdkonna lepingu täitmisega. Käesoleval aastal tervikuna ei kujune müügitulu välisriikidest tõenäoliselt siiski oluliselt suuremaks kui 2013. aastal.

Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi lähtekohti pikemas perspektiivis, vt tegevusaruande peatükk „Kontserni strateegilised lähtekohad aastatel 2014-2017“. Kontserni nägemust edasisest äritegevusest välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis „Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele“.

2014. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti võib tabada tegevusmahtude suurem langus.

Kontserni 2014. aasta 9 kuu müügitulu oli 120 936 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 134 733 tuhat eurot, vähenes müügitulu 10%. Aasta tagasi oli Kontsernil pooleli kolm suurt teedeehituse projekti kogumahus ca 70 miljonit eurot, mille panus eelmise aruandeperioodi müügitulusse oli oluline. Samuti oli aasta tagasi töös märgatavalt suuremas mahus EL struktuurifondide poolt toetatud projekte, mille osakaalu vähenemisele juhtis Kontsern tähelepanu juba möödunud aastal. Oodatult on suurenenud hoonete segmendi müügitulud, milleni on viinud eratellijatega sõlmitud lepingute kasv nii arvuliselt ka kui lepingute keskmise hinna osas.

Tulenevalt nimetatud põhjustest oli 2014. aasta 9 kuu müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 76 690 ja 40 951 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 52 294 ja 79 587 tuhat eurot (vt Lisa 8).

 

Tegevussegmendid* 9k 2014 9k 2013 9k 2012 2013
Hooned 63% 38% 42% 41%
Rajatised 37% 62% 58% 59%

* Ukraina hoonete segment, mis raamatupidamise aruandes on vastavalt rahvusvahelise finantsaruandluse standardile IFRS 8 „Tegevussegmendid“ esitatud eraldiseisvalt, kuulub tegevusaruandes hoonete segmendi koosseisu.

Tegevussegmentide vaheline jaotus tegevusaruandes tugineb projektide liigitamisele lähtuvalt nende sisust (st hoonete või rajatiste valdkond). Raamatupidamisaruande segmendiaruandes on hoonete ja rajatiste valdkondade vaheline jaotus tehtud tütarettevõtete põhilise tegevusvaldkonna järgi (IFRS 8 „Tegevussegmendid“ nõudeid järgides). Tütarettevõte, kelle põhitegevus toimub rajatiste segmendis, on raamatupidamisaruandes kajastatud vastavas segmendis. Tegevusaruandes on tütarettevõtte poolt tehtud tööd kajastatud vastavalt nende sisule. Erinevused kahe aruande vahel ei ole olulised, kuna Kontserni ettevõtted on spetsialiseerunud pigem konkreetsetele valdkondadele, v.a tütarettevõte Nordecon Betoon OÜ, kelle tegevus jaguneb hoonete ja rajatiste segmendi vahel. Emaettevõtte näitajad on mõlemas aruandes jagatud lähtuvalt tööde sisust.

Segmendisisene müügitulu

Hoonete segmendi sisemises struktuuris on vähenenud ühiskondlike hoonete müügitulu osakaal, suurenenud on tööstus- ja laohoonete ning korterelamute müügitulu osakaal. Ärihoonete alamsegment on võrreldes eelmise aruandeperioodiga jäänud samale tasemele. Suurima panuse annavad ärihoonete ehitamisega seotud lepingud Tallinnas (Stroomi kaubanduskeskus, büroohoone Ülemiste Citys, Eesti Loto Maja ärihoone) ja Narvas (ASTRI kaubanduskeskuse juurdeehitus). Pärnus on alustatud Estonia Spa rekonstrueerimistöödega. Kontsern ootab eratellijate investeerimistegevuse aktiivset jätkumist ning vastava alamsegmendi osakaalu püsimist sarnasel või suuremal tasemel ka aastas tervikuna.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi sees on toimunud struktuurinihe. Varasematel aastatel oli põllmajandussektori tellimustel segmendis selge ülekaal. Seda tänu EL investeerimistoetustele. EL toetusega projektide osakaal on 2014. aastaks selgelt vähenenud ning asendunud laohoonete- ja logistikakeskustega (nt Smarteni logistikakeskus). Samuti on suurenenud Kontserni poolt teostatud ehitustööde mahud rasketööstuse sektori ettevõtetele. Eesti majanduskasv on näitamas küll aeglustumise märke, kuid ettevõtete poolt 2012-2013 käivitatud pikaajalistele investeerimisplaanidele pole see veel negatiivset mõju avaldama hakanud. Sellest tulenevalt ootab Kontsern alamsegmendi osas samuti mahtude säilimist antud tasemel.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi konkurentsiolukord on turul väga terav ning ilma riske võtmata on hangete võitmine keeruline. Antud olukorras on Kontsern erinevate riskide võtmisest ka teadlikult hoidunud. Aruandeperioodi suuremateks projektideks olid Tartu Ülikooli siirdemeditsiinikeskuse, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukooli õppehoone, Tartu Pauluse kiriku V etapi ja Võru riigigümnaasiumi ehitamine. Nendest kahe esimese osas on tööd aruandeperioodi lõpu seisuga lõpetatud. Terava konkurentsiolukorra jätkumise korral on alamsegmendi mahtude vähenemine Kontserni müügitulus tõenäoline.

Korterelamute müügitulu teenis Kontsern valdavalt peatöövõtjana. Olulise osa moodustavad Pirita tee 26 korterelamu ja Tondi elamukvartali I etapi ehitamine Tallinnas. Samuti on edukas olnud Kontserni enda arendatud viimaste Tigutorni korterite müük. Nimetatud kortermajas on Kontsernil müümata veel 1 korter. Jätkub Tallinnas Magasini 29 arendusprojekti (www.magasini.ee) I etapi korteriomandite müük ning II etapi ehitamine. Lisaks on Kontsern alustanud kinnisvaraarendusega uuesti ka Tartus, kus Tammelinnas valmivad 2014. aasta lõpuks kaks uut korterelamut, milles on kokku 35 korterit (www.tammelinn.ee).

 

Müügitulu jaotus hoonete segmendis 9k 2014 9k 2013 9k 2012 2013
Ärihooned 43% 47% 24% 45%
Tööstus- ja laohooned 37% 29% 28% 29%
Ühiskondlikud hooned 6% 20% 44% 21%
Korterelamud 14% 4% 4% 5%

2014. aasta 9 kuuga olid rajatiste valdkonnas kõige suuremad ehitusmahud teedeehituses. Alamsegmendis on keskmiste lepingute suurus oluliselt vähenenud ja eelmise aastaga võrreldavad ehitusmahud ei kordu. Suuremahulised projekteerimisehitushanked on asendunud väiksemate rekonstrueerimise ja taastusremondi töövõttudega. Siiski jääb alamsegment osakaalult suurimaks, mida toetab Järva ja Hiiu maakonna ning Keila hooldepiirkonna pikaajaliste teehooldelepingute teostamine.

Insenerehituse alamsegmendis teostati suurema tööna Tartu Sõpruse silla paadisadama ehitustöid. Käesoleval aastal ei ole hetkeseisuga näha tellijate poolt tehtavaid vesiehitusega seotud suuremaid investeeringuid. Alamsegmendi mahte võivad tõsta muud keerulisemad insenerehituse tööd, kuid ka nende lisandumine on pigem ebaregulaarne.

EL struktuuritoetuste vähenemise mõju seoses eelarveperioodide vahetumisega on keskkonnaehituse ja välisvõrkude (alamsegment „muud rajatised“ koosseisus) mahtude vähenemisele selget mõju avaldanud ning need on langenud teiste alamsegmentidega võrreldes kiiremini. Kahe alamsegmendi osakaale võib oodata täiendav vähenemine, sest Kontsern teostas 2014. aasta 9 kuuga veel küllalt suures mahus möödunud perioodil sõlmitud pikaajalisi lepingud. Uued lisandunud lepingud on reeglina väikesemahulised.

 

Müügitulu jaotus rajatiste segmendis 9k 2014 9k 2013 9k 2012 2013
Teedeehitus ja –hooldus 74% 56% 49% 54%
Insenerehitus (sh vesiehitus) 3% 8% 15% 8%
Muud rajatised 15% 24% 31% 26%
Keskkonnaehitus 8% 12% 5% 12%

Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2014 oli 92 455 tuhat eurot, mis on 8% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. Teostamata tööde maht on suurenenud nii hoonete kui ka rajatiste segmendis.

Rajatiste segmendi teostamata tööde mahu suurenemine (5%) on toimunud teedeehituse alamsegmendi arvel. Ülejäänud rajatiste alamsegmentides on toimunud mahtude vähenemine. Kõige suurem vähenemine toimus välisvõrkude (tegevusaruandes alamsegment „muud rajatised“) ja keskkonnaehituse tööde osas, kus EL 2007-2013 eelarveperioodi viimasel aastal olid struktuurifondide kaasabil tehtud investeeringud oodatult eelmistest perioodidest väiksemad. Samuti on oluliselt vähenenud vesiehituse maht.

Hoonete valdkonnas suurenes teostamata tööde portfell ligikaudu 9%. Oluliselt on kasvanud ärihoonete teostamata tööde mahud, seda tänu erasektori tellijate suurenenud investeeringutele.

 

  9k 2014 9k 2013 9k 2012 2013
Ehituslepingute teostamata tööde mahud, tuhat eurot 92 455 85 765 146 070 64 286

Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 70% ja rajatiste omad 30% (30.09.2013: vastavalt 69% ja 31%). Sarnane jaotus on iseloomulik viimasele aastale, mis erineb oluliselt mitu aastat valitsenud olukorrast, mil osakaalud segmentide lõikes olid peaaegu võrdsed. Toimunud muutus jääb iseloomustama tööde portfelli tõenäoliselt ka lähematel aastatel. Suuresti EL struktuurifondide toetuste abil tehtud investeeringute mahud rajatiste ehitamisse perioodil 2007-2013 ei kordu alanud uuel EL eelarveperioodil (2014-2020) samas ulatuses. Seda eriti käesoleval aastal, mis on kujunemas kahe eelarveperioodi nn vaheaastaks, kus põhirõhk läheb investeeringute ettevalmistamisega seotud administratiivsele tegevusele. Sellest tulenevalt arvestab Kontserni juhtkond müügitulu langusega rajatiste segmendis 2014. aastal (vt lisaks tegevusaruande peatükk „Peamiste riskide kirjeldus“, „Äririskid“).

Kontserni juhtkond on arvamusel, et eeldatava turulanguse tingimustes ei saa Kontserni prioriteediks tänavu olla müügitulu kasvatamine või säilitamine 2013. aastal saavutatud tasemel. Sellest rohkem tuleb tähelepanu pöörata kasumlikkuse tõstmisele. Võrreldes 2013. aasta lõpuga on ehituslepingute teostamata tööde maht suurenenud 44% võrra.

Aruandeperioodi lõpust (30.09.2014) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 7 939 tuhande euro väärtuses.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2014. aasta 9 kuu seisuga töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 751 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 364 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv Kontsernis tegevusmahtude langusest tulenevalt vähenenud.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

 

  9k 2014 9k 2013 9k 2012 2013
ITP 364 360 372 357
Töölised 387 424 417 400
Keskmine kokku 751 784 789 757

Kontserni 2014. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 14 357 tuhat eurot, mis on 6% suurem, kui eelmise majandusaasta võrreldaval perioodil, millal tööjõukulud olid kokku 13 584 tuhat eurot. Tööjõukulude kasvu on põhjustanud nii baastöötasude suurenemine kui ka projektide tulemustasude maksmine. Tööjõukulud sisaldavad III kvartalis (ka võrreldaval perioodil) moodustatud eraldisi majandustulemuste põhjal arvestatud võimalike tulemustasude kajastamiseks.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud 2014. aasta 9 kuuga moodustasid 166 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 55 tuhat eurot (9 kuu 2013: vastavalt 120 tuhat eurot ja 40 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud 2014. aasta 9 kuuga moodustasid 411 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 136 tuhat eurot (9 kuuga 2013: vastavalt 195 tuhat eurot ja 64 tuhat eurot).

Tasud sisaldavad III kvartalis (ka võrreldaval perioodil) moodustatud eraldisi majandustulemuste põhjal arvestatud võimalike tulemustasude kajastamiseks.

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontserni aruandeperioodi tööjõukulude nominaaltootlikkuse vähenemisele avaldasid mõju müügitulu vähenemine ning paranenud kasumlikkuse tingimustes makstud suuremad tulemustasud. Võrreldavatel perioodidel on tulemustasude osakaal tööjõukuludes olnud oluliselt väiksem. Samuti on suurenenud baastöötasud.

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

 

  9k 2014 9k 2013 9k 2012 2013
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 218,8 231,6 213,0 229,4
Muutus võrreldava perioodi suhtes % -5,5% 8,7% 22,5% 9,9%
         
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 7,5 9,5 10,4 8,4
Muutus võrreldava perioodi suhtes -21,9% -8,3% 18,5% -11,6%

 

 

Töötajate nominaaltootlikkus (libisev) = (4 viimase kvartali müügitulu) / (4 viimase kvartali töötajate keskmine arv)
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev) = (4 viimase kvartali müügitulu) / (4 viimase kvartali tööjõukulud)

Peamiste riskide kirjeldus

Äririskid

Kontserni äritegevuse mahtusid ja kasumlikkust mõjutab enim ehitusturul valitsev konkurents ning muutused ehitusteenuse nõudluses.

Avalike hankelepingute osas on konkurentsi kasv võrreldes eelmise aastaga selgelt tunnetatav. Avalikud investeeringud vähenesid 2013. aastal ja väljavaated mahtude säilitamiseks 2014. aastal ei ole positiivsed. Konkurentsist tulenev hinnasurve ehituse pakkumishindadele on selgelt tuntav, samas see toimub olukorras, kus ehitussisendite hinnad pigem jätkavad tasapisi kasvamist. Eriti suur konkurents valitseb hoonete üldehituses. Kontsern teadvustab riske, mis kaasnevad tihedas konkurentsis sõlmitud lepingute teostamisega. Olukorras, kus pole võimalik sisendhindu eriti langetada ning valitseb tihe konkurents, on pikaajaliste ehituslepingute sõlmimine ebamõistlikult madala hinnaga eriti riskantne, kuna antud olukorras võivad need muutuda kiiresti kahjumlikeks. Kontsern seab sellistes tingimustes ehitusteenuse hinnakujundusel tähtsamale kohale lepingu oodatava kasumlikkuse, kui müügitulu kasvatamise või selle hoidmise saavutatud tasemel.

Nõudlus ehitusteenuse järele sõltub järgmistel perioodidel enim avaliku sektori investeeringutest. Suur osa investeeringutest viimastel aastatel said teoks EL struktuurifondidest saadud toetuste abil, mis nii suuruselt kui ka ajaliselt olid piiratud EL eelarveperioodi kestusega aastatel 2007-2013. Alanud eelarveperioodi (2014-2020) käigus Eestile eraldatavate toetuste suurus on küll üldjoontes teada (5,9 miljardit eurot), kuid ehitussektoriga seotud investeeringute mahud ja ajakava ei ole saanud veel lõplikke kinnitusi. Seni avalikustatud info põhjal võib aga eeldada, et nimetatud investeeringute kogumaht võrreldes eelmise eelarvega on vähenemas ning 2014. aastast on kujunemas kahe eelarveperioodi nn vaheaasta, kus põhirõhk läheb investeeringute ettevalmistamisega seotud administratiivsele tegevusele.

Tekkinud olukorras on 2014. aastal ka Kontserni äritegevuse mahtude vähenemine tõenäoline ning seda eelkõige rajatiste segmendi osas, kuhu on avalikest investeeringutest läinud seni suurim osa. Kontserni tegevuskava näeb ette oma ressursside (sh rajatiste segmendis vabanevate töötajate) suunamist eratellijatega sõlmitud lepingute osakaalu suurendamiseks. Kuna Kontsern tegutseb ärimudeli kohaselt kõigis ehitusturu segmentides, siis on ta sellega seoses suhteliselt paremas positsioonis võrreldes ettevõtetega, kes tegutsevad ainult ühes kitsas (eelkõige mõnes rajatiste) segmendis.

Kontserni juhtkond peab primaarseks säilitada ehitusmahtude võimaliku vähenemise ajal kasumlik tegevus. Tulenevalt möödunud perioodidel tehtud otsustest ei pea Kontsern ehitusmahtude muutudes enam läbi viima ulatuslikke ümberstruktureerimisi.

Samuti mõjutab äritegevust eelkõige aastaaegadest tingitud ehitustegevuse sesoonsus. See avaldab eelkõige mõju rajatiste ehitamisele välitingimustes (teed, sadamad, tööd pinnasega jms). Valdkonna tegevuse hajutamiseks on Kontsern muuhulgas sõlminud teehoolduslepinguid, kus on aastaringne hooldamiskohustus. Kontserni äritegevuse strateegilise ülesehituse kohaselt aitab rajatiste valdkonna hooajalisust kompenseerida hoonete valdkond, kus nimetatud mõjud on väiksemad. Sellest lähtuvalt on Kontserni eesmärk hoida kahte valdkonda tasakaalus (vt ka tegevusaruande peatükk „Äritegevus tegevusvaldkondade lõikes“). Samuti kasutavad Kontserni ettevõtted jätkuvalt võimalusel erinevaid tehnilisi lahendusi, mis lubaksid töötada tõhusamalt ka muutuvates ilmastikutingimustes.

Tegevusriskid

Igapäevaste ehitustegevuse riskide haldamiseks sõlmivad Kontserni ettevõtted ehituse koguriskikindlustuse lepingud. Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust kasutatakse nii üldiseid raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära ning tellija soove arvestavaid projektipõhiseid kindlustuspoliise. Alltöövõtjatega sõlmitud töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise tagamiseks esitatakse Kontserni ettevõtte kasuks reeglina pangagarantii või rakendatakse kinnipidamisi makstavatelt summadelt. Garantiiperioodil ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks on moodustatud garantiikulude eraldis, mis tugineb varasematel perioodidel saadud kogemustele. 30.09.2014 seisuga moodustas garantiieraldis (lühi- ja pikaajaline osa) kokku 1 096 tuhat eurot. Võrreldava perioodi vastav näitaja oli 998 tuhat eurot.

Lisaks otseselt ehitustegevusega seotud riskidele on Kontsern viimasel paaril aastal pööranud teravdatud tähelepanu tegevusriskidele ajal, mis eelneb ehitustegevusele. Eelkõige puudutab see pakkumistegevust, sh pakkumustingimustele vastamist ning pakkumiseelarvete koostamist. Planeerimisstaadiumis tehtud vigade mõju on üldjuhul tagasipööramatu ning toob turuolukorras, kus ehituslepingute hinnad tellijatega on fikseeritud, kaasa reaalse rahalise kahju.

Finantsriskid

Krediidirisk

Aruandeperioodil ei olnud Kontsernil olulisi krediidikahjumeid. Krediidiriski kogu nõueteportfelli suhtes hoiab madalal oluline avaliku sektori klientide osakaal ning klientide maksekäitumise pidev monitooring. Krediidiriski realiseerumise peamiseks tunnuseks on nõude laekumistähtaja ületamine rohkem kui 180 päeva ning tellija poolt laekumist kinnitava tegevuse puudumine.

2014. aasta 9 kuuga kajastatud kahjum nõuete allahindamisest oli 10 tuhat eurot (9 kuud 2013: 261 tuhat eurot).

Likviidsusrisk

Kontsern tegutseb jätkuvalt tavapärasest kõrgema likviidsusriski tasemel. Selle tingivad pikad maksetähtajad (valdavalt 45-56 päeva) tellijatelt ning alltöövõtjate turul valitsev suundumus maksetähtaegade lühenemisele (valdavalt 21-45 päeva). Maksetähtaegade erinevuse tasakaalustamiseks kasutas Kontsern võimaluste piires faktooringteenust.

Kontserni käibevara ületas lühiajalisi kohustusi 1,05 kordselt (30.09.2013: 1,12 korda). Likviidsusnäitajat mõjutavad eelkõige Ukraina sidusettevõtetele antud laenude ümberklassifitseerimine pikaajalisteks ning intressikandvate kohustuste refinantseerimine pankade poolt reeglina mitte pikemaks perioodiks kui 12 kuud.

Seoses poliitilise olukorra pingestumisega Ukrainas on Kontserni hinnangul pikenenud vajaminev aeg selles riigis asuvate kinnisvarainvesteeringute realiseerimiseks. Sellest lähtuvalt on laenunõuded Ukrainas asuvate sidusettevõtete vastu kajastatud aruandeperioodi lõpu seisuga pikaajalistena summas 10 632 tuhat eurot.

Olulise osa lühiajalistest kohustustest moodustavad intressikandvad kohustused. Vastavalt IFRS EL nõuetele tuleb laenude tagasimaksete jagamisel lühi- ja pikaajaliseks lähtuda aruandeperioodi lõpus kehtinud lepingulistest tingimustest. Kontserni pangad on hetkel refinantseerinud kohustusi mitte pikemalt kui 12 kuud, mistõttu on oluline osa laenudest kajastatud lühiajalisena, kuigi on tõenäoline, et osa laene (eelkõige arvelduskrediidid) refinantseeritakse ka 12 kuu möödumisel.

Aruandeperioodi lõpu seisuga oli Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 7 704 tuhat eurot (30.09.2013: 9 140 tuhat eurot).

Intressirisk

Kontserni intressikandvad võlakohustused pankade ees on nii fikseeritud kui ka ujuvate intressimääradega. Kapitalirendi lepingud on valdavalt ujuva intressimääraga. Ujuva intressimäära baasiks on enamiku lepingute puhul Euribor. Kontserni intressikandvad võlakohustused vähenesid võrreldes eelmise aastaga 12 156 tuhande euro võrra. Oluliseks mõjutajaks oli faktooringteenuse väiksemamahulisem kasutamine võrreldes eelmise aruandeperioodiga. Seisuga 30.09.2014 oli Kontsernil intressikandvaid kohustusi summas 30 372 tuhat eurot. Intressikulud olid 2014. aasta 9 kuu seisuga 762 tuhat eurot ning võrreldes 2013. aasta 9 kuuga vähenesid intressikulud 21 tuhat eurot.

Kontserni intressirisk väljendub eelkõige ujuvintresside baasmäärade võimalikus kiires tõusus (EURIBOR, EONIA või laenuandja enda poolt arvutatav baasmäär), millega kaasneks Kontserni suhteliselt suure laenukoormuse juures intressikulude märgatav suurenemine koos negatiivse mõjuga kasumile. Riski maandamiseks on Kontsern lähtunud põhimõttest, et madalate turuintresside korral sõlmitakse lepingud võimalusel fikseeritud intressimääraga, kuid see on pankade poolt pakutud laenutoodete osas osutunud keeruliseks. Seega on uued lepingud sõlmitud enamjaolt ujuvate intressimääradega. Intressiriski maandamiseks ei kasutata tuletisinstrumente.

Valuutariskid

Ehitus- ja allhankelepingud on reeglina sõlmitud asukohamaa valuutas, s.o eurodes (EUR) ja Ukraina grivnades (UAH).

2014. aasta algul pingestus Ukraina poliitiline ja majanduslik keskkond seoses Ukraina ja Venemaa vahel puhkenud erimeelsustega, mis viis UAH kursi tugevasse langusesse, mis III kvartalis on siiski pidurdunud. Aruandeperioodi lõpu seisuga oli UAH nõrgenenud euro vastu ligikaudu 33%. Kontserni Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele tähendas see eurodes saadud laenude ümberhindamist kohalikku valuutasse ning sealt tekkivaid täiendavaid kursikahjumeid summas 817 tuhat eurot (9 kuud 2013: kahjum 43 tuhat eurot). Finantsinstrumentidega seotud kursikasumid ja -kahjumid kajastuvad koondkasumiaruande kirjetel „finantstulud“ ja „finantskulud“. Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste ümberhindamisest valuutakursi kasumit või kahjumit ei saadud.

Kontserni Ukraina ja Ukraina väliste tütarettevõtete ehitustegevusega seotud omavahelistest grivnades kajastatud nõuetest ja kohustustest olulisi kursikahjumeid ei teki. Samuti ei teki Kontserni kasumiaruandes kursikahjumeid Ukrainas asuvatele sidusettevõtetele antud eurodes laenudelt.

Kontsern ei ole soetanud tuletisinstrumente valuutariski maandamiseks.

Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele

Eesti

Eesti ehitusturgu iseloomustavad protsessid/sündmused:

· Avalikud investeeringud 2014. aastal seoses EL eelarveperioodi vahetumisega pigem vähenevad tänu meetmete rakendamise alustamisega seotud ajakuluga. 2014-2020 eelarveperioodi toetused Eestile kasvavad küll 5,9 miljardi euroni (2007-2013: 4,6 miljardit eurot), kuid ehitusturgu puudutavate struktuurifondide toetused oluliselt ei suurene ning varasemaga võrreldes kasvab nende toetuste osa, mis suunatakse mittemateriaalsetesse valdkondadesse.

Suurimate riiklike tellijate (Riigi Kinnisvara AS ja Maanteeamet) 2014. aastal ehituslepingute sõlmimiseni jõudvad investeeringud oluliselt ei kasva või pigem langevad. Sellest tulenevalt ootab Eesti ehitusturgu (eelkõige rajatiste ehitamisega seotud segmente) ees mahtude langus. Seda leevendab mõnevõrra eratellijate investeeringute suurenemine hoonete valdkonnas.

· Ehitusturu korrastumine jätkub, kuigi arvatust aeglasemalt. Seda eelkõige hoonete ehitamise peatöövõtu valdkonnas, kus on jätkuvalt liiga palju keskmise suurusega (aastakäive ca 15-40 miljonit eurot) ehitusteenust vahendavaid ettevõtteid. Viimase kolme aasta kogemusele tuginedes on tõenäoline, et tihedas konkurentsis ja ebapiisava nõudluse tingimustes tabab osasid ehitusteenust vahendatavaid ettevõtteid pigem aeglane hääbumine või taandumine väiksemaks tegijaks, kui ühinemised või ootamatud väljumised turult. Suurematel hangetel osalemiseks, hanketingimuste täitmiseks ja vajalike finantsvahendite tagamiseks, osaleb pakkumistel üha sagedamini ka 2-4 liikmelisi väikeettevõtete konsortsiume, et kuidagi tegevust jätkata.

· Konkurents suureneb kõikides ehitusturu valdkondades. Seda näitab hetkel taas suurenenud keskmine ehitushangetel osalejate arv ning odavaima hinnaga võitnud pakkumiste suured erinevused keskmistest. Olukord sarnaneb mõneti 2009. aastaga, kui väheneva nõudluse ootuses hakkasid ehitushinnad kiiresti langema, viies kaasa ka paljude sisendite hinnad. Olulise erinevusena ei ole hetkel sisendite hindades massiivset langust näha ning sellele pakkumisfaasis panustavatele ettevõtetele võivad lepingud lõppeda probleemidega. Konkurentsi poolt avaldatav surve ehitushindadele ja seeläbi kasumile on tuntav.

· Uue elukondliku kinnisvara arendamise osas on projekti eduka läbiviimise eelduseks võime kontrollida äriplaanis ette nähtud sisendhindu, et seeläbi jõuda müügihindadeni, mis vastavad potentsiaalsete ostjate võimalustele. Uute korterite suhteline kallidus elatustaseme suhtes ja pankade ranged laenutingimused ei lase elukondliku kinnisvara pakkumist hüppeliselt suurendada, ehkki üldine pilt paraneb pidevalt. Jätkuvalt on edukad projektid, mis on suunatud mõne kitsama või täitmata turuniši vajadustele.

· Avaliku sektori tellijatega sõlmitud lepingute tingimustesse jäävad ehitusettevõtetele ranged nõudmised, sh ehitaja poolt võetavate kohustuste suurenemine ja kaasnevad sanktsioonid, erinevad finantstagatised, pikad maksetähtajad jms. Hanketingimused ei võimalda ilma hilisemate karmide sanktsioonideta rakendada ehituse käigus leitud optimaalsemaid lahendusi, et hoida kokku ehitise rajamis- ja kasutuskulusid. Need asjaolud suurendavad avalike hangete vähempakkumistele tuginevates tingimustes kokkuvõtlikult kõigi turuosaliste riske. Võrreldes 2-3 aasta taguse perioodiga on olukord siiski muutunud paremaks ning hanketingimused teatud aspektides muutunud ehitusettevõtetele mõislikumaks.

· Ehitusteenuse sisendhinnad püsivad suhteliselt stabiilsetena, kuid pole välistatud, et kohaliku alltöövõtu hinnad alanevad lühiajaliselt seoses väheneva nõudlusega. Siiski, arvestades alltöövõtjate finants- ja inimressursse, ei saa langus olla märkimisväärne ja pikaajalise mõjuga. Jätkuvalt eksisteerib valdkondi, kus hinnamuutused on kohati prognoosimatud ja sellest tulenevalt võivad olla märgatavalt suuremad ning raskesti või mitte mõjutatavad (nafta- ja metallitooted, teatud muud materjalid, seadmed).

· Oskustööjõust (sh projekti- ja objektijuhid) on turul jätkuvalt puudus, kuid see ei piira mitte niivõrd ettevõtete teostusvõimekust, kui eelkõige ehitusprotsessi läbiviimise kui teenuse kvaliteeti. Vähenevad ehitusmahud Eestis võivad tööjõu pakkumist suurendada, kuid mitte oluliselt. Põhjamaade suunal liikuva tööjõu osakaal on samuti stabiilne ning hoolimata mõningasest ehitusturu mahtude võimalikust langusest ka seal (eelkõige Soomes) ei ole oodata olulist tööjõu naasmist kohalikule ehitusturule. Seetõttu ei toimu ka ehitusettevõtetes töötajate baastasude vähenemist, pigem püsib üldisest elukalliduse kasvust tingitud surve töötasude tõstmisele.

Läti ja Leedu

Kontserni hinnangul ei ole Läti ehitusturg saavutanud piisavat stabiilsust peale paari aasta tagust tugevat langust ning 2014. aastal avaldab sarnaselt Eestiga tõenäoliselt täiendavat negatiivset mõju avaliku sektori poolne nõudluse vähenemine. Kontserni sisenemine püsivalt Läti ehitusturule 2014. aastal on vähetõenäoline.

Kontsern ei välista lähiaastatel tegevust Lätis projektipõhiselt läbi Eesti ettevõtete, kaasates vajadusel partnereid. Projektipõhise töö jätkumine eeldab, et projekte on võimalik läbi viia kasumlikult. See otsus ei muuda Kontserni strateegilisi eesmärke seoses osalemisega naaberriikide ehitusturul tulevikus läbi kohalikul turul tegutsevate tütarettevõtete.

Hetkel on Kontsern oma Leedus tegutseva tütarettevõtte Nordecon Statyba UAB aktiivse tegevuse peatanud ning jälgib turul toimuvat ega välista lähiaastatel tegevust Leedus projektipõhiselt. Tegevuse ajutise peatamisega ei kaasne Kontsernile olulisi kulusid. See ei muuda Kontserni strateegilisi eesmärke seoses osalemisega Leedu ehitusturul tulevikus läbi kohalikul turul tegutsevate tütarettevõtete.

Ukraina

Kontsern tegutseb Ukrainas eelistatult välismaistele eratellijatele suunatud ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega hoonete valdkonnas. Poliitiline olukord Ukrainas on küll näitamas paranemise märke, kuid piirab kindlasti jätkuvalt äritegevuseks vajalike otsuste vastuvõtmist ehitusturul osalejate poolt. Kontserni äritegevus Ukrainas 2014. aastal siiski jätkub ning võrreldes eelmise aastaga on Kontsernil Ukrainas hetkel ehituslepingute teostamata töid oluliselt rohkem. Kontserni juhtkond hindab jätkuvalt kriitiliselt kohaliku ehitusturu seisu ning restruktureerib vastavalt ka Ukraina äritegevusega seotud tegevust. Kontsern jätkab võimaluste otsimist kahest konserveeritud kinnisvaraprojektist väljumiseks lõplikult või ehituslepingu sõlmimiseks võimaliku uue omanikuga.

Soome

Kontserni tegevus Soome turul on keskendunud seni peamiselt betoonitööde alltöövõtule, kuid möödunud aastate kogemusele tuginedes on Kontsern teostamas ka mõnevõrra keerulisemaid töid. Kohalik betoonitööde töövõtuturg võimaldab konkureerida valitud projektides, kus tellijale on tähtis saada kõik betoonitööd ühe kindla taustaga ettevõtte käest. Kontsern tegutseb Soomes siiski tasakaalukalt ja ülemääraseid riske vältides. Kontsern ei kavatse hetkel laiendada oma äritegevust Soome turul teistesse valdkondadesse (sh peatöövõtt, projektijuhtimine jms.)

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2013. aasta konsolideeritud müügitulu oli 174 miljonit eurot ja puhaskasum 4,6 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

 

         Andri Hõbemägi
         Nordecon AS
         Investorsuhete juht
         Tel: +372 6272 022
         Email: andri.hobemagi@nordecon.com
         www.nordecon.com


Investor presentation_9m_2014.pdf
Nordecon_Aruanne_3Q_2014.pdf