English Latvian
Publicēts: 2022-04-26 13:48:46 CEST
Latvenergo
Prospekts

AS "Latvenergo" publicē trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu jaunā redakcijā

Rīga, 2022-04-26 13:48 CEST -- NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU UN SINGAPŪRU. ŠIS PAZIŅOJUMS ARĪ NAV ADRESĒTS PRIVĀTIEM INVESTORIEM EIROPAS EKONOMISKAJĀ ZONĀ.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija šī gada 26. aprīlī ir reģistrējusi AS "Latvenergo" trešās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu jaunā redakcijā (lūdzu skatīt pielikumā) un ir atļāvusi AS "Latvenergo" izteikt obligāciju publisko piedāvājumu.

AS "Latvenergo" obligāciju piedāvājuma programmas kopējais apjoms nominālvērtībā ir līdz 200 miljoniem eiro. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros iespējams veikt vairākas atsevišķas obligāciju emisijas, kuru galīgie noteikumi, ieskaitot emisijas datumu, apjomu un dzēšanas termiņu, tiks noteikti īsi pirms katras emisijas. Obligāciju dzēšanas termiņš – līdz 10 gadiem.

Šis pamatprospekts aizstāj iepriekšējo 2021. gada 20. aprīlī apstiprināto pamatprospektu attiecībā uz trešo obligāciju piedāvājuma programmu, kuras ietvaros 2021. gada 17. maijā tika emitētas 7 gadu zaļās obligācijas par kopējo nominālvērtību 50 miljoni eiro.

Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros plānots turpināt emitēt zaļās obligācijas, finansējumu ieguldot saskaņā ar Latvenergo Zaļo obligāciju satvaru. Satvaru CICERO Shades of Green ir novērtējis ar atzīmi “Tumši zaļš”, kas ir augstākais iespējamais novērtējums CICERO Shades of Green vērtējuma skalā. Programmas organizatori ir Luminor Bank AS un Swedbank AB (publ).

Atruna

Atverot, lejupielādējot, lasot vai citādā veidā iepazīstoties ar Pamatprospekta un jebkuru Galīgo noteikumu saturu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, izpratis un piekritis ievērot visus noteiktos ierobežojumus un ka Jūsu mītnes valsts un atrašanās vieta nav Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Japāna, Kanāda, Honkonga, Singapūra vai jebkura jurisdikcija, kurā Pamatprospekta un Galīgo noteikumu izplatīšana vai publicēšana ir pretlikumīga.

Pamatprospekta un jebkuru Galīgo noteikumu izplatīšana atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu, un Pamatprospekts un jebkuri Galīgie noteikumi nevar tikt izmantoti jebkāda piedāvājuma izteikšanai jebkurā jurisdikcijā, kurā šāda piedāvājuma izteikšana nav atļauta, vai jebkurai personai, kurai šāda piedāvājuma izteikšana ir pretlikumīga. Nevienā jurisdikcijā, izņemot Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku, nav veiktas darbības, lai reģistrētu Obligācijas vai kā citādi atļautu Obligāciju publisku piedāvājumu. AS “Latvenergo” (“Emitents”), Luminor Bank AS un Swedbank AB (publ.) (“Obligāciju piedāvājuma programmas organizatori” un “Izplatītāji”) sagaida, ka personas, kuru rīcībā nonāk Pamatprospekts vai jebkuri Galīgie noteikumi, ir informētas par šiem ierobežojumiem un tos ievēro. Ne Emitents, ne Obligāciju piedāvājuma programmas organizatori vai Izplatītāji neuzņemas juridisku atbildību par jebkuras personas pieļautiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir vai nav informēts par šādiem ierobežojumiem. Pamatprospektu un jebkurus Galīgos noteikumus nedrīkst nosūtīt nevienai personai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Japānā, Honkongā, Singapūrā vai citā jurisdikcijā, kurā ir aizliegts nodot Obligācijas, un Obligācijas nedrīkst tikt tieši vai netieši piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas vai nodotas kādā no šīm valstīm.

Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (ar grozījumiem) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkurā Amerikas Savienoto Valstu vērtspapīru uzraudzības iestādē. Pamatprospektu vai Galīgos noteikumus nedrīkst izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai citā jurisdikcijā, kur tas būtu pretlikumīgi. Obligācijas nav atļauts piedāvāt, pārdot, ieķīlāt vai kā citādi tieši vai netieši nodot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV personai (kā noteikts Vērtspapīru likuma Regulā S (Regula S)), izņemot personai, kas nav ASV persona (kā noteikts Regulā S), veicot ārzonas darījumu saskaņā ar Regulu S.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības – AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


2022.04.20. Latvenergo BASE PROSPECTUS 2022.pdf