Published: 2020-10-30 07:00:00 CET
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2020.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

ASi Ekspress Grupp 2020. aasta III kvartali müügitulu oli 15,2 miljonit ja puhaskasum 1,08 miljonit eurot. 9 kuu müügitulu oli 44,8 miljonit ja puhaskasum 0,92 miljonit eurot. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 48% kogukäibest ning 70% meedia segmendi käibest (2019 9 kuud vastavalt 44% kogukäibest ja 68% meedia segmendi käibest).

Kontserni III kvartali müügitulu taastus eriolukorrast tingitud madalseisust hästi ja oli samal tasemel võrreldes eelmise aastaga. 9 kuu müügitulu oli peamiselt II kvartali eriolukorra mõjul ca 6% väikesem kui 2019. aastal. Kui II kvartalis oli selge müügitulude langus tulenevalt klientide ettevaatlikkusest, siis kolmandas kvartalis nägime käibe taastumist, seda eriti veebireklaami numbrites. 

Ekspress Grupp kasvatas III kvartalis digitaalseid tulusid, mis moodustasid 70% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 48% kontserni kogukäibest. Kasvu aitas saavutada III kvartalis jätkuvalt suurenenud Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk, mis jõudis Balti riikides kokku 71 tuhande tellijani, kasvades kvartaliga üle 12%, ning olles 42% enam võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga. Digitellimuste kasv on hoogustunud peale erakordseid sündmusi maailmas, mis näitab hästi, et lugeja hindab toimetatud sisu ning on nõus selle eest ka tasuma. Digitulud kasvasid nii Eestis, Lätis kui Leedus. Eestis, kus oleme pakkunud tasulist sisu Balti riikidest kõige kauem, moodustas III kvartali lõpuks Ekspress Grupi väljaannete digitellimuste arv 53% Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt avaldatavast koguturu mahust. Läti ja Leedu potentsiaal on samuti avanemas ning digitellimuste arv kiirelt kasvamas.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,23 miljonit eurot, mis on 0,91 miljonit eurot rohkem võrreldes 2019. aasta III kvartaliga. III kvartali EBITDA sisaldab 0,41 miljonit eurot ühekordseid koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid. EBITDA oli 9 kuuga kokku 4,56 miljonit eurot (sh 0,73 miljonit eurot koroonakriisiga seotud riiklikke abimeetmeid), kasvades 27% võrdluses eelmise aastaga.

Kontserni puhaskasum oli III kvartalis 1,08 miljonit eurot, mis on 1,06 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. III kvartali tulemust mõjutab positiivselt jätkuv kulude kokkuhoid ning müügitulude taastumine. 9 kuuga teenis kontsern 0,92 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 1,16 miljoni võrra rohkem kui 2019. aastal. 9 kuu tulemuse peamine mõju tuleb III kvartalist. 

Kontsern tegutses jätkuvalt kulude kokkuhoiu režiimil ning otsis võimalusi efektiivsuse tõstmiseks. Kriisikuudel reageeris kontsern koheselt kulude vähendamisega ning 9 kuuga kokku on kulubaasi vähendatud ca 3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aastaga, mis on samas suurusjärgus 9 kuu müügitulude vähenemisega. Eriolukord II kvartalis, kus enamik meedia segmendi töötajatest töötas distantsilt, andis hea võimaluse töökorralduse ümbervaatamiseks, kontoripinna ümberjaotamiseks ning madalama kulubaasi hoidmiseks. Samas on meedia segmendis oluline riskikoht tuleviku osas Eesti pabermeedia kojukandekulud, sest pole jõutud pikaajalise kokkuleppeni kandehindade ja riigi osaluse osas kandevõrgu ülalpidamisel. Ekspress Grupp näeb ohuna riigi kui kojukandeorganisatsiooni omaniku vähest huvi kandevõrgu optimeerimisel. Kontsern on korduvalt teemale tähelepanu pööranud ja valmis otsima efektiivsemaid meetodeid pikaajaliseks lahenduseks.

Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud Läti piletimüügiplatvormi tegevust. Läti riik on seadnud 50%-lise piirangu saalide täituvuse osas ning ettevõtte tegevus on seetõttu oluliselt piiratud võrreldes eelmise aastaga. Samas on piletimüügiplatvorm saanud keskenduda oma veebiplatvormi arendusele ning lansseeris uue ja oluliselt tänapäevasema lahenduse lõppklientidele. Uued tehnilised võimalused sealjuures riigi poolt seatud nõuded piletiplatvormi kliendiprofiilile, kus iga pileti ostnud klient on tuvastatav, mille oleme enda süsteemides edukalt arendanud, on aidanud turuosa pea kahekordistada, kuid tegevus jääb riiklike piirangute tõttu siiski oluliselt pärsituks ka järgmistel kuudel.

Septembri algusest käivitus Leedus Delfi TV uus hooaeg, mille jooksul näidatakse üle 50 erineva saate ning rohkem kui kuue tunni ulatuses igapäevaseid otseülekandeid. Delfi TV alustas Leedus 2020. aasta alguses üle-leedulise tv-kanalina vabalevis. Delfi kasutajate seas on videosisu saamas üha olulisemaks. Delfi voogedastusteenused on end juba tõestamas Leedu turul, kus Delfi on üks enim vaadatud netitelevisioone.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. 30. septembri 2020 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 5,8 miljonit eurot (30.09.2019 2,8 miljonit eurot). Likviidsust mõjutasid positiivselt pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötuskassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on Kontsernile oluline, sest koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus on veel teadmata.


KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,2 miljonit eurot (III kvartal 2019: 15,0 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 1% võrreldes eelmise aastaga. 2020. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 44,8 miljonit eurot (9 kuud 2019: 47,8 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas III kvartali lõpus 48% kogukäibest ning 70% meedia segmendi käibest (2019 III kvartal vastavalt 44% kogukäibest ja 68% meedia segmendi käibest).

KASUMLIKKUS

2020. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,23 miljonit eurot (III kvartal 2019: 1,32 miljonit eurot) ja 2020. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 4,56 miljonit eurot (9 kuud 2019: 3,58 miljonit eurot). 2020. aasta III kv EBITDA kasvas 69% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14,7% (III kvartal 2019: 8,8%) ja 2020. aasta 9 kuu EBITDA kasvas 27% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 10,2% (9 kuud 2019: 7,5%). Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II ja III kvartalis väga olulised kontserniülesed kulude kokkuhoiud (sh palgakärped) ja II kvartalis saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt kokku summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeritakse tulusse II - IV kvartali jooksul. 2020. aasta III kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,41 miljonit eurot ja 2020. aasta 9 kuu EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,73 miljonit eurot. 2020. aasta III kvartali puhaskasum oli 1,08 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 1,06 miljonit eurot enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 5,8 miljonit eurot ja omakapitali 52,6 miljonit eurot (55% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 2,8 miljonit eurot ning 50,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. september 2020 oli kontserni netovõlg 16,5 miljonit eurot (30. september 2019: 16,7 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast oli kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt on kontserni rahapositsiooni mõjutanud positiivelt Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.


Segmentide peamised finantsnäitajad


(tuhandetes EUR)Müügitulu
 III kv 2020III kv 2019Muutus %9 kuud 20209 kuud 2019Muutus %12 kuud 2019
Meedia segment10 7099 9088%30 57230 777-1%44 218
       sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest7 8126 98712%21 33820 8153%30 534
      sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest73%71% 70%68% 69%
Trükiteenuste segment4 9015 608-13%15 71418 789-16%25 695
Kesksed tegevused69351235%1 7281 55811%2 076
Segmentidevahelised elimineerimised(1 125)(1 043) (3 243)(3 353) (4 533)
KONTSERN KOKKU 15 17914 9851%44 77147 771-6%67 456
sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest51%47% 48%44% 45%


(tuhandetes EUR)EBITDA
 III kv 2020III kv 2019Muutus %9 kuud 20209 kuud 2019Muutus %12 kuud 2019
Meedia segment1 7291 18845%3 4912 98817%5 966
Trükiteenuste segment60335769%1 4341 465-2%2 032
Kesksed tegevused(90)(219)59%(325)(854)62%(1 150)
Segmentidevahelised elimineerimised(11)(10) (43)(23) (75)
KONTSERN KOKKU 2 2311 31769%4 5563 57627%6 772


EBITDA marginaalIII kv 2020III kv 20199 kuud 20209 kuud 201912 kuud 2019
Meedia segment16%12%11%10%13%
Trükiteenuste segment12%6%9%8%8%
KONTSERN KOKKU15%9%10%7%10%


Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)30.09.202031.12.2019
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid5 7603 647
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded10 87112 705
Ettevõtte tulumaksu nõuded480
Varud2 9063 120
Käibevara kokku19 58519 472
Põhivara  
Muud nõuded ja investeeringud1 041975
Edasilükkunud tulumaksu vara3838
Investeeringud ühisettevõtetesse 1 6291 254
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 2762 356
Materiaalne põhivara14 34814 943
Immateriaalne põhivara56 58356 369
Põhivara kokku75 91575 935
VARAD KOKKU95 49995 407
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused3 3685 100
Võlad ja ettemaksed17 69916 483
Ettevõtte tulumaksu kohustused2465
Lühiajalised kohustused kokku21 09121 647
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised võlakohustused18 93319 242
Muud pikaajalised kohustused2 9222 895
Pikaajalised kohustused kokku21 85522 137
KOHUSTUSED KOKKU 42 94743 784
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus115100
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital17 87817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(22)(22)
Reservid1 7581 688
Jaotamata kasum18 54617 701
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku52 43751 522
OMAKAPITAL KOKKU 52 55251 622
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU95 49995 407

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)III kv 2020III kv 20199 kuud 20209 kuud 201912 kuud 2019
Müügitulu15 17914 98544 77147 77167 456
Müüdud toodangu kulu(12 255)(12 161)(37 325)(39 384)(54 044)
Brutokasum 2 9242 8247 4468 38713 412
Muud äritulud6931611 352450607
Turunduskulud(661)(685)(1 949)(2 311)(3 124)
Üldhalduskulud (1 658)(1 962)(5 153)(5 868)(8 024)
Muud ärikulud(24)1(104)(54)(148)
Ärikasum /(kahjum)1 2743391 5936032 722
Intressitulud76191822
Intressikulud(217)(239)(658)(555)(784)
Muud finantstulud/(kulud)(33)7(61)(37)(61)
Kokku finantstulud/(kulud)(243)(226)(700)(574)(823)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt99(16)107(17)(38)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt(48)(22)(75)(97)(114)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist1 08275924(85)1 746
Tulumaks(1)(55)(3)(153)(339)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)1 08120921(238)1 407
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav     
Emaettevõtte aktsionäridele 1 07420906(243)1 394
Vähemusosalusele7015513
Koondkasum /(kahjum) kokku1 08120921(238)1 407
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav     
Emaettevõtte aktsionäridele1 07420906(243)1 394
Vähemusosalusele7015513
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta 0,040,000,03(0,01)0,05
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,030,000,03(0,01)0,05


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)9 kuud 20209 kuud 2019
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum 1 593603
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus2 9742 989
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest(1)(17)
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 880(1 463)
Varude muutus214130
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 3273 347
Rahavood põhitegevusest  
Makstud ettevõtte tulumaks(91)(220)
Makstud intressid(453)(428)
Rahavood äritegevusest kokku6 4434 940
Rahavood investeerimistegevusest  
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /
sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse
(203)(4 858)
Laekumised muudest investeeringutest84323
Saadud intressid118
Saadud dividendid1500
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine(1 623)(2 111)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük2918
Antud laenud(187)(93)
Antud laenude tagasimaksed0303
Rahavood investeerimistegevusest kokku(1 750)(6 400)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed(693)(669)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus(1 018)(267)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed(868)3 899
Rahavood finantseerimistegevusest kokku(2 579)2 963
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS2 1141 503
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses3 6471 268
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus5 7602 771Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manus


EG_III_kvartal_2020_EST.pdf