English Latvian
Publicēts: 2018-05-22 11:34:28 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2018.gada 05.jūnijā

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2018.gada 05.jūnijā:

1. Valdes ziņojums par 2017. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Valdes ziņojumu par 2017. gada darbības rezultātiem.

 2. Padomes ziņojums par 2017. gada darbības rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Padomes ziņojumu par 2017. gada darbības rezultātiem.

3. Revīzijas komitejas paziņojums par 2017.gadu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Revīzijas komitejas paziņojumu par 2017.gadu.

4. Akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2017. gada pārskata apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2017. gada pārskatu.

5. 2017. gada peļņas izlietošana.
Lēmumu projekti:

5.1. Novirzīt akciju sabiedrības “Olainfarm” 2017.gada peļņas daļu EUR 2 957 866,38 (divi miljoni deviņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 38 centi) apmērā dividenžu izmaksai akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs EUR 0,21 apmērā par vienu akciju izmaksājot 2 posmos, III, un IV ceturksnī, bet peļņas daļu EUR 6 312 133,62 (seši miljoni trīs simti divpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro un 62 centi) apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to akciju sabiedrības “Olainfarm” attīstībā. I posmā izmaksājami EUR 0,10 par vienu akciju, II posmā izmaksājami EUR 0,11 par vienu akciju.

5.2. Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:
I posms (III ceturksnis): par aprēķina datumu noteikt 2018.gada 04.jūliju un par izmaksas datumu noteikt 2018.gada 05.jūliju;
II posms (IV ceturksnis): par aprēķina datumu noteikt 2018.gada 03.oktobri un par izmaksas datumu noteikt 2018.gada 04.oktobri.

6. Valdes ziņojums par 2018. gada budžetu un darbības plānu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2018. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2018.gadā sasniegs 96 miljonus euro, akciju sabiedrības “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 10,9 miljonus euro, konsolidētais apgrozījums būs 130 miljoni euro, bet konsolidētā peļņa sastādīs 11,5 miljonus euro.

7. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2018. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.
Lēmumu projekti:
7.1. Ievēlēt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību PriceWaterhouseCoopers (licence Nr.5, vienotais reģistrācijas Nr.40003142793) par akciju sabiedrības „Olainfarm gada un konsolidētā gada pārskata obligāto revidentu 2018., 2019. un 2020. finanšu gadiem.

7.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atlīdzību 2018., 2019. un 2020. finanšu gadiem EUR 172 800,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

8. Padomes vēlēšanas.
Lēmumu projekti:
8.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus:

 • Valentīnu Andrējevu;
 • Ivaru Godmani;
 • Andi Krūmiņu;
 • Aleksandru Raici;
 • Guntu Veismani.

  1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā uz piecu gadu termiņu, nosakot 06.06.2018. par Padomes pilnvaru termiņa sākuma datumu:
 1. _________________________________;
 2. _________________________________;
 1. _________________________________;
 1. _________________________________;
 1. _________________________________. Akcionāra SIA “Olmafarm” izvirzītie kandidāti:
 • Signe Baldere – Sildedze;
 • Irīna Maligina;
 • Milana Beļeviča;
 • Ivars Kalviņš;
 • Ivars Godmanis Akcionāru grupas (AS “LHV Asset Management”, vairāki Swedbank fondi, Dunross & Co AB, Invalda AB, AS “Trigon Asset Management” un “Caravan Capital”) izvirzītais kandidāts:
 • Ainārs Ozols.
  1. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 21 500,00 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā. 9. Revīzijas komitejas vēlēšanas.
   Lēmumu projekti:
   9.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komitejas locekļus:
 • Viesturu Gurtlavu;
 • Valentīnu Andrējevu;
 • Guntu Veismani.


  9.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu, nosakot 06.06.2018. par Revīzijas komitejas pilnvaru termiņa sākuma datumu:
 1. _________________________________;
 2. _________________________________;
 3. _________________________________. Akcionāra SIA “Olmafarm” izvirzītie kandidāti:
 • Viesturs Gurtlavs;
 • Milana Beļeviča;
 • Ivars Godmanis Akcionāru grupas (AS “LHV Asset Management”, vairāki Swedbank fondi, Dunross & Co AB, Invalda AB, AS “Trigon Asset Management” un “Caravan Capital”) izvirzītais kandidāts:
 • Ainārs Ozols. Olainē, 2018.g. 21.maijā Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde Papildu informācija: Salvis Lapiņš
  AS „Olainfarm“ valdes loceklis
  mob. tālr. +37126448873
  e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv