Publicerad: 2014-05-07 08:22:37 CEST
Vitec Software Group AB
Kommuniké från årsstämma

Kungörelse från årsstämma

Umeå, 2014-05-07 08:22 CEST --  

Årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 6 maj 2014

  • att ändra § 8 i bolagsordningen till: Bolaget skall ha en eller två revisorer med i förekommande fall högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag,

• att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen,

• att för räkenskapsåret 2013 utdela 2,75 kr per aktie till aktieägarna (avstämningsdag för utdelning är fredagen den 9 maj 2014),

• att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,

• att till styrelsens ordförande välja Crister Stjernfelt och till styrelseledamöter välja Kaj Sandart, Jan Friedman, Birgitta Johansson-Hedberg och Anna Valtonen,

• att till revisor välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Niklas Renström, intill slutet av årsstämman 2015,

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 500 000 aktier av serie B,

• att bemyndiga styrelsen att återköpa B-aktier i Vitec, innehavet får inte överstiga 2 % av samtliga aktier i bolaget,

• om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare,

Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå och på bolagets webbplats.

 

Umeå den 6 maj 2014

 

Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)

   

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel: 070 – 659 49 39

 

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 6 maj 2014.

 

Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem. Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, fastighetsmäklare, energibolag, tidningsföretag, banker & försäkringsbolag samt bolag med företagshälsovård online. Bolaget omsätter på årsbasis ca 400 Mkr och har ca 320 medarbetare. Vitec är noterat på Nasdaq OMX, Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00


Pressmeddelande - Kungorelse fran arsstamma 2014.pdf