English Estonian
Avaldatud: 2024-05-07 12:45:00 CEST
Tallink Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Tallink Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5, 10111 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 7. mail 2024 algusega kell 11.00 Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Korralisele üldkoosolekule registreerus 86 aktsionäri, kes omasid 571 294 959 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 268 508 630.73 eurot), mis moodustab kokku 76,83% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt – 98,99% koosolekul esindatud häältest (565 513 785 häält)

2. Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
1) Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 78 872 000  eurot;

2) Eraldisi puhaskasumist reservkapitali mitte teha;

3) Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 44 614 143,84 eurot;

4) Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;

5) Kanda 34 257 856,16 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumissesse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 19.06.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividendi 2023. aasta majandusaasta eest.

Dividend makstakse aktsionäridele välja 03.07.2024 ülekandega aktsionäride pangakontole.

Otsuse poolt – 100,00% koosolekul esindatud häältest (571 294 959 häält).

3. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule..

Otsuse poolt  - 97,44% koosolekul esindatud häältest (556 681 624 häält)

4. Määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele makstava nõukogu liikme tasu suuruseks alates 08.05.2024:

1. Nõukogu esimees – 12 000 eurot kuus (bruto);

2. Nõukogu liige – 7 000 eurot kuus (bruto).

Otsuse poolt – 97,05% koosolekul esindatud häältest (554 453 675 häält).

5. Seoses AS-i Tallink Grupp nõukogu liikme Kalev Järvelill’e ametiaja lõppemisega 13.06.2024, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill’e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks, s.o kuni 13.06.2027.

Otsuse poolt – 98,56% koosolekul esindatud häältest (563 083 090 häält).

6. Muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2025 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euroni.“

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt – 99,98% koosolekul esindatud häältest (571 182 840 häält).

7.  Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud optsiooniprogrammi („Optsiooniprogramm“) põhitingimustele ja järgmiselt:

1. Nõukogu liikmel Enn Pant’il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).

2. Nõukogu liikmel Ain Hanschmidt’il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025)  õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).

3. Nõukogu liikmel Eve Pant’il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025)  õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).

4. Nõukogu liikmel Raino Paron’il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025)  õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).Otsuse poolt – 88,80% koosolekul esindatud häältest (484 622 013 häält).

5.  Nõukogu liikmel Toivo Ninnas’el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025)  õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).

6. Nõukogu liikmel Kalev Järvelill’el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025)  õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).

7. Määrata AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene AS-i Tallink Grupp esindajaks ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingute sõlmimisel.

Otsuse poolt – 90,04% koosolekul esindatud häältest (503 935 733 häält).

Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee

ManusAGM presentation_EST.pdf