Paskelbta: 2021-04-16 14:49:32 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: DĖL EILINIAM VISUOTINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI PATEIKTO ALTERNATYVAUS SPRENDIMO PROJEKTO

Patikslinimas: nurodytas akcijų skaičius vnt. – 380.396.585 ir paskelbti dividendai vienai akcijai – 0,0198 EUR.

2021 m. balandžio 15 d. AB „Klaipėdos nafta“ gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Akcininkas), kuri įgyvendina AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) akcininko – Lietuvos Respublikos, kuriai nuosavybės teise priklauso 275 687 444 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, sudarančių 72,45 proc. visų Bendrovės akcijų – teises, siūlymą dėl alternatyvaus sprendimų projekto Bendrovės eilinio visuotinio akcininko susirinkimo, vyksiančio 2021 m. balandžio 30 d., darbotvarkės klausimu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo  25 straipsnio 3, 4 ir 5 dalimis, Akcininkas kaip Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų siūlymo teisę turintis asmuo, kuriam priklausančios Bendrovės akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlo Susirinkimo darbotvarkės ketvirtuoju klausimu „Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas“ priimti žemiau pateikiamą sprendimo projektą:

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka:

Eil. Nr.Rodikliai Suma, tūkst. EUR
1.Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje77
2.Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos33.195
3.Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 
4.Pervedimai iš rezervų 
5.Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  
6.Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5)33.272
7.Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą3
8.Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 
9.Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti 
10.Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus25.654
11.Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti7.538
12.Pelno dalis, paskirta tantjemoms 
13.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11-12)77


Akcijų skaičius vnt.:380.396.585
Paskelbti dividendai vienai akcijai:0,0198 EUR

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2021 m. balandžio 8 d., paskelbdama pranešimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą. Prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas balsavimo biuletenis.

         Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594

PriedasPriedas Nr. 1 Balsavimo biuletenis_VAS_LT_2021-04-30.pdf