Julkaistu: 2011-02-16 14:00:00 CET
Honkarakenne Oyj
Tilinpäätöstiedote

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Helsinki, Suomi, 2011-02-16 14:00 CET --  

HONKARAKENNE OYJ          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2011 klo 15.00

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

YHTEENVETO 

Honkarakenne-konsernin tulosparannusohjelman vaikutukset näkyivät ja konsernin koko vuoden tulos oli voitollinen.

Syys-joulukuu 2010

  • Honkarakenne-konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 15,0 miljoonaa euroa (12,7 milj. euroa vuonna 2009), kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 17 %
  • Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (-1,2). Liikevoitto ilman kertaeriä oli 0,6 miljoonaa euroa (-1,2)
  • Tulos ennen veroja oli 0,2 miljoonaa euroa (-1,6)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,2 euroa (-0,53)

Vuosi 2010

  • Honkarakenne-konsernin koko vuoden liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa (52,3), lisäystä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 11 %
  • Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (-3,0). Liikevoitto ilman kertaeriä oli 2,5 miljoonaa euroa (-2,6)
  • Tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (-3,7)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (-1,05)

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Vuoden 2011 tavoitteena on edellisvuotta parempi liikevaihto ja nettotulos. Vuoden ensimmäinen vuosineljännes tulee kausivaihteluista johtuen edellisvuoden tapaan olemaan tappiollinen.

AVAINLUVUT 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009 muutos %
           
Liikevaihto, MEUR 15,0 12,7 58,1 52,3 11
Liikevoitto/-tappio, MEUR 0,5 -1,2 1,3 -3,0  
Liikevoitto ilman kertaeriä, MEUR 0,6 -1,2 2,5 -2,6  
Tulos ennen veroja, MEUR 0,2 -1,6 0,4 -3,7  
Henkilöstön määrä keskimäärin     291 351  
Tulos/osake, euroa 0,20 -0,53 0,23 -1,05  
Omavaraisuusaste, %     42 29  
Oman pääoman tuotto, %     7 -26  
Oma pääoma/osake, euroa     3,6 3,5  
Nettovelkaantumisaste, %     73 149  

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Esa Rautalinko tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Honkarakenteen koko vuoden nettotulos oli olosuhteisiin nähden hyvä. Konsernissa käynnistettiin vuoden 2010 alussa tulosparannusohjelma, jonka tavoitteena oli saavuttaa 5 miljoonan euron tulosparannus vuodelle 2010. Tulosparannusohjelman ja samanaikaisesti tehtyjen myynnin vauhdittamistoimenpiteiden vaikutus oli 5,1 miljoonaa euroa, joten tulosparannusohjelman taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

Liikevaihdon osalta ilahduttavaa olivat sekä Suomen että Muut maat –ryhmän osana raportoitavan Venäjän liikevaihtojen selvä kasvu. Keski-Euroopan liikevaihto oli sen sijaan pettymys.

Konsernin viimeisen vuosineljänneksen nettotulos oli positiivinen, jota voidaan pitää erittäin hyvänä suorituksena. Edellisen kerran Honkarakenne-konserni teki positiivisen tuloksen vuoden viimeisellä neljänneksellä vuonna 2006, jolloin kyseisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,4 Meur.

Vuoden 2011 pääfokus on myynnin vauhdittamisessa. Honkarakenne tulee keskittymään premium- ja luksusstrategiaansa ja sen edelleen vahvistamiseen. Kotimaassa kasvua haetaan erityisesti omakotimarkkinasta, johon Honkarakenteella on tarjota erittäin laadukkaat ympäristöystävälliset matalaenergiaratkaisut myös kivitalokaavoitetuille alueille. Viennissä edelleen kehitetään premium-tuotteita kuten Honka Fusion™ -tuotekonseptia ja sille avataan uusia markkinoita. Kaukoidässä kuten myös Muut maat -ryhmässä kasvua haetaan lisäksi myyntiverkoston laajentamisella.”

LIIKEVAIHTO

Honkarakenne-konsernin vuoden 2010 liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 58,1 miljoonaan euroon (52,3), Suomen liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 27,3 miljoonaan euroon (23,8) ja viennin liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 30,8 miljoonaan euroon (28,5).

Konsernin vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 15,0 miljoonaan euroon (12,7). Suomen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 5,7 miljoonaan euroon (5,1) ja viennin liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 9,3 (7,6) miljoonaan euroon.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

MYYNNIN KEHITYS 
 
Liikevaihdon jakauma, %
1-12/2010 1-12/2009        
Suomi 47 % 45 %        
Keski-Eurooppa 20 % 24 %        
Kaukoitä 10 % 11 %        
Muut maat 23 % 19 %        
Yhteensä 100 % 100 %        
             
Liikevaihto, MEUR 10-12/2010 10-12/2009 % muutos 1-12/2010 1-12/2009 % muutos
Suomi 5,7 5,1 11 % 27,3 23,8 15 %
Keski-Eurooppa 2,9 2,7 8 % 11,7 12,7 -8 %
Kaukoitä 1,8 1,7 6 % 5,7 5,8 -1 %
Muut maat 4,5 3,2 41 % 13,4 10,1 33 %
Yhteensä 15,0 12,7 17 % 58,1 52,3 11 %

Keski-Euroopan lukuihin sisältyvät Saksa ja Ranska sekä muu Eurooppa. Kaukoidän lukuihin sisältävät Japani ja Mongolia. Muut maat -lukuihin sisältyvät IVY-maat, USA ja Viro.

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 18,0 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 23,0 miljoonaa euroa.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liikevoitto vuodelta 2010 oli 1,3 miljoonaa euroa (-3,0 milj. euroa) ja tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa).

Alla esitetyssä laskelmassa on eritelty liikevoiton muutos vuodesta 2009 vuoteen 2010.

Liikevoitto 2009 -3,0
Vuoden 2009 tulokseen sisältynyt
liikearvon alaskirjaus
0,4
Tulosparannusohjelma ja myynnin kasvu 5,1
Muut erät 0,0
Liikevoitto 2010 ilman kertaeriä 2,5
Kertaerät -1,2
Liikevoitto 2010 1,3

Kertaluonteisista kustannuksista 0,4 miljoonaa euroa liittyy Timberheartin konkurssiin ja 0,8 miljoonaa euroa tehostusohjelman läpivientiin. Tehostusohjelman kertakuluista 45 % liittyy irtisanomiskorvauksiin, 37 % tehostamisprojektien implementointiin ja 18 % rahoituksen järjestelyyn.

Konsernin nettotulos verojen jälkeen oli 1,1 miljoonaa euroa. Veroihin on palautettu aiemmilta vuosilta kirjaamattomia verosaamisia 0,9 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on tyydyttävä. Omavaraisuusaste oli 42 % (29 %) ja korolliset nettovelat 12,8 miljoonaa euroa (18,4 milj. euroa). Korollisista nettoveloista 3,2 miljoonaa euroon liittyy vähintään 30 % omavaraisuusasteen kovenanttiehto. Konsernin likvidien varojen määrä oli 1,9 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Tämän lisäksi konsernilla on 10,0 miljoonan euron shekkitililimiitti, josta katsauskauden lopussa oli käytössä 3,2 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 73 % (149 %). Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit vuoden 2010 aikana olivat 0,5 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Konsernin rahoitusaseman odotetaan edelleen paranevan vuoden 2011 aikana.

MARKKINOIDEN KEHITYS

RTS Oy:n teettämään selvityksen mukaan suomalaisen hirsitalotuotannon arvon arvioidaan kasvaneen 16 % vuonna 2010. Luvussa on mukana sekä tuotanto Suomeen että vienti ulkomaille.

TUOTTEET JA MARKKINOINTI

Vuonna 2010 Honkarakenne teki erityisesti kotimaassa sauna- sekä vapaa-ajan mallistoihin tehostusohjelman mukaisia, kannattavuutta parantavia muutoksia, jotka samalla asiakaslähtöisesti modernisoivat tuotevalikoimaa. Muutoksissa keskityttiin mallistojen teollisen tuotannon tehokkuuden kehittämiseen sekä tuotteiden laadun ja designin parantamiseen.

Keski-Euroopassa keskityttiin edellisenä vuonna lanseeratun Honka Fusion™ -konseptin myyntiin. Honka Fusion™ -tuotekonseptissa yhdistyvät vahva arkkitehtisuunnittelu, innovatiiviset rakenneratkaisut ja energiatehokkuus ennennäkemättömällä tavalla. Arkkitehdeilla on vapaus yhdistää hirsi-, lasi- ja kivipintoja keskenään säilyttäen samalla nykyaikaiset energiatehokkuusnormit sekä hirsirakenteen erinomainen sisäilman laatu. Honka Fusion™ painumattoman hirren ansiosta rakenteen pinnan voi tarvittaessa esimerkiksi rapata kivipintaiseksi. Tämä mahdollistaa hirsirakentamisen myös kivitalokaavoitetuille aluille.

Kaukoidässä lanseerattiin alkuvuonna Effecta™ –mallisarja, jossa hyödynnetään kustannustehokkaita rakenneratkaisuja ja komponenttivalintoja.

Muiden markkinoiden osalta huomion arvoista oli toimitusten alkaminen toisella vuosineljänneksellä Pietarin lähellä sijaitsevan Kuparijärven alueen toiseen, lähes 80 asunnon kaavoitusvaiheeseen. Kuparijärven alueen rakentamisen ykkösvaiheessa Honkarakenne toimitti 45 premium–tason asuntoa alueelle vuosina 2005-2008.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Honkarakenne lanseerasi huomattavan määrän uusia matalaenergiaratkaisuja. Uusi matalaenergia-omakotitalomallisto tuotiin markkinoille. Honkarakenteen matalaenergiamallien energian kulutus on noin 30 % pienempi kuin nykynormein rakennettujen talojen. Muun muassa Helsingin Myllypuroon nousevaan puiseen kaupunkikylään tulee useita Honkarakenteen matalaenergiarakennuksia.

Vapaa-ajan matalaenergiaratkaisujen osalta Honkarakenteella on energiatehokkaiden seinäratkaisujen lisäksi konsepti, jolla vapaa-ajanasunnot voidaan yksinkertaisella tavalla jättää kylmilleen talvikauden ajaksi rakenteiden tästä kärsimättä.

Vuoden 2010 aikana Honkarakenne toi kaikille markkinoille entistäkin tiiviimmän ja energiatehokkaamman hirsiprofiilin sekä nurkkalukkoratkaisun. Lisäksi uusi hirsiprofiili luo ainutlaatuisen visuaalisen ilmeen, koska hirsien välissä näkyvä tumma varjoviiva on minimoitu ja lukkoratkaisu poistaa hirsirakenteelle tyypillisen sisänurkan kolon. Neljännellä vuosineljänneksellä hirsien välistä tiiveyttä parannettiin asentamalla tiettyihin hirsimalleihin hirsien väliset tiivistykset jo tehtaalla valmiiksi. Uudistus pienentää rakentamisen kokonaiskustannuksia ja parantaa entisestään seinien energiatehokkuutta. Kaikki uudistukset ovat Honkarakenteen tuotteiden tapaan hengittäviä mahdollistaen erinomaisen ja terveellisen sisäilman.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-joulukuussa 0,6 miljoonaa euroa (0,6), mikä vastasi 1,1 % liikevaihdosta (1,2 %). Konserni ei ole tilikaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli vuoden lopussa yhteensä 291 (351) henkilöä. Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 60 henkilöä.

Emoyhtiö päätti ensimmäisellä neljänneksellä yt-neuvottelut, joiden tuloksena toteutettiin 33 irtisanomista, joista 12 oli eläkejärjestelyjä. Tämän lisäksi toteutettiin 45 toistaiseksi voimassa olevaa lomautusta.

Toisella neljänneksellä emoyhtiö sopi maksimissaan 90 päivän lomautusvaltuudesta vuoden 2010 loppuun saakka.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä emoyhtiö sopi maksimissaan 60 päivän lomautusvaltuudesta vuoden 2011 toukokuun loppuun saakka.

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2010 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa 26.3.2010. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vuodelta 2009. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 ei jaeta osinkoa.

Yhtiön hallitukseen valittiin Mauri Saarelainen, Tomi Laamanen, Mauri Niemi, Pirjo Ruuska, Lasse Kurkilahti ja Marko Saarelainen. Hallituksen järjestäytymis-kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Kurkilahti.

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen.

HONKARAKENNE OYJ:N SUUNNATUT OSAKEANNIT, JOHDON KANNUSTINJÄRJESTELMÄ, OMAT OSAKKEET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Honkarakenteen 1.200.000 B-osakkeen osakeanti ja osakepääoman korotus toteutettiin sekä merkittiin kaupparekisteriin helmikuun alussa 2010. Hallitus allokoi tarjotut 1.200.000 B-osaketta merkitsijöille 2,90 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Uusien osakkeiden merkintähinta oli yhteensä 3.480.000 euroa, minkä seurauksena osakepääomaa korotettiin 2.400.000 eurolla ja loppuosa merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suunnatun osakeannin yhteydessä Honkarakenne myi hallussaan olevia omia osakkeita rajoitetulle piirille yhtiön avainhenkilöitä 118.500 kappaletta 2,90 euron osakekohtaisella hinnalla.

Toisella vuosineljänneksellä Honkarakenteen hallitus päätti uudesta johtoryhmän jäsenten kannustinjärjestelmästä. Honkarakenteen hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettiin 220.000 kappaletta Honkarakenteen uutta B-osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Honka Management Oy:n merkittäväksi hintaan 3,71 euroa osaketta kohden. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kannustinjärjestelmässä ylin johto hankki näiden osakkeiden lisäksi 49.000 Honkarakenteen B-osaketta perustetun Honka Management Oy:n nimiin. Osakkeiden hankinta rahoitettiin ylimmän johdon henkilökohtaista varoista kerätyllä 200.000 euron panostuksella ja 800.000 euron lainalla Honkarakenteelta. Järjestelmä on voimassa kesään 2014 saakka, jolloin se on tarkoitus purkaa. Järjestelyn kautta johtoryhmän jäsenet omistavat 5,2 % Honkarakenteen osakkeista ja 2,47 % Honkarakenteen äänistä. Koska Honka Management Oy konsolidoidaan Honkarakenne-konsernin lukuihin, on näiden osakkeiden hankintameno konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään konsernin omaa pääomaa.

Katsauskaudella Honkarakenne ei ole ostanut omia osakkeita. Konsernin hallussa olevien osakkeiden määrä on kasvanut Honka Management Oy:n konsolidoinnin myötä. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia Honkarakenne B-sarjan osakkeita 364.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.377.609,57 euroa. Näiden osakkeiden osuus yhtiön osakepääomasta on 7,05 % ja kaikista äänistä 3,35 %.

Honkarakenne Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 5.168.968 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 300.096 ja B-sarjan osakkeita 4.868.872 kappaletta. Kukin B-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 10.870.792. Yhtiön osakepääoma on 9.897.936,00 euroa.

Yhtiökokous päätti 26.3.2010, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.200.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa 25.3.2011 saakka.

OMISTUSMUUTOKSET OSAKKUUSYHTIÖISSÄ 

Honkarakenne Oyj teki 29.12.2009 sopimuksen 15 % omistusosuutensa myymisestä Ikaalisessa toimivasta ikkunavalmistaja PW-Windows Oy:stä. Kauppa toteutui ehtojen mukaisesti tammikuussa 2010. Honkarakenne luopui osakkuudestaan PW-Windows Oy:ssä osana konsernirakenteen selkeyttämistä sekä ostotoiminnan tehostamisjärjestelyjä.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Honkarakenne Oyj noudattaa hallinnoinnissaan osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 1.10.2010. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.com/sijoittajat.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2011 osalta yhtiö tavoitteena on edellisvuotta parempi liikevaihto ja nettotulos. Vuoden ensimmäinen vuosineljännes tulee kausivaihteluista johtuen edellisvuoden tapaan olemaan tappiollinen.

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 18 miljoonaa euroa ja edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 23 miljoonaa euroa. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto. Tilauskanta on tilikauden lopussa 21,7 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Taantuman aikana asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on havaittu selvä muutos. Sitovien tilausten aikajänne on lyhentynyt merkittävästi. Aiemmin rakennusprojektien tilauksia tehtiin huomattavasti enemmän ennakkoon kuin tällä hetkellä. Tilikaudella 2010 viimeisen neljänneksen alkaessa tilauskanta oli oleellisesti alhaisempi verrattuna edelliseen vuoteen, mutta liikevaihto päätyi merkittävästi korkeammalle tasolle. Tämä aikajänteen muutos aiheuttaa merkittävän riskin Honkarakenteen koko vuoden tulosennusteeseen.

Reagointiaika sekä kustannusten että tuotantomäärien sopeuttamiseksi on selvästi aiempaa lyhyempi. Honkarakenne on varautunut tähän sopimalla 60 päivän työntekijäkohtaisesta lomautusvaltuudesta vuoden 2011 toukokuun loppuun saakka. Lisäksi Honkarakenne on kehittänyt myynnin ohjausjärjestelmäänsä entistä proaktiivisemmaksi.

Konsernitilinpäätökseen sisältyy 2,7 miljoonaa euroa (3,2) pitkäaikaisia yli 180 päivää erääntyneitä saamisia, joihin ei ole tehty luottotappiovarauksia. Konsernilla on yksi merkittävä myyntisaamisten luottoriskikeskittymä koskien yhden maahantuojan avointa myyntisaamissaldoa, johon ei ole tehty luottotappiovarausta. Kyseisen maahantuojan kanssa tehtyihin uusiin kauppoihin on saatu suoritukset sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Toimitukset kyseiselle maahantuojalle ovat jatkuneet, eikä avoimessa myyntisaamissaldossa ole tapahtunut riskien lisääntymistä. Kyseiseen myyntisaamiseen liittyen allekirjoitettiin maksusuunnitelmasopimus vuoden toisella neljänneksellä. Maksusuunnitelmaa tarkennettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kyseinen myyntisaamissaldo on pienentynyt vuoden 2010 aikana.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu tämän hetken johdon arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. 1.1.2010 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Honkarakenne ryhmitteli myyntialuejakoaan uudella tavalla vuoden 2011 alussa. Uudet myyntialueet ovat:

Kotimaa, sisältäen Suomen

Länsi, sisältäen seuraavat maat: Saksa, Ranska, Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Slovakia,   Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tshekki, Unkari, Viro

Itä, sisältäen seuraavat maat: Venäjä, Azerbajdzan, Kazakstan, Ukraina, muut IVY-maat

Kaukoitä, sisältäen Japanin ja Etelä-Korean

Muut markkinat, sisältäen seuraavat maat: Bulgaria, Kiina, Kroatia, Mongolia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Romania, Serbia, Turkki sekä uudet kohdemaat ja –markkinat

Lisäksi tehtaan prosessijätteen myynti kierrätykseen tullaan raportoimaan erikseen varsinaisesta Honkarakenteen ydinliiketoiminnasta.

Uusien myyntialuejakojen mukaiset liikevaihtotiedot vuodelta 2010 ovat:

Liikevaihto, MEUR 1-3/2010 4-6/2010 7-9/2010 10-12/2010 1-12/2010
Kotimaa 4,0 9,3 7,1 5,3 25,7
Länsi 2,0 3,4 2,9 3,0 11,3
Itä 1,2 3,9 3,2 4,5 12,8
Kaukoitä 0,8 2,1 1,0 1,8 5,7
Muut markkinat 0,2 0,4 0,5 0,1 1,1
Prosessijätteen myynti kierrätykseen 0,3 0,5 0,5 0,2 1,4
Yhteensä 8,5 19,6 15,0 15,0 58,1

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

Vuoden 2011 tavoitteena on edellisvuotta parempi liikevaihto ja nettotulos. Vuoden ensimmäinen vuosineljännes tulee kausivaihteluista johtuen edellisvuoden tapaan olemaan tappiollinen.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2010 oli 5,0 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 1,9 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

YHTIÖKOKOUS

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 1.4.2011 klo 14.00 yhtiön pääkonttorilla Tuusulassa.

 

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Esa Rautalinko, puh.0400 740 997, esa.rautalinko@honka.com tai talousjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com.

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.com/sijoittajat. Honkarakenne julkaisee viikolla 10 yhtiön internetsivuilla www.honka.com/sijoittajat hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Vuoden 2011 osavuosikatsaukset julkaistaan 12.5.2011, 11.8.2011 ja 10.11.2011.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
Tilintarkastamaton 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009
Milj. euroa        
         
Liikevaihto 15,0 12,7 58,1 52,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 1,0 1,0 1,6
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,8 0,0 0,3 -2,0
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,0 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -7,7 -8,3 -32,6 -28,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3,1 -3,2 -12,2 -13,2
Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,8 -3,7 -4,1
Liiketoiminnan muut kulut -2,3 -2,7 -9,6 -9,1
Liikevoitto/-tappio 0,5 -1,2 1,3 -3,0
Rahoitustuotot ja –kulut -0,1 -0,4 -0,7 -0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 -0,0 -0,2 -0,2
Voitto/tappio ennen veroja 0,2 -1,6 0,4 -3,7
Tuloverot 0,7 -0,3 0,7 -0,0
Katsauskauden tulos 0,9 -1,9 1,1 -3,7
         
Muut laajan tuloslaskelman erät:        
Muuntoerot 0,1 0,0 0,3 0,0
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 1,0 -1,9 1,4 -3,7
         
Jakautuminen        
 Emoyhtiön omistajille 1,0 -1,9 1,4 -3,7
 Määräysvallattomille
 omistajille
-0,0 -0,0 -0,0 0,0
  1,0 -1,9 1,4 -3,7
         
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:        
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,20 -0,53 0,23 -1,05
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,20 -0,53 0,23 -1,05

 

KONSERNITASE
 
Tilintarkastamaton
 
31.12.2010
31.12.2009
Milj. euroa    
     
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 21,6 24,3
Liikearvo 0,1 0,1
Muut aineettomat hyödykkeet 1,0 1,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,8 2,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,4 0,2
Saamiset 0,1 0,3
Laskennalliset verosaamiset 1,6 1,5
  26,5 29,7
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 9,9 9,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,0 7,5
Rahavarat 1,9 1,7
  19,9 18,6
Varat yhteensä 46,4 48,4
     
Oma pääoma ja velat 31.12.2010 31.12.2009
     
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 9,9 7,5
Ylikurssirahasto 0,5 0,5
Vararahasto 5,3 5,3
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1,9  
Muuntoerot 0,3 0,0
Kertyneet voittovarat -0,6 -1,0
  17,3 12,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0,0
Oma pääoma yhteensä 17,5 12,3
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 0,3 0,8
Varaukset 0,4 0,4
Korolliset velat 11,1 16,1
Korottomat velat 0,0 0,5
  11,8 17,8
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat 13,5 14,3
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 3,6 4,0
  17,1 18,3
Velat yhteensä 28,9 36,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 46,4 48,4

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
 
Tilintarkastamaton 
 
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
1000 eur a) b) c) d) e) f) g) Yht. h) Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2009 7 498  520  5 316   27  
 -1 124
 
 3 819
 
 16 056
 
9
 
16 065
Ostettu omia osakkeita           -14   -14   -14
Tilikauden laaja tulos yhteensä         2   -3 737 -3 735 0 -3 735
Oma pääoma 31.12.2009  
7 498
 
 520
 
5 316
  29  
-1 138
 
82
 
12 307
 
9
 
12 316
  a) b) c) d) e) f) g) Yht. h) Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2010  
7 498
 
 520
 
5 316
 
 
 
29
 
-1 138
 
82
12 307 9 12 316
Osakeanti 2 400     1 080       3 480   3 480
Johdon kannustejärjestelmä       816   -816      203 203
Ostettu omia osakkeita           -182   -182   -182
Luovutettu omia osakkeita           758 -414 344   344
Tilikauden laaja tulos yhteensä         290   1 103 1 393 -11 1 382
Oma pääoma 31.12.2010 9 898 520 5 316 1 896 319 -1 378 771 17 342 200 17 542
                       

 a) Osakepääoma

b) Ylikurssirahasto

c) Vararahasto

d) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

e) Muuntoerot

f) Omat osakkeet

g) Kertyneet voittovarat

h) Määräysvallattomien omistajien osuus

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
 
Tilintarkastamaton
1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Milj. euroa    
Liiketoiminnasta 2,5 1,4
Investoinneista, netto -0,5 -1,1
Rahoitustoiminnasta yhteensä -1,8 -0,2
 Maksullinen osakeanti 3,5  
 Vieraan pääoman lisäys   6,3
 Vieraan pääoman vähennys -5,4 -6,2
 Muut rahoituserät   -0,3
Likvidien varojen muutos 0,2 0,1
Likvidit varat tilikauden alussa 1,7 1,6
Likvidit varat tilikauden lopussa 1,9 1,7

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                                                 

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Honkarakenne on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2009 kuitenkin siten, että Honkarakenne on soveltanut vuonna 2010 käyttöön otettavia uusia tai muutettuja standardeja ja tulkintoja. Näistä merkittävimmät ovat: IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Johdon käsityksen mukaan edellä mainittujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin.

Yhtiön ylimmän johdon kuluvana vuonna perustama ja omistama Honka Management Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen sen ja Honkarakenne Oyj:n välillä solmittujen osakassopimusehtojen johdosta.

Honkarakenteella on yksi toimintasegmentti Hirsitalojen valmistus, myynti ja markkinointi Honka -tuotemerkillä. Maantieteellisesti konsernin myynti jakautuu seuraavasti: Suomi, Keski-Eurooppa, Kaukoitä ja muut maat. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET  
Tilintarkastamaton Aineelliset hyödykkeet
Milj. euroa  
   
Hankintameno 1.1.2010 66,9
Muuntoerot (+/-) 0,5
Lisäykset 0,5
Vähennykset -0,9
Siirrot erien välillä -0,0
Hankintameno 31.12.2010 67,0
   
Kertyneet poistot 1.1.2010 -42,7
Muuntoerot (+/-) -0,3
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,8
Tilikauden poisto -3,2
Kertyneet poistot 31.12.2010 -45,4
   
Kirjanpitoarvo 1.1.2010 24,3
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 21,6

 

Omat osakkeet 

Honkarakenne Oyj ei ole ostanut tilikaudella omia osakkeita. Tammikuussa toteutuneen suunnatun osakeannin yhteydessä yhtiö on myynyt hallussaan olevia omia B-osakkeita rajoitetulle piirille yhtiön avainhenkilöitä yhteensä 118.500 kappaletta 2,90 euron osakekohtaisella hinnalla. 

Toisella vuosineljänneksellä Honkarakenteen hallitus päätti uudesta johtoryhmän jäsenten kannustinjärjestelmästä. Samalla yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta 220.000 osakkeen maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettiin 220.000 kappaletta Honkarakenteen uutta B-osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Honka Managementin merkittäväksi hintaan 3,71 euroa osaketta kohden. Kannustinjärjestelmässä ylin johto hankki näiden osakkeiden lisäksi 49.000 Honkarakenteen B-osaketta perustetun Honka Management Oy:n nimiin. Järjestelyn kautta johtoryhmän jäsenet omistavat 5,2 % Honkarakenteen osakkeista ja 2,47 % Honkarakenteen äänistä. Koska Honka Management Oy konsolidoidaan Honkarakenne konsernin lukuihin, on näiden osakkeiden hankintameno konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään konsernin omaa pääomaa. 

Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia Honkarakenne B-sarjan osakkeita 364.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.377.609,57 euroa. Näiden osakkeiden osuus yhtiön osakepääomasta on 7,05 % ja kaikista äänistä 3,35 %.

Konsernin vastuusitoumukset    
     
Tilintarkastamaton  31.12.2010  31.12.2009
Milj. euroa    
Omista veloista    
- Kiinnitykset                                25,7 25,7
- Pantatut osakkeet    
- Muut takaukset 2,3 3,4
Muiden puolesta    
- Takaukset                                 0,7 1,2
     
Leasing-vastuut 0,8 0,8
     
Vuokravastuut   0,1
     
Valuuttatermiinien nimellisarvot 2,8 -
Johdannaissopimukset 0,3 0,3

 

Lähipiiritapahtumat 

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön johdosta. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. 

Yhtiön ylimmän johdon omistama Honka Management Oy ja on saanut Honkarakenne Oyj:ltä yhteensä 0,8 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan. 

Lisäksi toisella vuosineljänneksellä on myyty 18,2 tuhannen euron edestä käyttöomaisuutta yhtiön johtoon kuuluvalle lähipiiriläiselle.

 

Konsernin tunnusluvut      
       
Tilintarkastamaton   1-12/2010  1-12/2009
       
Tulos/osake euro 0,23 -1,05
       
Oman pääoman tuotto % 7,3 -26,3
       
Omavaraisuusaste % 42,4 28,8
       
Oma pääoma/ osake euro 3,6 3,5
       
Korolliset nettovelat MEUR 12,8 18,4
       
Nettovelkaantumisaste % 73,1 149,0
       
Bruttoinvestoinnit MEUR 0,5 2,5
  % liikevaihdosta 0,8 4,8
       
Tilauskanta MEUR 18,0 23,0
       
Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöt 135 170
  Työntekijät 156 181
  Yhteensä 291 351

 

Osakeannista johtuen historialliset osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu seuraavalla kaavalla: keskimääräinen osakemäärä x 1,01.

Tunnuslukujen laskentakaavat  
     
  Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Tulos/osake: ----------------------------------------------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin  
     
  Tulos ennen veroja – verot  
Oman pääoman tuotto-%: ----------------------------------------------------------------------------------  x 100
  Oma pääoma yhteensä, keskiarvo  
     
  Oma pääoma yhteensä  
Omavaraisuusaste, %: ----------------------------------------------------------------------------------  x 100
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
     
Korolliset nettovelat: Korolliset velat – rahavarat  
     
  Korolliset velat – rahavarat  
Nettovelkaantumisaste, ----------------------------------------------------------------------------------  x 100
% (gearing): Oma pääoma yhteensä  
     
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Oma pääoma/osake: ----------------------------------------------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

                      


Honkarakenne Tilinpaatostiedote 2010 16022011FI.pdf