Publicēts: 2021-03-22 15:10:00 CET
Siguldas CMAS
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Siguldas CMAS, AS, revidēts gada pārskats par 2020. gadu

Sabiedrības neto apgrozījums 2020. gadā bija 1,2 milj. eiro, kas ir par 48 tūkst. eiro jeb 4,1 % vairāk nekā 2019.gadā.

Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2019.gadu, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 56,7 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 34,5 % no neto apgrozījuma.

2020.gads noslēdzās ar peļņu 104 tūkst. eiro apmērā. Salīdzinot ar 2019.gadu, pārskata gada peļņa pirms nodokļiem ir palielinājusies par 56 tūkst. eiro, ko galvenokārt radīja neto apgrozījuma pieaugums.

Covid-19 uzliesmojums būtiski neietekmēja Sabiedrības saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskos rādītājus.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 2020
EUR
2019
EUR
Neto apgrozījums:1 236 9041 188 527
a) no lauksaimnieciskās darbības1 236 9041 188 527
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas30 13210 219
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi63 11236 036
Materiālu izmaksas:(554 663)(531 271)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(448 270)(424 415)
b) pārējās ārējās izmaksas(106 393)(106 856)
Personāla izmaksas:(478 648)(465 076)
a) atlīdzība par darbu(380 057)(366 701)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(87 204)(86 480)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(11 387)(11 895)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(114 354)(101 982)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(57 826)(51 252)
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām(56 528)(50 730)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(75 665)(86 110)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa106 81850 343
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu2 750-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas104 06850 343
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 104 068 50 343
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,2460,119

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

PielikumiSiguldas_CMAS_Atalgojuma_zinojums_2020.pdf
Siguldas_CMAS_Padomes_zinojums_2020.pdf
Siguldas_CMAS_2020_gada_parskats.pdf
Siguldas_CMAS_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2020.pdf