Avaldatud: 2021-02-11 07:00:00 CET
Coop Pank
Majandusaasta aruanne

Coop Pank 2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Coop Pank kasvatas 2020. aastal neljandat tegutsemisaastat järjest ärimahtusid 40%.

Panga klientide arv ulatus 2020. aasta lõpu seisuga 86 700 kliendini, kasvades aastaga 23 000 võrra ehk 36%. Võrdluseks: 2017. aastal lisandus 5000, 2018. aastal 9000 ja 2019. aastal 19 000 uut klienti. 2020. aastal kasvas eraklientide arv 21 000 ja äriklientide arv 2000 kliendi võrra.    

Coop Panga laenuportfell kasvas 2020. aastal 671 miljoni euroni, kasvades aastaga 210 miljoni euro võrra ehk 46%. Äriliinidest näitasid suurimat kasvu ärilaen ja kodulaen, portfellide mahud kasvasid vastavalt 64% ja 47%. Liisingu portfell kasvas 30% ja tarbimisfinantseerimine 11%. Panga laenude turuosa oli 2020. aasta lõpus 3,4%, kasvades aastaga 1 protsendipunkt.

Laenuportfelli kvaliteet püsis vaatamata koroonakriisile stabiilne ja maksepuhkust kasutanud klientide maksevõime on taastunud. Võimalike laenukahjumite katteks moodustati 2020. aastal 4,8 miljonit eurot provisjone. Krediidiriski kulumäär oli 0,8%, samas kui 2019. aastal oli see 0,5%. Allahindluskulude suurenemine tulenes nii märkimisväärsest portfelli kasvust kui ka majanduskeskkonna mõjudest.

2020. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 758 miljoni euroni, kasvades aastaga 251 miljoni euro võrra ehk 50%. Nõudmiseni hoiused kasvasid aastaga 99% ja tähtajalised hoiused 29%. Kuna nõudmiseni hoiuste osakaal koguhoiustes kasvas aastaga 30% pealt 39%-ni, langes panga finantseerimiskulu 1,0% pealt 0,9% tasemele. Panga hoiuste turuosa kasvas 2,6% pealt 3,2%-ni.

Coop Panga kasum ulatus 2020. aastal 7,3 miljoni euroni, kasvades aastaga 31%. Panga tulud kasvasid aastaga 31%. Suurima panuse tulude kasvu andsid netointressitulud, mis aastaga suurenesid 37%. Panga tegevuskulud kasvasid aastaga 16%. Suurimat mõju omas infotehnoloogiaga seotud kulude kasv, mis aasta varasemaga võrreldes tõusis 63% ning personalikulude kasv 12% võrra.

Panga omakapitali tootlus oli 7,8% ja kulude-tulude suhe langes 69% pealt 60% tasemele.

IV kvartali tulemused

2020. aasta IV kvartalis kasvas panga klientide arv 6800 kliendi võrra ehk 9%, neist 6200 olid erakliendid ja 600 ärikliendid. Aasta lõpu seisuga oli Coop Pangal 86 700 igapäevapanganduse klienti.

Panga neto laenuportfell kasvas kvartaliga 71 miljoni euro võrra ehk 12%, jõudes aasta lõpuks 671 miljoni euroni. Ärilaenude maht kasvas 43 miljonit eurot, kodulaenude maht 24 miljonit eurot, liising 3 miljonit eurot ning tarbimisfinantseerimine 2 miljonit eurot.

Hoiuste maht kasvas kvartaliga 70 miljoni euro võrra ehk 10% ja ulatus aasta lõpuks 758 miljoni euroni. Nõudmiseni hoiuste mahu kasvu 70 miljoni euro võrra võib pidada märkimisväärseks. Kohalikke tähtajalisi hoiuseid lisandus era- ja äriklientidelt 39 miljonit eurot, samavõrra vähenesid rahvusvahelistelt hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiused.

Pank teenis 2020. aasta IV kvartalis 2,4 miljonit eurot kasumit, mis on 20% enam, kui III kvartalis ja 53% võrra rohkem, kui eelmisel aastal samal perioodil.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Coop Pank on tänaseks Eesti pangandusturul tegutsenud neli aastat. Kõik need aastad oleme juurutanud kasvustrateegiat ja suurendanud ärimahte keskmiselt 40% aastas. Tunnetame, et meie jalajälg Eesti majandusruumis üha suureneb.

Aasta alguses puhkenud kriis seadis hetkeks kahtluse alla meie kasvuvõimalused 2020. aastal. Meie ärimahtude kasv pidurdus siiski vaid märtsis ja aprillis ning taastus maikuuga. Kevadel ja suvel tõi meie kui kodumaise panga strateegia eriti häid tulemusi: sel perioodil ulatus meie kodulaenude ning ärikliendi finantseerimise uusmüügi turuosa 10%-ni. Hoolimata möödunud aasta erakordsusest olid kõik meie pangakontorid alati avatud ja me ei palunud klientidel kohtumisi eelnevalt registreerida. Meie kliendihaldurid jätkasid klientidega suhtlemist kodukontoritest kasutades digitaalseid kanaleid. Kokkuvõttes saame öelda – me tahame kasvada ja kasutasime selleks võimalust.

Aasta suurimaks mureks oli hirm klientide töökohtade ja maksevõime säilimise pärast. Viimase ennetamiseks pakkusime klientidele maksepuhkuseid, mida paljud ka kasutasid. Kriisi algul tegime ka võimalike laenukahjumite tekke valguses täiendavaid provisjone. Õnneks osutus hirm suuremaks, kui tegelik elu kujunes. Aasta teises pooles hakkasid kliendid maksepuhkustelt naasma ning tegid seda kohati ka ennetähtaegselt. 2020. aasta lõpetasime madalama viivislaenude määraga kui see oli aasta tagasi.

Iga aastaga liitub meiega üha rohkem kliente, kes hakkavad Coop Panka kasutama oma põhipangana, see tähendab, et nad suunavad meie juurde oma igakuised laekumised ja kasutavad meie makselahendusi. Selle trendiga kaasneb ka teine positiivne aspekt: kasvab kodumaise nõudmiseni ressursi osatähtsus, mis alandab panga finantseerimiskulu ning võimaldab pakkuda klientidele paremaid laenuintresse.

Augustis kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur Moody´s Coop Pangale stabiilse väljavaatega investeerimisjärgu reitingu tasemel Baa2. See samm avas suurtele äriettevõtetele, riigile ja kohalikele omavalitsustele võimaluse tulla Coop Panga kliendiks ning hoida oma raha kodumaises finantsasutuses, kus maksame hoiustele turu parimat intressi. Pärast reitingu saamist suurenes äriklientide hoiuste sissevool oluliselt. Äriklientide hoiused kasvasid aastaga 131% ja eraklientide hoiused 26%.

Kasvustrateegiat juurutades oleme alati pidanud oluliseks kasumlikku kasvu. 2020 oli esimene aasta, kui nägime, et hakkame oma ärimahtudes jõudma kriitilise tasemeni ehk mastaabiefektini, mis tagab efektiivsusnäitajate paranemise. Panga tulud kasvasid kaks korda kiiremini kui kulud ja kulu-tulu suhe langes märgatavalt.

Coop Pangal oli 31.12.2020 seisuga ligi 13 000 aktsionäri. Võrreldes panga aktsiate esmases avalikus pakkumises osalenud aktsionäride arvuga on lisandunud ligi 2000 uut aktsionäri. Oleme selle usalduse eest tänulikud.

2021. aastal jätkame meile seni edu toonud strateegiaga. Me tahame kasvada, me oleme proaktiivsed, me otsime kliendile lahendusi, mis sobivad tema elu ja/või äriga. Oleme omanikele lubanud, et 2022. aasta lõpuks on Coop Pangal vähemalt 100 000 klienti, meie laenuportfell on vähemalt 1 miljard eurot, meie finantseerimiskulu alaneb 0,7%-le, kulu-tulu suhe langeb 50%-le ja omakapitali tootlus tõuseb 15%-le. Meie meeskond teeb kõik endast oleneva, et antud lubadust täita.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesIV kv 2020III kv 2020IV kv 201912k 202012k 2019
Neto intressitulu7 8087 3535 81928 37120 689
Neto teenustasutulu5405586752 0972 372
Muud tulud, neto17177262621658
Netotulud kokku8 5197 9886 75631 08923 719
Tööjõukulud-2 976-2 844-2 710-11 085-9 880
Turunduskulud-350-168-317-945-1 006
Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum-539-557-550-2 211-1 931
IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum-767-632-444-2 454-1 501
Muud tegevuskulud-640-525-614-2 101-1 943
Tegevuskulud kokku-5 272-4 726-4 635-18 796-16 261
Kasum enne allahindluse kulu3 2473 2622 12112 2937 458
Finantsvarade allahindluse kulu-715-1 139-538-4 789-1 931
Kasum/kahjum enne tulumaksu2 5322 1231 5837 5045 527
Tulumaksu kulu-108-1110-2450
Aruandeperioodi puhaskasum2 4242 0121 5837 2595 527
Tava puhaskasum aktsia kohta (eurodes)0.030.020.020.080.09
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)0.030.020.030.080.09


Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes31.12.202030.09.202031.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid170 750168 984122 295
Võlainstrumendid3 0113 0844 061
Laenud klientidele670 593599 213460 460
Muud varad 25 55526 17924 486
Varad kokku869 909797 460611 302
Klientide hoiused ja saadud laenud757 835688 116506 531
Muud kohustised7 4437 9788 356
Allutatud laenud7 0647 1117 064
Kohustised kokku772 342703 205521 951
Omakapital97 56794 25589 351
Kohustised ja omakapital kokku869 909797 460611 302

Coop Panga aruanded on saadaval aadressil: https://www.cooppank.ee/aruandlus

Coop Pank korraldab majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 11. veebruaril 2021. kell 10.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5731544521527869710

Veebiseminar lindistatakse ja avalikustatakse nii ettevõtte kodulehel www.cooppank.ee kui ka Nasdaq Balti youtube.com kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 86 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902
E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

ManusedVahearuanne_12k 2020_ET.pdf
Coop Pank 2020 tulemused_ET.pdf