Paskelbta: 2021-07-07 15:01:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimo pratęsti Stabilizavimo metu supirktų akcijų laikymo laikotarpį

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. liepos 7 d. Bendrovės valdybai pritarus, Bendrovė pasirašė susitarimą, pagal kurį Bendrovės pirminio viešo akcijų siūlymo (toliau – IPO) prospekte aprašyto susitarimo su Stabilizavimo vykdytoju data, nuo kurios Swedbank AB (publ) (toliau – Swedbank  arba Stabilizavimo vykdytojas) turi teisę laisvai disponuoti stabilizavimo metu supirktais vertybiniais popieriais pakeista į 2022 m. liepos 1 d. (iš 2021 m. gegužės 7 d.) (angl. Long Stop Date). Iki šios dienos, Stabilizavimo vykdytojas turi galimybę perleisti stabilizuotus vertybinius popierius sutarus su Bendrove. Pažymėtina, jog susitarimo su Stabilizavimo vykdytoju sąlygos dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, susijusias su stabilizavimu, detalizuotos Bendrovės IPO prospekte (17 dalis, nuo 10 skyriaus, 330 psl.) nesikeičia.

Bendrovė, siekdama po Bendrovės įvykdyto IPO palaikyti išleistų vertybinių popierių rinkos kainą ir vadovaudamasi išsivysčiusiose kapitalo rinkose įprasta praktika,  su „Swedbank“, AB sudarė susitarimus, apie kuriuos pirmą kartą Bendrovė paskelbė 2020 m. rugsėjo 4 d. kartu su registracijos dokumentu. 2020 m. spalio 6 d., vadovaudamasis sutartyse numatyta teise, „Swedbank“, AB visas savo teises ir pareigas pagal sutartis perleido Swedbank AB (publ). Pagal sudarytus susitarimus Swedbank AB (publ) perėmė Stabilizavimo vykdytojo teises ir pareigas, o „Swedbank“, AB veikia kaip Stabilizavimo vykdytojo tarpininkas. 

Remiantis susitarimais su Stabilizavimo vykdytoju, Swedbank turėjo teisę nuo Bendrovės vertybinių popierių įtraukimo į prekybą Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržose pradžios (2020 m. spalio 7 d.) 30 dienų, t.y. iki 2020 m. lapkričio 5 d. (Stabilizavimo laikotarpis), bendrai įsigyti ne daugiau nei 10 proc. naujai išleistų Bendrovės akcijų, viešai platinamų Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, ar akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, viešai platinamų Londono vertybinių popierių biržoje, vertybinių popierių kainai antrinėje rinkoje esant žemiau IPO siūlymo kainos (22,50 Eur). Atitinkamai, Stabilizavimo vykdytojas įsigijo 631 938 vnt. Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų ir 1 368 061 vnt. akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (toliau – Stabilizuoti vertybiniai popieriai). Viso Stabilizavimo vykdytojo supirktų Bendrovės Stabilizuotų vertybinių popierių suma lygi 42 910 827,15 Eur.

Sprendimas pratęsti Stabilizavimo laikotarpiu Swedbank įsigytų Bendrovės akcijų laikymą buvo priimtas siekiant užtikrinti tolimesnį Stabilizavimo vykdytojo įsipareigojimų vykdymą iki sprendimų priėmimo dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su Stabilizuotais vertybiniais popieriais, kuriuos Bendrovė, kaip skelbta 2021 m. gegužės 7 d. (nuoroda) vertino.

Apie priimtus sprendimus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076