Avaldatud: 2020-07-24 07:00:00 CEST
Baltika
Korralise üldkoosoleku kutse

AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn 10135 juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Ettepanek otsuste vastuvõtmiseks ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata on aktsionäride mugavuseks ja et vältida kogunemisi COVID-19 pandeemia ajal.  

Otsustamisele pandavate ettepanekute osas tekkivad küsimused saab saata ette e-mailile baltika@baltikagroup.com kuni 7. August 2020 ja vastused asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com.

Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7. Augusti 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil 10. August kuni 16. August 2020 (kaasa arvatud). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas vastu.

Aktsionäril on oma hääle andmiseks kaks võimalust:

  1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e-maili teel aadressile baltika@baltikagroup.com hääletusperioodi jooksul.
  2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega AS Baltika kontorisse aadressil Veerenni 24, 10135, Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 14 August kell 16.00. Tehniliste vahendite puudumisel on võimalik hääletussedelit täita ja allkirjastada ka AS Baltika kontoris eeltoodud aadressil tööpäevadel ajavahemikus 9.00-16.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS Baltika  veebilehel www.baltikagroup.com.

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised:

  1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2019. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

  1. 2019. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 5 908 558 eurot.

  1. Nõukogu liikme tagasikutsumine
  1. 3.1 Kutsuda nõukogust tagasi Tiina Mõis tema tagasiastumisavalduse valguses.   
  2. 3.2 Nõukogu jätkab neljaliikmelisena.
  1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

Nimetada AS Baltika audiitoriks 2020. majandusaasta aruande auditeerimisel AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule. Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik tutvuda AS Baltika 2019. a majandusaasta aruandega, sõltumatu vandeaudiitori aruandega ja  AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi aadressile saadetud kirjaga.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS Baltika veebilehel hiljemalt 24 August 2020 vastavalt ÄS 299lg-le 6.


Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com


Manused


Volikiri.doc
Haaletussedelvoting ballot.doc