English Lithuanian
Paskelbta: 2021-04-30 08:14:00 CEST
AB „Grigeo Group“
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Grigeo“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. balandžio 30 d. įvyko AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius ir pateikus Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2020 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

Bendrovės 2020 m. pelno paskirstymas

2020 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės 38 979 815 Eur paskirstytino pelno skirti 7 884 000 Eur 2020 m. dividendams išmokėti, 31 095 815 Eur perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus ir skirti 36 300 Eur tantjemoms stebėtojų tarybos nariams.

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų

Vadovaujantis Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkiniu už 2020 m., iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno didinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 19 053 000 Eur (devyniolikos milijonų penkiasdešimt trijų tūkstančių eurų) iki 38 106 000 Eur (trisdešimt aštuonių milijonų vieno šimto šešių tūkstančių eurų) išleidžiant 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcijų.

Bendrovės akcininkams neatlygintinai išduoti naujai išleistas paprastąsias vardines 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcijas, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, teisių apskaitos dienos pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą pakeisti AB „Grigeo“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos išdėstyti taip:

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 38 106 000 Eur (trisdešimt aštuoni milijonai vienas šimtas šeši tūkstančiai eurų).“

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 131 400 000 (vieną šimtą trisdešimt vieną milijoną keturis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai).“.

Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus pakeistų Bendrovės įstatų projekte pateiktus pakeitimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją.

Bendrovė pažymi, kad teisę gauti dividendus (0,12 euro vienai akcijai, kai bendras akcijų skaičius 65 700 000) ir neatlygintinai gauti naujai išleistas Bendrovės akcijas turės tie asmenys, kurie Bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2021 m. gegužės  14 d. pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2020 metus, bei nesuteikia teisės į naujai išleidžiamas paprastąsias vardines akcijas, yra 2021 m. gegužės 13 d.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

PriedaiAB Grigeo 2020 m. finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
AB Grigeo istatai.pdf
AB Grigeo pelno paskirstymas.pdf