Paskelbta: 2020-06-30 15:05:00 CEST
Ignitis gamyba
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl neeilinio visuotinio AB „Ignitis gamyba“ akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2020 m. birželio 30 d. neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl naujos AB „Ignitis gamyba“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.
1.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis gamyba“ įstatų redakciją (pridedama).
1.2. Įgalioti AB „Ignitis gamyba“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt ir Bendrovės patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt

Priedas


Nauja AB Ignitis gamyba istatu redakcija.pdf