English Estonian
Avaldatud: 2023-02-09 07:00:00 CET
Merko Ehitus
Kvartaliaruanne

2022. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2022. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 143 miljonit eurot ning 12 kuu müügitulu 410 miljonit eurot, kvartaalne puhaskasum 17,6 miljonit eurot ning 12 kuu oma 34,6 miljonit eurot. Merko on tänavu 12 kuuga ostjatele üle andnud enam kui 900 uut korterit.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul peegeldavad 2022. aasta tulemused varasemate aastate investeeringute suurendamist korteriarenduse ärivaldkonda, õiget arendusprojektide valikut ja edukat korterite müüki kõigil kolmel Balti turul. Suurema osa Merko kasumist andis elukondliku kinnisvara arenduse ärivaldkond.

Elukondliku kinnisvara turu väljavaated halvenesid eelmisel aastal kiiresti seoses hüppeliselt kasvanud inflatsiooni ja intressimääradega, samuti Ukraina sõjast tingitud ebakindlusega. Uute korterite esmamüügi maht langes novembris ajalooliselt madalaimale tasemele, mistõttu aeglustas kontsern oluliselt uute arendusprojektide käivitamise tempot. Kuigi lähiaastatel väheneb koos korterite ehitusmahuga ka müügimaht, on kontserni pikaajaline positsioon ja arenduspotentsiaal Balti pealinnade elukondliku kinnisvara turul tugev.

2022. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi ehituslepinguid 318 miljoni euro väärtuses ning tellijatega sõlmitud ehituslepingute jääk oli detsembri lõpu seisuga 297 miljonit eurot (2021. aastal vastavalt 288 miljonit eurot ning 257 miljonit eurot). Ehitusteenuse valdkonnas oli 2022. aastal väga palju määramatust seoses energia- ja muude ehituse sisendhindade kiire kasvuga. Nii tellijad kui ehitusettevõtted kulutasid palju aega ja energiat, et leida paremat tasakaalu hinna- ja tarneriskide jagamisel. Uusi ärikinnisvaraprojektide tellimusi tuli turule vähe, samuti lükkusid mitmed avaliku sektori hanked edasi tulevastesse perioodidesse ning teedeehituse tellimuste mahtu on oluliselt kokku tõmmatud. Juhtkonna sõnul võib sellises keerulises turuolukorras 2022. aastal sõlmitud ehituslepingute mahtu ja tellimuste portfelli pidada ehitusteenuse ärivaldkonda järgmise 12–24 kuu tegevuse heaks aluseks. Kuna ehitushindades on toimunud teatav stabiliseerumine ja üldine kohanemine inflatsiooniga on käimas, siis loodetakse edaspidi siiski uute ehitusobjektide turule tulekut. Juhtkond loodab kontserni ettevõtete võimekuse pinnalt osaleda ka jätkuvate energiasektori investeeringute elluviimises. Juhtkonna sõnul peab kontsern jätkuvalt turu muutustega kiiresti kohanema, olles projektijuhtimise äris ja sõltudes otseselt tellimustest.

Tänavu 12 kuuga andis kontsern ostjatele üle 923 uut korterit ja 9 äripinda (2021. aasta 12 kuuga 496 korterit ja 7 äripinda). Juhtkonna sõnul säilib lootus, et järgmise 12 kuu perspektiivis hakkab kindlustunne taastuma ja nõudlus uute eluasemete järele tasapisi paranema, seda toetab ka kasvav vajadus energiaefektiivsemate kodude järele.

12 kuuga käivitas kontsern viis uut arendusprojekti kokku 581 korteriga. Neljanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil ehituses 1207 korterit, millest pea pooled on kaetud eelmüügi lepingutega. Suuremad korteriarendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessneri ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

2022. aasta neljandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Pelgulinna ja Rae riigigümnaasiumid, Arter kvartal, Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõigud, Vanasadamat ja Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Rannamõisa tee ja Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Lätis olid töös GUSTAVS ärikeskus, Elemental Skanste büroohooned ja NATO rajatised Ādažis, Leedus mitme tuulepargi taristurajatised ning autohoolduskeskus ja NATO väljaõppekeskuse hooned Vilniuses.

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2022. aasta 12 kuu kasum enne makse oli 37,1 mln eurot ja IV kvartalis 18,4 mln eurot (12 kuud 2021: 32,1 mln eurot ja IV kvartalis 15,6 mln eurot), mis andis 12 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 9,1% (12 kuud 2021: 9,5%).
2022. aasta 12 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 34,6 mln eurot (12 kuud 2021: 29,1 mln eurot) ja IV kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 17,6 mln eurot (IV kvartal 2021: 13,9 mln eurot). 12 kuu puhaskasumi marginaal oli 8,5% (12 kuud 2021: 8,6%).

MÜÜGITULU
2022. aasta IV kvartali müügitulu oli 143,4 mln eurot (IV kvartal 2021: 112,8 mln eurot) ning 12 kuu müügitulu oli 409,6 mln eurot (12 kuud 2021: 339,4 mln eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 20,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 50,1% (12 kuud 2021: 37,4%).

LEPINGUTE PORTFELL
31. detsember 2022 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 297,2 mln eurot (31. detsember 2021: 257,3 mln eurot). 2022. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 317,9 mln eurot (12 kuud 2021: 288,1 mln eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 27,5 mln eurot (IV kvartal 2021: 15,2 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2022. aasta 12 kuuga müüs kontsern 923 korterit (sh 46 korterit ühisprojektis), 2021. aasta 12 kuuga 496 korterit (sh 1 korter ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2022. aasta 12 kuuga 127,0 mln eurot ning 2021. aasta samal perioodil 72,7 mln eurot. 2022. aasta IV kvartalis müüdi 467 korterit, võrreldes 2021. aasta IV kvartalis müüdud 299 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 70,2 mln eurot (IV kvartal 2021: 39,4 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 17,7 mln eurot ning omakapital 184,2 mln eurot (47,5% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 44,9 mln eurot ning 167,2 mln eurot (51,6% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2022 oli kontserni netovõlg 74,3 mln eurot (31. detsember 2021: 7,7 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS
Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2023. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 mln eurot (1 euro ühe aktsia kohta), mis annab 2022. aasta dividendimääraks 51%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  2022.a.
12 kuud
2021.a.
12 kuud
2022.a.
 IV kvartal
2021.a.
 IV kvartal
Müügitulu 409 633 339 375 143 427 112 842
Müüdud toodangu kulu (355 975) (292 563) (120 852) (92 499)
Brutokasum 53 658 46 812 22 575 20 343
         
Turustuskulud (4 077) (3 611) (1 132) (979)
Üldhalduskulud (15 860) (13 925) (4 449) (4 827)
Muud äritulud 3 144 3 508 718 997
Muud ärikulud (1 834) (582) (1 187) (254)
Ärikasum 35 031 32 202 16 525 15 280
         
Finantstulud (-kulud) 2 067 (75) 1 899 276
sh kasum (kahjum) sidus-ja ühisettevõtetelt 3 516 799 2 423 415
intressikulud (1 180) (681) (510) (133)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (138) (8) 14 31
muud finantstulud (-kulud) (131) (185) (28) (37)
Kasum enne maksustamist 37 098 32 127 18 424 15 556
         
Tulumaksukulu (2 995) (3 104) (1 084) (1 678)
         
Perioodi puhaskasum 34 103 29 023 17 340 13 878
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 34 640 29 140 17 617 13 863
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (537) (117) (277) 15
         
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse        
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 30 33 19 19
Perioodi koondkasum 34 133 29 056 17 359 13 897
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 34 648 29 163 17 628 13 871
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (515) (107) (269) 26
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 1,96 1,65 1,00 0,78

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  31.12.2022 31.12.2021
VARAD    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 17 665 44 930
Nõuded ja ettemaksed 77 959 55 484
Ettemakstud tulumaks 38 114
Varud 225 661 160 593
  321 323 261 121
Põhivara    
Sidus-ja ühisettevõtte aktsiad või osad 12 895 7 703
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 22 982 24 079
Edasilükkunud tulumaksuvara 693 622
Kinnisvarainvesteeringud 11 485 13 828
Materiaalne põhivara 17 452 16 350
Immateriaalne põhivara 582 669
  66 089 63 251
     
VARAD KOKKU 387 412 324 372
     
KOHUSTUSED    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 49 687 11 636
Võlad ja ettemaksed 96 248 90 054
Tulumaksukohustus 1 241 681
Lühiajalised eraldised 9 820 7 976
  156 996 110 347
Pikaajalised kohustused    
Pikaajalised laenukohustused 42 236 41 001
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 355 3 112
Muud pikaajalised võlad 2 133 2 900
  46 724 47 013
     
KOHUSTUSED KOKKU 203 720 157 360
     
OMAKAPITAL    
Mittekontrolliv osalus (495) (227)
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793
Realiseerimata kursivahed (783) (791)
Jaotamata kasum 176 248 159 308
  184 187 167 239
OMAKAPITAL KOKKU 183 692 167 012
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 387 412 324 372

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2022. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 661 inimesele ning ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 410 miljonit eurot.

ManusMerko_Ehitus_2022_12k_vahearuanne.pdf