English Estonian
Avaldatud: 2023-09-15 08:00:00 CEST
J.Molner
First North'i pressiteade

J.Molner AS konsolideeritud 6 kuu auditeerimata vahearuanne ja The J. Molner Company OÜ vabatahtliku reservi suurendamine

Tallinn, 2023-09-15 08:00 CEST -- J.Molner AS esitab grupi 2023. aasta konsolideerimata auditeerimata vahearuanded. Lisaks annab Grupp teada, et The J. Molner Company OÜ osanik on 14. septembril 2023 võtnud vastu otsuse 28. septembril 2022 moodustatud The J. Molner Company OÜ vabatahtliku reservkapitali suurendamiseks 1 065 000 euro võrra tagasiulatuvalt seisuga 30. juuni 2023. Reservkapitali uus suurus on 1 815 000 eurot. Vabatahtlikku reservi suurendatakse mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on The J. Molner Company OÜ laenuandja poolt antud laenu konverteerimine allutatud tähtajatuks laenuks intressiga 5% aastas tasumata põhiosalt, mida arvutatakse kuupõhiselt, intress kuulub tagasimaksmisele laenu tagastamisel, kui The J. Molner Company OÜ otsustab intressi maksta. Laenu muudatusleping, millega laen konverteeriti eelkirjeldatud allutatud laenuks, mis kajastub The J. Molner Company OÜ vabatahtlikus reservis, sõlmiti 14. septembril 2023 ja jõustus tagasiulatuvalt 30. juunil 2023. Seoses The J. Molner Company OÜ reservkapitali suurendamisega, täidab äriühingu omakapital tagasiulatuvalt alates 30. juunist 2023 äriseadustiku nõudeid osaühingu netovarale.

 

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne on koostatud J. Molner AS, The J. Molner Company OÜ, The J. Molner Company Inc. ja The J. Molner Comapny LLC (edaspidi Grupp) 2023. esimese poolaasta konsolideeritud majandustulemuste kohta. J.Molner AS asutati 22.09.2022. Ettevõte asutati valdusühinguna, millel puudub iseseisev majandustegevus. Asutamise eesmärgiks oli alates 2020. aastast tegutseva ettevõtte The J. Molner Company OÜ osaluse esmase avaliku pakkumise võimaldamine ning kauplemisele võtmine mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Kuna osaühingu õiguslik vorm ei võimalda osaluse avalikku pakkumist ja kauplemisele võtmise taotlemist, asutati aktsiaselts. Aktsiaselts asutati mitterahalise sissemaksega, mille esemeks oli 100%-line osalus The J. Molner Company OÜ-s, seega on aktsiaseltsi näol tegemist The J. Molner Company OÜ emaettevõtjaga. The J. Molner Company Inc. on The J. Molner Company OÜ tütarettevõte. 2023. aasta alguses omandati USA üksus The J. Molner Company LLC. Üksuse põhieesmärk on Grupi toodete müük USA turul.

2023. aasta jaanuaris läbis Grupp edukalt Ravimiameti inspektsiooni. 2023. aasta esimese pooles jätkas Grupp omaenda geneeriliste ravimite sarja arendamist ning analüütilise keemia ja meetodite väljatöötamise teenuse osutamist kolmandatele osapooltele. Analüütiliste ja arendusteenuste osas teenindas ettevõte kliente Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja Euroopast. Juunis 2023 esitas Grupp oma esimese täieliku ravimi müügiloa taotluse USA Toidu- ja Ravimiametile. Lisaks jätkati Grupi poolt 2022. aastal omandatud kolme USA-s registreeritud ravimi turule tagasitoomist. Esimese tootega plaanitakse sõltuvalt regulatiivsete nõusolekute saamisest tagasi turule jõuda 2023 aasta teises pooles.

Grupi poolt Kanada turu tarbeks tootjalt omandatud kahe ravimi müügiõigustest ühele saadi Health Canada müügiluba juunis 2023. Teise ravimi müügiloa taotlus anti sisse märtsis 2023. 2023. aasta aprilli alguses sõlmis Grupp litsentsilepingu Kanada ravimifirmaga kahe geneerilise süstitava ravimi, mis ootavad Health Canada heakskiitu, turustamiseks, ning lisaks kahe sama tüüpi ravimi arendamiseks Grupi laboris Tallinnas. 

Olulised märkused:

  • Grupi äritegevus ei ole hooajaline.
  • Grupi tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.
  • Intressimäärad majandusaastal ja vahearuande koostamise perioodil oluliselt ei muutunud.
  • Kuna J.Molner AS loomisel 22.09.2022 kasutati The J. kMolner Company OÜ 100%-list osalust J.Molner AS-i aktsiakapitali mitterahaliseks sissemakseks, siis on konsolideeritud auditeerimata võrdlevad andmed esitatud perioodi 01.10.2022-31.12.2022 kohta.

30.06.2023 seisuga oli J. Molner AS-i konsolideertud auditeerimata bilansimaht 2 338 793 eurot (31.12.2022 seisuga 1 746 410 eurot). Konsolideeritud bilansimaht suurenes võrreldes konsolideeritud 2022. aasta lõpu sisuga 25%. Konsolideeritud käibevarad moodustasid 30.06.2023 seisuga varadest 933 392 eurot (31.12.2022 seisuga 816 776 eurot), mis on 40% kogu varadest (31.12.2022 seisuga 47%).

Konsolideeritud põhivarad moodustasid 30.06.2023 seisuga 1 405 401 eurot (31.12.2022 seisuga 929 634 eurot), mis oli kogu varadest 60% (31.12.2022 seisuga 53%). J.Molner AS-i konsolideeritud kohustised olid 30.06.2023 seisuga 1 429 663 eurot (31.12.2022 seisuga 1 484 767 eurot), mis moodustab 61% bilansimahust (31.12.2022 seisuga 85%). Konsolideeritud omakapital oli 30.06.2023 seisuga 909 130 eurot (31.12.2022 seisuga 261 643 eurot), mis moodustab bilansimahust 39% (31.12.2022 seisuga 15%). 30.06.2023 seisuga otsustati suurendada The J.Molner Company OÜ tasandil moodustatud vabatahtlikku reservi pikaajalise laenu arvelt omakapitali Äriseadustikuga vastavusse viimiseks. Reservi suurus oli varasemalt 750 000 eurot ning seda suurendati 1 065 000 euro võrra.

2023. aasta esimeses pooles investeeriti põhivarasse kokku 455 849 eurot, seal hulgas kulutati teadus- ja arendustegevusele 426 278 eurot. 2023. aasta 6 esimese kuu amortisatsioonikulud olid 9458 eurot.

Aprillis 2023 sõlmis J.Molner AS tagamata laenulepingu, millega suurendati The J. Molner Company OÜ krediidiliini mahtu ning millega J.Molner AS sai õiguse võtta lisaks kasutusse laen põhiosa summaga kuni USD 2 000 000. Laenu tähtaeg on viis aastat ja intress 7% aastas. Konsolideeritud auditeerimata laenukohustised olid 30.06.2023 seisuga 1 206 153 eurot (31.12.2022 seisuga 1 296 357 eurot), millest 277 483 eurot on lühiajaline laenukohustis (31.12.2022 seisuga 274 178 eurot) ning 928 670 eurot (31.12.2022 seisuga 1 022 179 eurot) on pikaajaline laenukohustis. 2023. aasta esimeses pooles arvestati laenudelt intresse 56 969 eurot, perioodil 01.10.2022-31.12.2022 arvestati laenudelt intresse 26 431 eurot.

Konsolideeritud auditeerimata müügitulu 30.06.2023 seisuga oli 270 769 eurot, perioodil 01.10.2022-31.12.2023 oli konsolideeritud auditeerimata müügitulu 22 987 eurot. Konsolideeritud auditeerimata kahjum oli 2023. aasta esimesel poolel 444 526 eurot, perioodil 01.10.2022-31.12.2023 oli konsolideeritud auditeerimata kahjum 318 612 eurot.

30.06.2023 seisuga oli Grupis 24 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget. Konsolideeritud auditeerimata tööjõukulud olid 2023. aasta  esimeses pooles 517 658 eurot, millest 27 014 eurot oli töötajatele antud reservi kulud.

 

Olulised finantssuhtarvud                                     2023            2022
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, x 1,86 1,77
Puhaskäibekapital 432 399 354 188
EBITDA -378 369 -392 813
Soliidsuskordaja, % 38,87 14,98
Puhasrentaablus, % -164,17 -1386,05
Võlakordaja, x 0,61 0,85
 
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustised
 
Puhaskäibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustised
EBITDA = ärikasum + põhivara kulum ja väärtuse langus
Soliidsuskordaja = omakapital / varade maksumus*100
Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu *100
Võlakordaja = kohustised / kogu passiva

 

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

  30.06.2023 31.12.2022 Lisa nr
Varad      
Käibevarad      
Raha 675 300 722 796 2
Nõuded ja ettemaksed 248 704 84 592 3
Varud 9 388 9 388 4
Kokku käibevarad 933 392 816 776  
Põhivarad      
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 263 263  
Nõuded ja ettemaksed 2 377 0 3
Materiaalsed põhivarad 159 185 138 815 6
Immateriaalsed põhivarad 1 243 576 790 556 7
Kokku põhivarad 1 405 401 929 634  
Kokku varad 2 338 793 1 746 410  
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Laenukohustised 277 483 274 178 8
Võlad ja ettemaksed 223 510 188 410 9,10
Kokku lühiajalised kohustised 500 993 462 588  
Pikaajalised kohustised      
Laenukohustised 928 670 1 022 179 8
Kokku pikaajalised kohustised 928 670 1 022 179  
Kokku kohustised 1 429 663 1 484 767  
Omakapital      
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 686 001 1 686 001  
Ülekurss 612 327 612 327  
Muud reservid 1 842 013 750 000  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -2 786 685 -2 468 073  
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -444 526 -318 612  
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital  
909 130
 
261 643
 
Kokku omakapital 909 130 261 643  
Kokku kohustised ja omakapital 2 338 793 1 746 410  

 

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

  01.01.2023 -
30.06.2023
01.10.2022 -
31.12.2022
Lisa nr
Müügitulu 270 769 22 987 11
Muud äritulud 4 636 2 719  
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel  
282 793
 
74 418
 
Kaubad, toore, materjal ja teenused -93 127 -61 429  
Mitmesugused tegevuskulud -320 150 -259 686 12
Tööjõukulud -517 658 -170 603 13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -9 458 -3 701 6,7
Muud ärikulud -5 632 -1 219  
Ärikasum (kahjum) -387 827 -396 514  
Intressikulud -56 969 -26 431  
Muud finantstulud ja -kulud 270 104 333  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -444 526 -318 612  
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -444 526 -318 612  
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) -444 526 -318 612  

*Kuna J.Molner AS loomisel 22.09.2022 kasutati The J.Molner Company OÜ 100%-list osalust J.Molner AS-i aktsiakapitali mitterahaliseks sissemakseks, siis on konsolideeritud auditeerimata võrdlevad andmed esitatud perioodi 01.10.2022-31.12.2022 kohta.

 

   

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

  01.01.2023 -
30.06.2023
01.10.2022 -
31.12.2022
Rahavood äritegevusest    
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 205 681 24 999
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -714 684 -373 983
Väljamaksed töötajatele -264 531 -87 890
Muud rahavood äritegevusest -87 090 -69 662
Kokku rahavood äritegevusest -860 624 -506 536
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel  
-93 452
 
-96 837
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -2 377 0
Laekunud intressid 63 5
Kokku rahavood investeerimistegevusest -95 766 -96 832
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 908 894 0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 0 698 328
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 908 894 698 328
Kokku rahavood -47 496 94 960
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 722 796 627 836
Raha ja raha ekvivalentide muutus -47 496 94 960
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 675 300 722 796

 


Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

    Kokku
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum)
01.10.2022 1 600 000 0 750 000 0 2 350 000
Aruandeperioodi kasum  (kahjum)  
0
 
0
 
0
 
-2 786 685
 
-2 786 685
Emiteeritud aktsiakapital 86 001 612 327 0 0 698 328
31.12.2022 1 686 001 612 327 750 000 -2 786 685 261 643
Aruandeperioodi kasum  (kahjum)  
0
 
0
 
0
 
-444 526
 
-444 526
Muutused reservides 0 0 1 092 013 0 1 092 013
30.06.2023 1 686 001 612 327 1 842 013 -3 231 211 909 130

* 2023. aasta esimeses pooles on muutustes muudes reservide kajastatud 30.06.2023 seisuga vabatahtliku reservi suurendamine  summas 1 065 000 eurot ning optsioonide reserv 27 014 eurot.

         Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
         
         Jason Grenfell-Gardner
         
         J.Molner AS
         juhatuse liige
         +372 536 00 346
         jason@jmolner.com


J. Molner AS-i 2023. aasta esimese 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne.pdf