Published: 2019-11-29 17:09:19 CET
Linas Agro Group
Tarpinė informacija

AB „Linas Agro Group” veiklos ir finansiniai rezultatai už tris 2019–2020 finansinių metų mėnesiusPagrindiniai rodikliai

Parduota 438 tūkst. tonų įvairios produkcijos arba 7 % daugiau nei ankstesniais metais.

Konsoliduotos pajamos mažėjo 4 % ir siekė 149 mln. Eur.

Bendrasis pelnas siekė 10,5 mln. Eur ir buvo 15 % mažesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 4,8 mln. Eur ir buvo 33 % mažesnis nei ankstesniais metais. Veiklos pelnas buvo 1,4 mln. Eur arba 69 % mažesnis. Pelnas prieš mokesčius mažėjo nuo 3,8 iki 0,9 mln. Eur. Grynasis pelnas, tenkantis įmonei, mažėjo nuo 3,3 iki 0,6 mln. Eur.

Atskirų veiklų pagrindiniai rodikliai:

Pagrindinės Grupės veiklos – prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams– pajamos per metus sumažėjo  5,5 % dėl sumažėjusių pajamų iš prekybos  žaliavomis pašarams, o veiklos pelnas buvo 69% mažesnis.

Prekių ir paslaugų žemdirbiams pajamos sumažėjo 4 %, tame tarpe trąšų, sėklų, augalų apsaugos priemonių pardavimai traukėsi, o žemės ūkio technikos prekybos apimtis augo. Šios veiklos  pelnas buvo 49 % mažesnis.

Grupės valdomos žemės ūkio bendrovės užaugino 8 % daugiau augalinės produkcijos nei 2018 m., jų bendros pajamos išaugo 18,5 %, tačiau patirtas 0,8 mln. Eur veiklos nuostolis.

Paukštienos ir jos produktų  pardavimo pajamos  iš esmės nepakitusios, o veiklos pelnas  sumažėjo 15 %.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Finansų direktorius

Tomas Tumėnas

Mob. 8 682 366 16

E. p. t.tumenas@linasagro.lt

Pridedama:

AB Linas Agro Group Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. rugsėjo 30 d. bei atsakingų asmenų patvirtinimas.


Priedai


LNA_2019-2020_3men_atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2019-2020_3_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas.pdf
LNA_2019-2020_IFRS_3 men_LT.pdf