Published: 2019-03-28 14:28:25 CET
PFA Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Beslutning om fjernelse af benchmark, ændring af investeringsrammer og ændring af performancemål på balanceafdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest med virkning pr. 1. april 2019

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. i Investeringsforeningen PFA Invest har bestyrelsen besluttet med virkning pr. 1. april 2019 at fjerne benchmark på følgende afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest:

  • Balance AA
  • Balance A
  • Balance B
  • Balance C
  • Balance Akkumulerende 
     

Baggrunden for at fjerne benchmark på afdelingerne er, at investeringerne i balanceafdelingerne i stigende grad indeholder aktiver, hvor det ikke altid er muligt at finde et benchmark, der i tilstrækkelig grad afspejler afkast og performanceprofil. Dette resulterer i, at investeringerne i afdelingerne vil afvige betydeligt fra benchmark. Sammenligningen mellem afdeling og benchmark bliver dermed ikke retvisende.

Som en konsekvens af at benchmark fjernes, har bestyrelsen desuden besluttet, med virkning pr. 1. april 2019, at justere investeringsmålsætning/filosofi sådan, at investeringsfilosofi og målsætning får følgende ordlyd:

”Investeringsfilosofien bag afdelingen baserer sig på en grundlæggende tro på værdien af diversifikation og risikostyring. Evnen til at skabe attraktive afkast inden for afdelingens respektive risikobånd opnås igennem en veldiversificeret balanceret portefølje i kombination med aktiv forvaltning. Porteføljen optimeres ved at den i varierende grad eksponeres mod de mest attraktive afkastkilder, og at de dermed forbundne risici begrænses i overensstemmelse med afdelingens risikoprofil. Over tid belønnes risici varierende. Afdelingen søges sammensat med en spredning på regioner og sektorer med det formål at optimere det forventede afkast. Målsætningen er at levere et højt afkast givet det relevante risikobånd.
  

Afdelingens obligationsportefølje investeres og tilpasses løbende under hensyntagen til markedsudviklingen og risici. Afdelingens aktieportefølje investeres med fokus på fundamental værdi og risiko”. 

Bestyrelsen har samtidig besluttet, at der, med virkning pr. 1. april 2019, foretages en række ændringer til investeringsrammerne for balanceafdelingerne. Der foretages følgende ændringer:

 • Rammerne for fordeling og koncentration skærpes i samtlige balanceafdelinger sådan, at ”almindeligvis” fjernes fra kravene til fordeling mellem aktie og obligationer
 • Det præciseres i alle balanceafdelingerne, at obligationsrammen i alle tilfælde beregnes inklusiv en kontanteksponering
 • Der indsættes en ny ramme for Emerging Markets og High Yield obligationer på maksimalt 15 % for Balance AA
 • Rammen for Emerging Markets og High Yield obligationer på balance A ændres fra 0-15 % til en ramme på maksimalt 25 %
 • Rammen for aktieeksponeringen på Balance B indsnævres fra 45-70 % til 50-70 %, og obligationsrammen ændres fra 30-55 % til 30-50 %         
    

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S