Offentliggjort: 2009-11-19 19:54:32 CET
PARKEN Sport & Entertainment
Selskabsmeddelelse
Nedskrivninger og emission i PARKEN
PARKEN Sport & Entertainment planlægger emission med provenu på cirka 500
mio.
kr. 

Omsætningen i PARKEN Sport & Entertainment A/S steg med 23
procent (238 mio.
kr.) til 1.257 mio. kr. i årets første ni måneder (mod 1.018
mio. kr. i samme
periode i 2008), men særlige poster på i alt   -244 mio. kr.
medførte et
resultat før skat på -254 mio. kr. (65 mio. kr. i 2008). 

Den
altovervejende årsag til det markante fald i resultatet er nedskrivninger
på
goodwill i primært fitness.dk (164 mio. kr.), ejendomme (12 mio. kr.)
samt
aktiverede omkostninger (69 mio. kr.) i forbindelse med primært
arenaprojektet
ved PARKEN og Montepaone-projektet. Dertil kommer en negativ
udvikling i
resultat af transferaktiviteter (-68 mio. kr. mod 1 mio. kr. i
2008) og en
stigning i de finansielle omkostninger på 30 mio. kr. som følge af
koncernens
omfattende ekspansionsprogram. 

For 2009 har koncernen hidtil
forventet et positivt resultat før
dagsværdiregulering af renteswaps og skat,
men med afsæt i de særlige poster i
Q3-regnskabet og en forsigtig vurdering af
udviklingen i samfundsøkonomien i
årets sidste tre måneder nedjusteres
forventningerne til et resultat før
dagsværdiregulering af renteswaps og skat
i niveauet -245 mio. kr. til -255
mio. kr. 

Samtidig er det vurderingen, at
de vanskelige samfundsøkonomiske vilkår
fortsætter, og da indtægter fra salg
af feriehuse i Lalandia Billund bliver
markant lavere fremover, forventes et
resultat før dagsværdiregulering af
renteswaps og skat i niveauet -100 mio.
kr. i 2010. Fra 2011 og frem forventes
positive resultater før
dagsværdiregulering af renteswaps og skat. 

-Jeg må konstatere, at vi på
ryggen af den globale højkonjunktur frem til
efteråret 2008 traf nogle
offensive beslutninger, der ikke har vist sig at være
bæredygtige i en tid med
økonomisk recession, siger bestyrelsesformand i PARKEN
Sport & Entertainment,
Flemming Østergaard, og fortsætter: 

-Det er til gengæld en stor glæde at
konstatere, at bestyrelsen og den nye
direktion har iværksat en solid
strategiplan, som såvel vores tre største
aktionærer som vores bankforbindelse
har fuld tillid til. I naturlig
forlængelse af planen har jeg foreslået en
markant reduktion af det aftalte
honorar til bestyrelsesformanden for såvel
2009 som årene efter, siger Flemming
Østergaard og tilføjer, at han fremover
alene vil koncentrere sig om hvervet
som bestyrelsesformand og derfor ikke som
hidtil vil løse ekstraordinære
opgaver for koncernen. 

Bestyrelsen har
besluttet, at der fremover ikke vil blive udstedt aktieoptioner
og bonus til
bestyrelsens medlemmer. 

Planlagt fortegningsemission
PARKENs bestyrelse
har besluttet at søge koncernens kapitalgrundlag styrket, og
der er derfor
iværksat planlægning af en aktieemission med fortegningsret for
selskabets
eksisterende aktionærer. Bruttoprovenuet fra fortegningsemissionen
forventes
at blive cirka 500 mio. kr., der primært skal anvendes til at
nedbringe gæld
for at forbedre koncernens soliditet og finansielle
fleksibilitet. 

I
relation til den planlagte fortegningsemission har de tre største
aktionærer
(cirka 60 procent) afgivet forhåndstilsagn om tegning af aktier, og
den
resterende del af fortegningsemissionen garanteres af Nordea, såfremt en
række
almindelige betingelser er opfyldt på tidspunktet for emissionen.

Bestyrelsesformand Flemming Østergaard og koncernchef Dan Hammer, der
tilsammen
ejer cirka 0,5 procent af aktierne i PARKEN Sport & Entertainment
A/S, har
ligeledes afgivet forhåndstilsagn om fuld tegning af deres aktier,
ligesom en
række af bestyrelsens øvrige medlemmer. 

Fortegningsemissionen
skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling i
PARKEN Sport &
Entertainment A/S den 21. december 2009. Emissionen forventes
gennemført i
marts 2010. 

Hovedaktionærerne har i forbindelse med tilsagnet i relation
til emissionen
ønsket, at Flemming Østergaard fortsætter som formand for
bestyrelsen. I den
sammenhæng har Flemming Østergaard (66) meddelt
bestyrelsen, at han senest
stopper som formand for bestyrelsen i det år, han
fylder 70 år. 

Arbejdsro til fokusering 
I forlængelse af PARKENs
strategiplan har koncernens bankforbindelse meddelt,
at den er positivt
indstillet på at refinansiere den nuværende bankaftale med
en ny med et
længere commitment. En ny og længerevarende engagementsaftale, der
er en
betingelse for de tre storaktionærers forhåndstilsagn, forventes
indgået
snarest muligt. For koncernchef Dan Hammer betyder de store
aktionærers og
bankens opbakning samt bestyrelsens beslutning om at søge
kapitalgrundlaget
styrket, at der vil være arbejdsro til få gennemført en
række forandringer: 

-Vi er allerede godt i gang med implementeringen af den
plan, der skal sikre os
en optimal kapitalisering på det meget store
økonomiske potentiale, som PARKEN
Sport & Entertainment rummer. Et potentiale,
der aktuelt dokumenteres af, at
stort set alle forretningsområder trods svære
markedsvilkår løftede omsætningen
betydeligt i årets første ni måneder. Fra 10
procents stigning i fitness dk til
over 30 procent i PARKEN, der i dag er
Europas formentlig travleste stadion,
siger koncernchef Dan Hammer og
fortsætter: 

-Et centralt element i planen er en fokuseret koncern
udelukkende bestående af
rentable og  markedsdominerende brands. Med
skrinlægningen af
Montepaone-projektet samt afviklingen af Global Goal har vi
taget de første
skridt i den rigtige retning, siger Dan Hammer. 

Et af de
næste skridt er en afklaring angående arenaprojektet ved PARKEN,
hvor
koncernens bestyrelse i foråret 2010 vil træffe en endelig beslutning.
Denne
afklaring vil også sætte rammerne for FCK Håndbolds fremtid på længere
sigt,
idet PARKENs bestyrelse har besluttet, at der senest i sommeren 2011
skal være
en rimelig balance mellem omkostninger og indtægter i
håndboldklubben. 

-Den udfordring ser vi nærmere på i ledelsen i øjeblikket,
men det står fast,
at FCK-navnet ikke er foreneligt med beskedne sportslige
ambitioner, så enten
går vi efter at være med i toppen eller også overlader vi
banen til nogle
andre, siger han. 

De høje sportslige ambitioner er
ligeledes intakte i nordens største
fodboldklub: F.C. København, hvor
målsætningen er at bevare den eksisterende
styrke relativt til klubbens
nationale konkurrenter: 

-Vi fortsætter det målrettede arbejde, der på ni
sæsoner har gjort os til
Danmarks dominerende fodboldklub og den klart bedst
placerede nordiske klub på
UEFA's klubrangliste. Som følge af vores satsning
på udvikling af egne talenter
i School of Excellence vil vi over tid se en
positiv ændring i resultatet af
transferaktiviteter, siger Dan Hammer, der
afslutningsvis glæder sig over, at
åbningen af Lalandia i Billund er forløbet
planmæssigt: 

-Når året er omme vil vi formentlig have præsteret over en
million persondøgn i
Lalandia i Rødby og Billund til sammen. Det lover
særdeles godt for fremtiden
for Lalandia. 

Yderligere information kan
indhentes hos koncernchef Dan Hammer på telefon 2390
8045.
 


dk 2009-16.pdf