Avaldatud: 2013-04-22 05:01:00 CEST
Ekspress Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

AS Ekspress Grupp: Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, Eesti, 2013-04-22 05:01 CEST --  

Lugupeetud ASi Ekspress Grupp aktsionär 

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 11E, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub  24.05.2013.a. algusega kell 12:00 ASi Ekspress Grupp asukohas, Tallinna linnas, Narva mnt 11E VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 11:30 koosoleku toimumiskohas. 

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine: 

 

1.              01.01.2012.a. -31.12.2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine

2.              2012.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

3.              Nõukogu liikme volituste pikendamine

4.              Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

 

ASi Ekspress Grupp nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

1.     01.01.2012.a.-31.12.2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2012.a. – 31.12.2012.a. majandusaasta aruanne. 

2.     2012.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2012.a. puhaskasumist, milleks on 2 525 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali  126 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 1 (üks) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 2 101 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 07.06.2013.a. kell 23:59 kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 01.10.2013.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele. 

3.     Nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Ville Jehe (isikukood 36910010325) volitusi nõukogu liikmena. 

4.     Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada ASi Ekspress Grupp 01.01.2013.a.– 31.12.2013.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

 

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 17.05.2013.a. kell 23:59. 

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, ASi Ekspress Grupp 2012.a. majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga ning nõukogu aruandega on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp kodulehel aadressil www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a). 

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 21.05.2013.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 09.05.2013.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. 

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 22.04.2013.a. seisuga 17 878 104.60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: 

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.  

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: diana@egrupp.ee  või toimetades eelpool nimetatud dokumendi (d) ASi Ekspress Grupp kontorisse, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 23.05.2013.a kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp kodulehe aadressil www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp kodulehelt www.egrupp.ee.      

         Lugupidamisega
         Gunnar Kobin
         AS Ekspress Grupp
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-post: gunnar@egrupp.ee


Aktsionaride korraline uldkoosolek 2013_otsuste eelnoud.pdf