Paskelbta: 2018-09-24 20:25:40 CEST
AB Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Update: Dėl 2018 m. rugsėjo 28 d. sušaukto visuotinio akcininkų susirinkimo alternatyvaus sprendimo projekto 3 darbotvarkės klausimu, susijusiu su tarpinių dividendų skyrimu

AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2018 m. rugsėjo 21 d. Bendrovė iki 2020 m gruodžio 31 d. pratęsė finansinį susitarimą su Luminor banku. Tai – kiekvienais metais su banku sudaromas susitarimas dėl trumpalaikės paskolos suteikimo, kuri skirta iš dalies finansuoti Bendrovės apyvartinį kapitalą 2019 m., kaip nurodyta 2018 m. rugpjūčio 28 d. pranešime apie esminį įvykį dėl 2018 m. rugsėjo 5 d. sušaukto Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo atšaukimo ir naujo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 2018 m. rugsėjo 28 d. Kaip buvo nurodyta minėtame pranešime, užsitęsusios derybos dėl šio susitarimo buvo ta priežastis, dėl kurios Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas buvo perkeltas į 2018 m. rugsėjo 28 d.

Be to, Bendrovė pažymi, kad, kaip ji pranešė 2018 m. rugsėjo 17 d. pranešime apie esminį įvykį, Bendrovės bendra apyvarta už laikotarpį nuo 2018 m. sausio mėn. iki rugpjūčio mėn. buvo 35% didesnė nei už tą patį laikotarpį 2017 m. Tačiau Bendrovė taip pat norėtų pažymėti, kad dėl netikėtai karštų orų Baltijos šalyse vasaros sezonu sumažėjus susidomėjimui paskutinės minutės pardavimais, Bendrovė jautė spaudimą savo bendrojo pelno maržai, ypač 2018 m. III ketvirtį. Bet kokiu atveju, Bendrovės pinigų srautų situacija yra stabili, Bendrovė tikisi uždirbti pelno trečiąjį ketvirtį ir Bendrovė turi pakankamai grynųjų pinigų, kad išmokėtų 0,77 EUR dydžio dividendus akcijai, t. y. iš viso apie 6 mln. EUR, kaip Bendrovės valdyba siūlė 2018 m. rugpjūčio 9 d., šaukdama Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2018 m. rugsėjo 5 d. (susirinkimas vėliau buvo perkeltas į 2018 m. rugsėjo 28 d., toliau – Visuotinis susirinkimas).

Be to, Bendrovei tapo žinoma apie galimus vieno iš savo tiekėjų sunkumus. Bendrovė atidžiai stebi situaciją. Tačiau, atsižvelgdama į tai, Bendrovės valdyba susirinko į posėdį 2018 m. rugsėjo 24 d.

Nepaisant to, kad Bendrovė dirba su šiuo tiekėju, kuris gali susidurti su galimais sunkumais, Bendrovė siekia tinkamai valdyti galimą riziką ir būti pasirengusi bet kokiems galimiems scenarijams, jei pasireikštų šie galimi sunkumai.

Atsižvelgdama į tai, Bendrovės valdyba nusprendė kaip atsargumo priemonę siūlyti Visuotiniam susirinkimui alternatyvų sprendimo projektą 3 darbotvarkės klausimu (Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., skyrimas akcinės bendrovės „Novaturas“ akcininkams), t. y. paskirti 0,52 EUR dividendus akcijai (iš viso 4,06 mln. EUR) už 2018 m. birželio 30 d. pasibaigusį šešių mėnesių laikotarpį. Bendrovės valdyba taip pat patvirtino savo ketinimą rekomenduoti išmokėti likusią dividendų dalį, t. y. 0,25 EUR akcijai (iš viso 1,95 mln. EUR), kai situacija su Bendrovės tiekėju išsispręs. Valdyba taip pat kreipėsi į Bendrovės stebėtojų tarybą, kad ji pateiktų savo nuomonę dėl šio alternatyvaus sprendimo projekto ir scenarijaus. Taigi 2018 m. rugsėjo 28 d. sušauktam Visuotiniam susirinkimui siūlomas alternatyvus sprendimo projektas 3 darbotvarkės klausimu (bendrasis balsavimo biuletenis, į kurį įtrauktas ir šis alternatyvus sprendimo projektas pridedamas kaip priedas prie šio pranešimo):

3. Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., skyrimas akcinės bendrovės „Novaturas“ akcininkams

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „Novaturas“ gautą informaciją apie galimus vieno iš akcinės bendrovės „Novaturas“ tiekėjų sunkumus bei būtinumą sudaryti finansinę atsargą šios galimos situacijos valdymui, akcinės bendrovės „Novaturas“ akcininkams skirti mažesnius 0,52 EUR dividendus vienai akcinės bendrovės „Novaturas“ akcijai už 2018 m. birželio 30 d. pasibaigusį 6 mėnesių laikotarpį ir atidėti sprendimą dėl klausimo dėl likusios dalies dividendų išmokėjimo, kol situacija su akcinės bendrovės „Novaturas“ tiekėju išsispręs.

Priedas:

Atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis.

Papildomą informaciją suteikti įgaliotas asmuo:
Finansų direktorius
Tomas Staškūnas
tomas.staskunas@novaturas.lt,

+370 687 10426

Priedas


VAS balsavimo biuletenis Novaturas 20180928.doc