Avaldatud: 2021-07-15 08:00:00 CEST
Baltika
Kvartaliaruanne

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, TEINE KVARTAL JA 6 KUUD 2021

Baltika Grupp lõpetas teise kvartali 37 tuhande euro suuruse puhaskasumiga. Eelmise aasta sama perioodi kasum oli 3 965 tuhat eurot, kuid see sisaldas ühekordset saneerimise mõju summas 5 905 tuhat eurot. Seega tähendab tulemus 1 977 tuhande euro suurust paranemist võrreldes eelmise aasta tavapärase äritulemusega.

Grupi teise kvartali müügitulu oli 3 207 tuhat eurot, vähenedes 13% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüügi vähenemise peamiseks põhjuseks oli 33 kahjumliku kaupluse sulgemine kogu Baltikumis ning COVID-19 teise laine tõttu kehtestatud piirangud, mis kehtisid peamiselt aprillis ja mais.

Teises kvartalis leevendati COVID-19 piiranguid. Eesti kauplused olid täielikult avatud alates 3. maist, Leedu kauplused alates 29. maist ja Läti kauplused 3. juunist 2021. E-kaubanduse müügitulu vähenes 2021. aasta teises kvartalis 41%, st. 270 tuhande euro võrra, mis tulenes peamiselt üleminekust tavapoodide suunas seoses piirangute leevendamisega teise kvartali teises pooles. Seega näitavad tulemused aasta lõikes endiselt väga tugevat müügitulemust (+16%) ja brutokasumit (+32%) vaatamata ettevõtte strateegilisele otsusele lõpetada Montoni ja Baltmani kaubamärkide müük.

Kvartali brutokasum oli 1 656 tuhat eurot, vähenedes 166 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (II kvartal 2020: 1 822 tuhat eurot), mis on kooskõlas müügimahu vähenemisega. Ettevõtte brutokasumi marginaal oli teises kvartalis 51,6%, mis on 2,4 protsendipunkti kõrgem kui eelmise aasta teise kvartali marginaal (II kvartal 2020: 49,2%). Brutokasumi marginaali kasv on tingitud Grupi strateegilisest otsusest keskenduda täishinnaga müügile ja anda vähem allahindlusi, et vastata enam uue kliendisegmendi ootustele. 

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid teises kvartalis 2 036 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 42% ehk 1 489 tuhat eurot. Üle 60% kulude langusest on seotud jaemüügikulude vähendamisega. Peakontori turustus- ja üldhalduskulud vähenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes veel 310 tuhat eurot, kuna peamised muudatused peakontoris toimusid pärast 2020. aasta teist kvartalit.

Esimesel poolaastal vähenes grupi müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 46% ja ulatus 5 339 tuhande euroni. Jaemüügi müügitulu vähenes 54%, samas kui e-poe müügitulu kasvas 16%. Grupp lõpetas poolaasta 1 618 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Esimese poolaasta kahjum on  tingitud kõigist COVID-19 piirangutest Balti riikides alates 1.jaanuarist 2021, lisaks sellele, et aasta nõrgim kvartal jaekaubanduses on alati esimene kvartal. Seetõttu kõigist COVID-19 tingitud raskustest, mis mõjutasid tugevalt kogu Balti jaemüügiäri, on grupp näidanud tugevat ja vastupidavat uut ärimudelit ning oli teises kvartalis juba kasumlik.

Teine kvartal 2021. aastal näitas Baltika Grupi tegevuse ümberkorraldamist ja loodetavasti ka COVID-19 piirangute lõppu. Baltika Grupi fookus teises kvartalis 2021. aastal oli kogu kaupluste kulude optimeerimine, sulgedes mittekasumlikud poed kogu Baltikumis ning hoides sellega tegevuskulusid kontrolli all. Sellega seoses lõpetati lao rendileping ning sõlmiti leping professionaalse laoteenuse pakkujaga, mis toob kulude kokkuhoiu vastavalt mahtudele.

Kvartal lõppes kasumiga ja on tugevas finantsseisundis ning seega võib alata järgmine periood, mil keskendutakse peamiselt taaslansseeritava Ivo Nikkolo kaubamärgile.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

  30.06.2021 31.12.2020
VARA   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 772 1 427
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 155 318
Varud 3 126 3 467
Käibevara kokku 4 053 5 212
Põhivara   
Edasilükkunud tulumaksuvara 140 140
Muu pikaajaline vara 143 111
Materiaalne põhivara 968 1 218
Vara kasutusõigus 6 795 9 199
Immateriaalne põhivara 590 597
Põhivara kokku 8 626 11 255
VARA KOKKU 12 679 16 477
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
Võlakohustused 377 252
Rendikohustis 2 460  3 127
Võlad hankijatele ja muud kohustused 2 775 3 019
Lühiajalised kohustused kokku 5 612 6 398
Pikaajalised kohustused   
Võlakohustused 1 356 874
Rendikohustis 4 617 6 493
Pikaajalised kohustused kokku 5 973 7 367
KOHUSTUSED KOKKU               11 585              13 765
   
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408
Reservid 3 931 3 931
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -6 627 -6 250
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 618 - 377
OMAKAPITAL KOKKU 1 094 2 712
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 12 679 16 477


Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

  2 kv 2021 2 kv 2020 6k 2021 6k 2020
     
     
Müügitulu 3 208 3 707 5 339 9 844
Müüdud kaupade kulu -1 552 -1 885 -2 811 -5 275
Brutokasum 1 656 1 822 2 528 4 569
     
Turustuskulud -1 696 -2 806 -3 837 -7 006
Üldhalduskulud -340 -718 -835 -1,510
Muud äritulud (-kulud) 451 5 841 685 5 878
Ärikasum (-kahjum) 71 4 139 -1 459 1 931
     
Finantskulud -34 -174 -159 -440
Kasum (-kahjum) enne maksustamist 37 3 965 -1 618 1 491
     
Tulumaks 0 0 0 0
     
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 37 3 965 -1 618 1 491
     
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) 37 3 965 -1 618 1 491
     
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist 0,00 0,07 -0,03 0,03
     
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist 0,00 0,07 -0,03 0,03


Flavio Perini
Juhatuse esimees, tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com 

ManusBaltika_vahearuanne_2Q2021.pdf