English Latvian
Publicēts: 2022-03-16 14:42:04 CET
ELKO Grupa
Uzņēmuma paziņojums

PIETIEKUMS INVESTORU PIEKRIŠANAS (ATBRĪVOJUMA) SAŅEMŠANAI PAR BŪTISKU MEITASUZŅĒMUMU KRIEVIJĀ KAPITĀLDAĻU ATSAVINĀŠANU

Rīga, 2022-03-16 14:42 CET -- 2022. gada 14. martā AKCIJU SABIEDRĪBAS “ELKO GRUPA”, reģistrācijas numurs: 40003129564 (turpmāk – Emitents) valde apstiprināja priekšlikumu organizēt piekrišanu (atbrīvojumu) saskaņā ar 2021. gada 29. janvārī apstiprināto Emisijas Noteikumu (turpmāk – Emisijas Noteikumi) 5.5 punktu, kas regulē Obligācijas ar ISIN LV0000870079, kuras emitēja Emitents (turpmāk – Obligācijas).

Piekrišanas (atbrīvojuma) apraksts

Emitents lūdz Investoriem piešķirt neatsaucamu un beznosacījumu vienreizēju atbrīvojumu Emisijas Noteikumu 5.4.9. punktam:

“Nepārdot, neizbeigt un nelikvidēt Būtisku Meitasuzņēmumu”

(angl. To not sell, dissolve, liquidate any Material Subsidiary”)

un atļaut Emitentam atsavināt kapitāldaļas divos Būtiskos Meitasuzņēmumos Krievijā:

1) ELKO Rus Ltd (ООО "ЭЛКО РУС")

Reģistrācijas numurs: 1175024024130

2) Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом АБСОЛЮТ"

Reģistrācijas numurs: 1087746874852

Piekrišanas (atbrīvojuma) pamatojums

Kopš karadarbības sākuma Ukrainā Emitents ir pārtraucis IT iekārtu un sadzīves tehnikas piegādes Krievijas tirgum. Emitents respektē un ievēro visas gan uz sadarbības partneriem, gan uz produktiem, gan uz norēķiniem attiecinātās sankcijas. Šo sankciju rezultātā piegādes ķēdes darbība un preču kustība uz Krieviju ir apturēta, un vairāki pasaules IT ražotāji, kas ir pārstāvēti Emitenta produktu portfelī, arī ir paziņojuši par politisku lēmumu pamest Krievijas tirgu. Klātbūtne Krievijas tirgū arī reputācijas risku dēļ pašlaik kavē uzņēmējdarbības attīstību citos tirgos.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, Emitenta akcionāri ir pieņēmuši lēmumu pārtraukt Krievijas struktūrvienības darbību un ierosina ar Investoru piekrišanu veikt divu Krievijas meitasuzņēmumu akciju atsavināšanu.

Krievijas struktūrvienības reorganizācijas rezultātā samazināsies ne tikai riski, kas ir saistīti ar Krievijas tirgu, bet arī Emitenta bilance kļūs labāk kapitalizēta.

Plānotajam darījumam būs pozitīva ietekme uz Emitentu šādos aspektos:

  • labāka Investoru pozīcija, jo uzlabosies Emitenta pašu kapitāla īpatsvars un procentu seguma rādītāji;
  • mazāks aizņemto līdzekļu īpatsvars, jo Krievijas struktūrvienības finansējums paliks tās bilancē un neietekmēs Emitentu;
  • mazāka ietekme politiskajam riskam, kas saistīts ar Krievijas tirgu, uz Emitenta turpmāku darbību;
  • tiks novērsts Krievijas rubļa valūtas risks;
  • pamatdarbības izdevumu (OPEX) optimizācija, jo samazināsies izmaksas, kas saistītas ar Krievijas struktūrvienības risku pārvaldību.

NB! Visi pārējie Obligāciju nosacījumi, tostarp finanšu kovenantes, paliek nemainīgas un nav šīs piekrišanas (atbrīvojuma) priekšmets.

Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, Emitents aicina Investorus atbalstīs ierosināto piekrišanu (atbrīvojumu).

Balsošanas kārtība

Investoriem ir jāiesniedz Emitentam atbilstoši aizpildītas un parakstītas balsošanas formas līdz 2022. gada 30. martam (ieskaitot).

Pielikumā ir pievienots pieteikums Investoru piekrišanas saņemšanai un balsošanas anketa.

Emitents ir piesaistījis Signet Bank AS, lai informētu Investorus par piedāvāto piekrišanu (atbrīvojumu). 


LAT_Application for waiver_and Voting form ELKO.pdf
LAT_Voting form_ELKO.docx