English Latvian
Publicēts: 2021-09-29 18:15:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība un lēmumu projekti

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde pēc savas iniciatīvas ir sasaukusi Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2021. gada 14. oktobrī plkst. 11.00.

Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulci ir ticis izplatīts 2021. gada 9. septembrī, informējot akcionārus par tiesībām 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Normatīvajos aktos noteiktajā termiņā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM”, kas pārstāv 42,56% no Sabiedrības pamatkapitāla, pieprasījums par papildu jautājumu iekļaušanu ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā. Ievērojot iepriekš minēto, izsludinātās ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība ir papildināta ar 2., 3. un 4.punktu.

2021. gada 14. oktobra Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība un lēmumu projekti:

  1. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana.

Lēmuma projekts:

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "BDO ASSURANCE" par akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot kopējo atlīdzību 88 700 euro bez PVN.

  1. Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 4.punktā

Lēmumu projekti:

2.1.       Grozīt Statūtu 4.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:

“Sabiedrības Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi katrs ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību kopā ar vismaz 1 (vienu) valdes locekli.”.

  1.  Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtus jaunā redakcijā.
  2. Prasību celšana pret akciju sabiedrības “Olainfarm” iepriekšējiem padomes un valdes locekļiem.

Lēmumu projekti:

3.1.       Apstiprināt prasību celšanu pret akciju sabiedrības “Olainfarm” bijušajiem padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu par viņu prasījumu par kompensācijas sakarā ar pirmstermiņa atcelšanu no amata samaksu atzīšanu par nepamatotiem un akciju sabiedrības “Olainfarm” atbrīvošanu no minēto kompensāciju piedziņai izsniegto notariālo izpildu aktu izpildes, kā arī izmaksāto kompensācijas summu piedziņu, ievērojot to, ka Haralds Velmers un Kārlis Krastiņš tika atcelti no akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļu amata saistībā ar akcionāru uzticības zaudēšanu un rīcību pretēji akcionāru interesēm, krietna un rūpīga saimnieka principa pārkāpumiem.

3.2.       Celt prasību pret akciju sabiedrības “Olainfarm” bijušajiem padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu par akciju sabiedrībai “Olainfarm” nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, uzdodot akciju sabiedrības “Olainfarm” valdei veikt uzņēmuma iekšējo pārbaudi par periodu no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 17. jūnijam un veikt precīzu zaudējumu aprēķinu.

3.3.       Atbilstoši Komerclikuma 172. panta ceturtajai daļai noteikt, ka prasību pret padomes locekļiem ceļ un uztur valde.

3.4.       Celt prasības pret akciju sabiedrības “Olainfarm” bijušajiem valdes locekļiem Milanu Beļeviču un Jerūnu Veitesu (Jeroen Hidde Weites):

3.4.1.     Pret Milanu Beļeviču par zaudējumiem, kuri tiks atklāti akciju sabiedrības “Olainfarm” iekšējās pārbaudes rezultātā, kā arī par Milanas Beļevičas vienpersoniski akciju sabiedrības “Olainfarm” vārdā 2021.gada 12.martā noslēgto konsultāciju līgumu ar Ludwig & Co GmbH, kas  noslēgts bez akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes piekrišanas, pārkāpjot akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes reglamenta 5.11.9.punktu.

3.4.2.     Pret Jerūnu Veitesu (Jeroen Hidde Weites) par zaudējumiem, kuri tiks atklāti akciju sabiedrības “Olainfarm” iekšējās pārbaudes rezultātā, kā arī par 2019.gada 29. novembra pilnvarojuma līguma izpildi un nepamatoti izmaksāto naudas summu piedziņu, zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2021. gada 21. septembra lēmumu Nr. 114 "Par akciju sabiedrības "Olainfarm" Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.¹ panta otrās daļas un Regulas Nr. 596/2014 18. panta prasību pārkāpumiem".

3.5.        Atbilstoši Komerclikuma 172. panta trešajai daļai noteikt, ka prasību pret valdes locekļiem ceļ un uztur padome.

4.     Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Lēmuma projekts:

4.1.        Izslēgt akciju sabiedrības „Olainfarm” akcijas no regulētā tirgus.

Ievērojot to, ka ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauts jautājums par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, Sabiedrības valde vērš akcionāru uzmanību, ka balsojot par piedāvāto lēmumu projektu akcionāram, kurš balsojis “par”, var rasties tiesiskas sekas, t.i., pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam.

Akciju sabiedrības "Olainfarm" valde

PielikumsStatuti jauna redakcija_LV_14102021.docx