Publicēts: 2021-08-31 08:23:25 CEST
Latvenergo
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Latvenergo koncerna nerevidētie 2021. gada pirmā pusgada rezultāti

Rīga, 2021-08-31 08:23 CEST -- Šodien, 31. augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2021. gada pirmo pusgadu.

2021. gadā visā pasaulē turpinās energoresursu cenu pieaugums, kas ietekmē arī elektroenerģijas cenas Nord Pool reģionā un attiecīgi arī Latvijā, kur elektroenerģijas spot cena 2021. gada pirmajā pusgadā bija gandrīz divas reizes jeb par 91 % lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn. Lielākajā daļā Eiropas valstu elektroenerģijas cenas bija augstākās pēdējos 10 gados. Straujo elektroenerģijas cenu kāpumu izraisa pasaulē novērojamā ekonomikas atveseļošanās no Covid-19, energoresursu un CO2 kvotu cenu kāpums. Pārskata periodā GASPOOL un TTF dabasgāzes (Front Month) cenas bija gandrīz trīs reizes augstākas nekā 2020. gada pirmajā pusgadā, sasniedzot 21,5 EUR/MWh. Savukārt oglekļa emisijas kvotu (EUA DEC.21) vidējā cena 2021. gada pirmajā pusgadā pieauga par 91 %, un tā sasniedza 47,0 EUR/t.

Pārskata periodā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 448,1 milj. eiro jeb par 14 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Augstākas iepirkto energoresursu cenas ir negatīvi ietekmējušas koncerna EBITDA1, kas ir par 10 % mazāka nekā 2020. gada pirmajā pusgadā, sasniedzot 145,1 milj. eiro.

2021. gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerns ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 36 % no kopējā Baltijas valstīs izstrādā elektroenerģijas apjoma jeb 2 827 gigavatstundas (GWh), un no tām 67 % ir iegūti no atjaunīgajiem energoresursiem. Līderību zaļās elektroenerģijas ražošanā Baltijā nodrošina Daugavas HES kaskāde, kurā nemainīgi, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusgadu, ir saražotas 1 882 GWh elektroenerģijas. Savukārt AS "Latvenergo" TEC pārskata periodā ir saražots par 29 % vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn jeb 930 GWh. Tāpat par 29 % ir pieaudzis saražotās siltumenerģijas apjoms, sasniedzot 1 259 GWh. Pieaugumu galvenokārt noteica netipiski zemā izstrāde 2020. gada attiecīgajā periodā, kad bija novērojami silti laika apstākļi apkures sezonā, kā arī zemas elektroenerģijas cenas.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2021. gada pirmajā pusgadā ir 448,1 milj. EUR, kas ir par 14 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko ietekmēja augstākas elektroenerģijas tirgus cenas un lielāks pārdotās elektroenerģijas apjoms mazumtirdzniecībā. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata periodā ir par 10 % mazāka nekā 2020. gada pirmajā pusgadā, un tā ir 145,1 milj. EUR. Savukārt koncerna peļņa pārskata periodā ir 57,1 milj. EUR, kas ir par 34 % mazāka salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Peļņu un EBITDA negatīvi ietekmēja iepirkto energoresursu cenas būtiskais pieaugums.

Pārskata periodā Latvenergo ir ievērojami palielinājis savu klātbūtni Baltijas valstu elektroenerģijas un dabasgāzes tirgos, kā arī saules enerģijas un elektromobilitātes biznesa segmentos. 2021. gada jūnijā Latvenergo uzņēmums Elektrum Eesti parakstīja līgumu par trīs mikrotīkla pakalpojuma uzņēmumu kapitāla daļu iegādi Igaunijā, kā arī 20 000 klientu portfeļa pārņemšanu no uzņēmuma Imatra Elekter, tādējādi ievērojami palielinot Latvenergo konkurenci Igaunijas elektroenerģijas un saistīto produktu, un pakalpojumu tirgū. Savukārt aprīlī ekspluatācijā tika nodots pirmais Latvenergo koncerna saules enerģijas parks Lietuvā, Klaipēdā, ar kopējo jaudu 1,5 MW. Šogad plānots atklāt arī saules parku Igaunijā.

2021. gada pirmajā pusgadā būtiski pieaudzis Baltijā noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits – noslēgti vairāk nekā 370 jauni līgumi, kas ir par 59 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz jau 8 MW, līdz ar to Latvenergo koncerns ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Nostiprinātas elektromobilitātes līdera pozīcijas Latvijā, strauji attīstot uzlādes staciju tīklu. Pārskata periodā publiskajā uzlādē Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši aptuveni 3 100 uzlādes vairāk nekā 50 MWh apmērā.

Pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 3 384 GWh, kas ir par 10 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. 40 % no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma ir ārpus Latvijas, ko sekmēja pārdošanas apjomu pieaugums Lietuvas lielo biznesa klientu un mājsaimniecību segmentos. Pārdotās dabasgāzes apjoms pārskata periodā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, un tas ir 506 GWh.

17. maijā AS "Latvenergo” emitēja 7 gadu zaļās obligācijas par kopējo nominālvērtības summu 50 milj. EUR, investoru pieprasījumam sasniedzot 229,8 milj. eiro. Zaļo obligāciju ieņēmumi tiks ieguldīti videi draudzīgos investīciju projektos. Neatkarīgais pētniecības centrs CICERO Shades of Green AS "Latvenergo" zaļās obligācijas novērtējis ar atzīmi Tumši zaļš, kas ir augstākais iespējamais novērtējums.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2021. gada pirmajā pusgadā ir 58,1 milj. EUR, kas ir par 35,1 milj. EUR jeb 38 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, ko galvenokārt ietekmēja pārvades aktīvu nodalīšana 2020. gada 10. jūnijā. Sadales tīklu aktīvos pārskata periodā investīciju apjoms bija 73 % no kopējām investīcijām jeb 42,2 milj. EUR. Investējot videi draudzīgos projektos, pārskata periodā Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 7,7 milj. EUR.

Nākamais Latvenergo koncerna 2021. gada starpperiodu pārskats tiks publicēts 30. novembrī.

1   ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

 

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Ņemot vērā, ka 2020. gada 10. jūnijā pārvades aktīvi tika nodalīti no Latvenergo koncerna, salīdzināmajos rezultātos šis segments klasificēts kā pārtraucamā darbība.

Darbības rādītāji

    6 mēn. 2021 6 mēn. 2020
Pārdotā elektroenerģija GWh   4 935 4 615
Mazumtirdzniecība* GWh   3 384 3 083
Vairumtirdzniecība** GWh   1 551 1 532
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   506 227
Elektroenerģijas izstrāde GWh   2 827 2 550
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 259 978
Darbinieku skaits     3 303 3 374
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

milj. EUR

    6 mēn. 2021 6 mēn. 2020
Ieņēmumi**   448,1 393,3
EBITDA1)**   145,1 161,9
Peļņa   57,1 86,8
Aktīvi   3 299,7 3 248,0
Pašu kapitāls   2 068,6 2 004,4
Neto aizņēmumi (koriģēts)2)**   587,2 596,1
Investīcijas   58,1 93,2

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi = aizņēmumi pārskata perioda beigās – aizdevumi AS "Augstsprieguma tīkls" – nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2021. gada 6 mēnešu periodu sadaļā "Formulas".

** 2020. gada finanšu rādītājos ir izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

 

Finanšu koeficienti*

    6 mēn. 2021 6 mēn. 2020
Neto aizņēmumi / EBITDA (koriģēts)3)   2,3 2,1
EBITDA rentabilitāte4)   32 % 35 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)5)   4,3 % 6,0 %
Aktīvu atdeve (ROA)6)   2,6 % 3,6 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) (koriģēts)7)**   3,7 % 4,7 %
Neto aizņēmumi pret pašu kapitālu (koriģēts)8)**   28 % 30 %

3) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda sākumā + neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda beigās) * 0.5 / EBITDA (12 mēnešu periodā)

4) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi (12 mēnešu periodā)

5) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

6) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata perioda sākumā + aktīvi pārskata perioda beigās) / 2) (12 mēnešu periodā)

7) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata perioda sākumā + aizņēmumi pārskata perioda beigās) / 2)) (12 mēnešu periodā)

8) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata perioda beigās / pašu kapitāls pārskata perioda beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 2021. gada 6 mēnešu periodu sadaļā "Formulas".

** 2020. gada finanšu koeficientos ir izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

 

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

 EUR'000

  01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020
     
Ieņēmumi 448 052 393 338
Pārējie ieņēmumi 13 600 14 071
Izejvielas un materiāli (237 486) (163 309)
Personāla izmaksas (56 915) (56 373)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (22 130) (25 862)
EBITDA 145 121 161 865
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums (83 448) (79 206)
Saimnieciskās darbības peļņa 61 673 82 659
Finanšu ieņēmumi 1 403 797
Finanšu izmaksas (4 695) (5 672)
Peļņa pirms nodokļa 58 381 77 784
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (1 268) (800)
Pārskata perioda pamatdarbības peļņa 57 113 76 984
Pārskata perioda peļņa no pārtraucamās darbības  – 9 843
Pārskata perioda peļņa 57 113 86 827
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 56 012 85 367
  - nekontrolējošo pusi 1 101 1 460

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli* 

EUR'000

    30/06/2021 31/12/2020  
         
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi     2 849 194 2 877 354
Tiesības lietot aktīvus     7 348          8 253
Ieguldījuma īpašumi     2 037 512
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 40
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm              39 974        86 620
Citi ilgtermiņa debitori     2 520 429
Atvasinātie finanšu instrumenti     507             291
Pārējie finanšu ieguldījumi     2 683 2 693
Ilgtermiņa aktīvi kopā     2 904 303 2 976 192
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     68 363 68 754
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi              12 215 3 157
Parādi no līgumiem ar klientiem     97 559 108 178
Citi īstermiņa debitori     89 861 85 316
Nākamo periodu izmaksas     2 711 1 083
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums     43
Atvasinātie finanšu instrumenti     1 549 1 266
Pārējie finanšu ieguldījumi                       –        14 143
Nauda un naudas ekvivalenti     123 095 100 703
Apgrozāmie līdzekļi kopā     395 353 382 643
AKTĪVU KOPSUMMA     3 299 656 3 358 835
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     790 368 790 348
Rezerves     1 141 543 1 154 367
Nesadalītā peļņa     130 194 165 672
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 062 105 2 110 387
Nekontrolējošā līdzdalība     6 448 7 855
Pašu kapitāls kopā     2 068 553 2 118 242
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     560 011 634 077
Nomas saistības     5 921          6 783
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     739 6 401
Uzkrājumi     17 029 17 317
Atvasinātie finanšu instrumenti     4 423 9 672
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     137 037 139 613
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     158 060 170 413
Ilgtermiņa kreditori kopā     883 220 984 276
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     190 280 109 122
Nomas saistības     1 516          1 561
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     93 240 100 912
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     14 585 15 091
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     25 121 24 799
Atvasinātie finanšu instrumenti     23 141 4 832
Īstermiņa kreditori kopā     347 883 256 317
Kreditori kopā     1 231 103 1 240 593
PASĪVU KOPSUMMA     3 299 656 3 358 835

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


02_Latvenergo_Interim_2021_6M_prezentacija_LAT.pdf
01_Latvenergo_Interim_2021_6M_LAT.pdf