Published: 2020-02-28 07:00:00 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp: 2019.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


2019. aasta kujunes ASile Ekspress Grupp viimaste aastate edukaimaks. Ettevõte kasvatas digitaalsete tulude suurenemise toel müügitulu ning teenis aasta viimases kvartalis tugeva kasumi, mille toel lõpetas ka kogu majandusaasta kasumlikult.

Ekspress Grupi müügitulu ulatus neljandas kvartalis 21,7 miljoni euroni ja 2019. aastal kokku 75,3 miljoni euroni. Neljandas kvartalis kasvasid kontserni tulud 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Enim suurenesid digitaalsed tulud, mis kasvasid eelmise aastaga võrreldes 22% ja moodustasid detsembri lõpuks juba 60% kontserni meediasegmendi müügitulust.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli neljandas kvartalis 3,28 miljonit eurot ja 12 kuu jooksul kokku 7,16 miljonit eurot. Neljandas kvartalis teenis ettevõte viimase viie aasta suurima EBITDA.

Kontsern jõudis tulude kasvule tuginedes kasumisse, teenides neljandas kvartalis 1,65 miljonit eurot puhaskasumit ning lõpetas majandusaasta kokku 1,41 miljoni euro suuruse puhaskasumiga.

Juhtkond teeb ettepaneku jätta eelmise majandusaasta kasum jaotamata, kuna kontserni eesmärk on jätkata investeeringuid digitaalse ärisuuna kasvatamisse. Ekspress Grupi pikaajaline strateegia näeb ette üleminekut valdavalt digitaalsele ärimudelile. Viimase 5 aasta jooksul ellu viidud tegevuste tulemusena sõltub ettevõte järjest vähemal määral trükiteenustest.

2019. aasta viimases kvartalis oli ka Balti reklaamiturg kontserni kõigi meediaettevõtete jaoks soodne. Meediaettevõtete müügitulu kasvas viimases kvartalis 16% ja kogu aasta jooksul 13%. Osaliselt tuleneb kasv ka 2019. aastal tehtud omandamistest.

Ekspress Grupp keskendub edaspidi nii olemasoleva digitaalse äri orgaanilisele kasvule kui ka võimaluste leidmisele ärimahtude kasvatamiseks uute omandamiste teel. Kontserni investeerimisstrateegiat toetab tugev rahapositsioon, mis kasvas aastaga 2,2 miljonilt eurolt 4,5 miljoni euroni, ning pikaajaliste suunatud võlakirjade väljastamine koostöös LHV Varahaldusega.

2019. aastal kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk. Järjest suurem hulk meediaväljaannete lugejaid on valmis digitaalse veebisisu eest maksma. Kõige suuremat kasvu näitasid digitellimused Eestis ja Lätis. Leedus hakkas Ekspress Grupp tasulist sisu pakkuma alles kolmandas kvartalis, kuid ka sealsed tulemused on julgustavad. Ettevõte teeb ka järgmistel aastatel pingutusi digitellimuste hulga suurendamiseks kõigis kolmes Balti riigis.

Ekspress Grupp koostöös teiste meediaorganisatsioonide ja meediaettevõtete liiduga töötas 2019. aastal selle nimel, et tõsta laiema avalikkuse, regulaatorite ning seadusandjate teadlikkust meediaettevõtete õiglasema maksustamise teemal. Globaalsete digiteenuste (näiteks sotsiaalmeediavõrgud, jagamisplatvormid, erinevad mobiilirakendused, veebireklaamid jne) plahvatuslik kasv viimase 15 aasta jooksul on märkimisväärselt mõjutanud traditsioonilise majanduse struktuuri, pakkudes täiesti uusi võimalusi virtuaalsete tehingute tegemiseks. See on aga põhjustanud suuri muutusi majanduses: vähendatud maksubaasi, lubanud suurtel infotehnoloogiakontsernidel kasumite kandmist madala maksumääraga riikidesse ning soodustanud ebaausat konkurentsi kohalike meediaväljaannete tulude arvelt. Eesti Meediaettevõtete Liit on töötanud välja kolm ettepanekut kohalike ning rahvusvaheliste meediaettevõtete võrdsemaks kohtlemiseks: digimaks kohalikul turul tegutsevatele ülemaailmsetele platvormidele, digitellimustele madalam käibemaks (sarnaselt paberväljaannetele) ja selgem regulatsioon riiklike ringhäälinguorganisatsioonide tegevusele.

Neljandas kvartalis tähistasime Delfi portaali 20. sünnipäeva Eestis ja Lätis. Mõlemas riigis on Delfi juba 20 aastat eelistatuim ja suurima lugejaskonnaga uudisportaal.


KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemusi konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud laenulepingus ja võlakirjade tingimustes suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

MÜÜGITULU

2019. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 21,7 miljonit eurot (IV kvartal 2018: 19,5 miljonit eurot) ja 12 kuu müügitulu oli 75,3 miljonit eurot (12 kuud 2018: 69,1 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu kasvas 11% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus ning samuti Läti piletimüügiplatvormi SIA Biļešu Paradīze omandamisest juunis 2019, mille tulemusena kasvas kontserni online müügitulu ja selle osakaal kogukäibes. SIA Biļešu Paradīze haldab elektroonilist piletimüügiplatvormi (bilesuparadize.lv) ja piletimüügikohti, müües nende kaudu ürituste korraldajate nimel pileteid erinevatele meelelahutusüritustele. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas IV kvartali lõpus 42% kogukäibest ning 60% meedia segmendi käibest. Kontserni 2019. aasta 12 kuu digitaalsed tulud kasvasid 22% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2019. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 3,28 miljonit eurot (IV kvartal 2018: 1,22 miljonit eurot) ja 2019. aasta 12 kuu tulemus oli 7,16 miljonit eurot (12 kuud 2018: 4,21 miljonit eurot). EBITDA kasvas 70% võrreldes eelmise aastaga, millest +0,84 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 „Rendilepingud“ mõju EBITDA-le. EBITDA marginaal kasvas 9,5%-ni (12 kuud 2018: 6,1%). IV kvartalis teenis kontsern 1,65 miljonit eurot kasumit. 2019. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,41 miljonit eurot (12 kuud 2018: 0,03 miljonit eurot). Kasumlikkuse kasvu taga on eelkõige meediasegmendi head tulemused. Trükiteenuste segmendi kasumlikkus langes seoses tiheneva konkurentsiga ja sisendhindade tõusuga.

Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavaid varasid ja rendikohustusi bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil proportsionaalselt konsolideerides vabu rahalisi vahendeid 4,5 miljonit eurot ja omakapitali 51,6 miljonit eurot (53% bilansimahust, jättes arvestamata IFRS 16 mõju - 55%). Võrreldavad andmed 2018. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 2,2 miljonit eurot ning 50,4 miljonit eurot (64% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2019 oli kontserni netovõlg 20,1 miljonit eurot, jättes arvestamata IFRS 16 mõju, oli kontserni netovõlg 16,8 miljonit eurot (31. detsember 2018: 13,3 miljonit eurot).


Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)Müügitulu
 IV kv 2019IV kv 2018Muutus %12 kuud 201912 kuud 2018Muutus %
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)13 44111 24620%44 21837 24819%
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest9 8427 09339%30 53424 56124%
Trükiteenuste segment6 9067 052-2%25 69525 2422%
Kesksed tegevused51833853%2 0762 341-11%
Segmentidevahelised elimineerimised(1 180)(1 238) (4 533)(4 342) 
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil19 68517 39813%67 45660 48912%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)15 62713 50916%52 71146 71613%
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest10 1037 48235%31 57725 95422%
Trükiteenuste segment6 9067 052-2%25 69525 2422%
Kesksed tegevused51833853%2 0762 341-11%
Segmentidevahelised elimineerimised(1 339)(1 409) (5 185)(5 204) 
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna21 71219 49011%75 29769 0969%


(tuhandetes EUR)EBITDA
 IV kv 2019IV kv 2018Muutus %12 kuud 201912 kuud 2018Muutus %
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)2 9781 333123%5 9663 35578%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)3 0831 221152%6 3763 32992%
Trükiteenuste segment56747918%2 0322 403-15%
Kesksed tegevused(296)(450)34%(1 150)(1 492)23%
Segmentidevahelised elimineerimised(52)(3) (75)(2) 
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil3 1961 359135%6 7724 26359%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna3 2841 215170%7 1644 20670%


EBITDA marginaalIV kv 2019IV kv 201812 kuud 201912 kuud 2018
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)22%12%13%9%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)20%9%12%7%
Trükiteenuste segment8%7%8%10%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil16%8%10%7%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna15%6%10%6%


Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)31.12.201931.12.2018
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid3 6471 268
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded12 7059 154
Ettevõtte tulumaksu nõuded027
Varud3 1203 382
Käibevara kokku19 47213 831
Põhivara  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded9751 588
Edasilükkunud tulumaksu vara3844
Investeeringud ühisettevõtetesse 1 2542 345
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 356319
Materiaalne põhivara14 94311 921
Immateriaalne põhivara56 36946 691
Põhivara kokku75 93562 907
VARAD KOKKU95 40776 738
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused5 1001 356
Võlad ja ettemaksed16 48310 801
Ettevõtte tulumaksu kohustused6529
Lühiajalised kohustused kokku21 64712 186
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised laenukohustused19 24214 118
Muud pikaajalised kohustused2 8950
Pikaajalised kohustused kokku22 13714 118
KOHUSTUSED KOKKU 43 78426 304
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus10087
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital17 87817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(22)(22)
Reservid1 6881 688
Jaotamata kasum17 70116 526
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku51 52250 347
OMAKAPITAL KOKKU 51 62250 434
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU95 40776 738

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)IV kv 2019IV kv 201812 kuud 201912 kuud 2018
Müügitulu19 68517 39867 45660 489
Müüdud toodangu kulu(14 660)(13 884)(54 044)(48 874)
Brutokasum 5 0253 51313 41211 615
Muud äritulud157173607394
Turunduskulud(814)(930)(3 124)(3 108)
Üldhalduskulud (2 156)(2 211)(8 024)(7 609)
Muud ärikulud(94)(33)(148)(82)
Ärikasum /(kahjum)2 1195112 7221 211
Intressitulud42522143
Intressikulud(229)(138)(784)(443)
Muud finantstulud/(kulud)(24)(52)(61)(103)
Kokku finantstulud/(kulud)(249)(165)(823)(403)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt(22)(261)(38)(273)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt(17)(243)(114)(234)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist1 831(158)1 746302
Tulumaks(186)(83)(339)(276)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)1 645(240)1 40725
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav    
Emaettevõtte aktsionäridele 1 637(262)1 3946
Vähemusosalusele8211319
Koondkasum /(kahjum) kokku1 645(240)1 40725
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav    
Emaettevõtte aktsionäridele1 637(262)1 3946
Vähemusosalusele8211319
Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta0,05(0,01)0,050,00


Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)20192018
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum 2 7221 211
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus4 0703 052
Kasum osaluse muutusest tütarettevõttes(31)0
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest(4)(5)
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (2 929)(397)
Varude muutus262(550)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 3 5942 449
Rahavood põhitegevusest7 6845 760
Makstud ettevõtte tulumaks(270)(379)
Makstud intressid(740)(462)
Rahavood äritegevusest kokku6 6754 920
Rahavood investeerimistegevusest  
Tütarettevõtete / sidusettevõtete ost (miinus omandatud raha)(6 648)0
Muude investeeringute ost ja laekumised 9(995)
Sissemaksed/laekumised kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse /-st(63)0
Saadud intressid14127
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost(2 775)(3 082)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük1929
Antud laenud(118)(700)
Laenude tagasimaksed3031 763
Rahavood investeerimistegevusest kokku(9 259)(2 858)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Väljamakstud dividendid0(2 085)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (2018: kapitalirendimaksed)(978)(74)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus(265)1 191
Võlakirjade emiteerimine5 0000
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed1 207(900)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku4 964(1 868)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS2 379194
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses1 2681 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus3 6471 268


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp 
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manus


EG_IV_kvartal_2019_EST.pdf