Avaldatud: 2021-03-16 09:00:00 CET
Coop Pank
Võlakirja tingimused

Coop Pank AS tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; Coop Pank) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Coop Panga poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 15. märtsil 2021 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Coop Panga ja FI veebilehekülgedel (edaspidi Prospekt). Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Võlakirjaprogrammi eesmärk on Coop Panga edasise kasvustrateegia rahastamine. Coop Pank on viimasel 4 aastal kasvatanud tegevusmahte umbes 40 protsenti aastas ja meie jalajälg Eesti majanduses on järjest märgatavam. Kasvust tulenevat kapitalivajadust oleme seni katnud teenitud kasumi, 2017. ja 2019. aastal emiteeritud allutatud võlakirjade ja 2019. aastal toimunud täiendava aktsiaemissiooni ja esmase avaliku aktsiate pakkumise (IPO) kaudu. Seekordse võlakirjaemissiooniga kaasatavat raha on samuti kavas kasutada Coop Panga kasvu toetamiseks.“

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Coop Pank kuni 8000 tagamata allutatud võlakirja EUR 5.5 Coop Pank võlakiri 21-2031 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 31. märts 2031 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5,5% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Coop Pangal on õigus Pakkumise mahtu 2000 võlakirja võrra suurendada. Samuti on Coop Pangal õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 EUR ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300002047 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 16. märtsil 2021 kell 10.00 ja lõpeb 26. märtsil 2021 kell 16.00. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Coop Panga tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Coop Panga likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise ajakava

Pakkumisperioodi algus 16. märts 2021 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp 26. märts 2021 kell 16:00
Pakkumise tulemuste avalikustamine 29. märts 2021 või sellele lähedane kuupäev
Pakkumise arveldus 31. märts 2021 või sellele lähedane kuupäev
Esimene kauplemispäev 1. aprill 2021 või sellele lähedane kuupäev

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi
Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: investori kontohalduri nimi
Väärtpaber: EUR 5.5 Coop Pank võlakiri 21-2031
ISIN kood: EE330000204
Väärtpaberite arv: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (võlakirja kohta): 1000 eurot
Tehingu summa: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Hinnaga (võlakirja kohta)
Tehingu vastaspool: Coop Pank AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99102215403   
Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 31. märts 2021
Tehingu liik: „märkimiskorraldus“
Arvelduse liik „tehing makse vastu (DVP)“

Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Coop Pank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 1. aprill 2021 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Coop Pank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt koos Prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga veebilehel aadressil www.cooppank.ee/pakkumine ja Prospekt FI veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt koos Prospekti kokkuvõtte ja kokkuvõtte tõlkega inglise keelde kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Coop Panga veebilehel aadressil https://www.cooppank.ee/s3fs-public/volakirja_tingimused.pdf.

Enne Coop Panga tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, võlakirjade tingimuste ja Pakkumise tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Kerli Lõhmus
finantsjuht
Tel: +372 56 800 425
e-mail: kerli.lohmus@cooppank.ee
www.cooppank.ee

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank AS on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 90 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank AS kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Coop Panga tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Coop Panga tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

ManusedEsimese seeria loplikud tingimused ja kokkuvote 15.03.2021.pdf
Prospekt 15.03.2021.pdf