Avaldatud: 2018-02-27 11:10:17 CET
Baltika
Kvartaliaruanne

Baltika auditeerimata majandustulemused, neljas kvartal ja 12 kuud 2017

Baltika Grupp lõpetas neljanda kvartali 920 tuhande euro suuruse puhaskasumiga, mis ületab eelmise aasta sama perioodi tulemust 300 tuhande euro võrra. Eelmise aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 620 tuhat eurot.

Grupi müügitulu kasvas neljandas kvartalis 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 12 969 tuhat eurot. Jaemüük oli neljandas kvartalis 11 626 tuhat eurot kasvades 2% ning jätkuvalt näitas tugevat müügikasvu e-pood. Hulgi- ja frantsiisimüük vähenes eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 7%.

Balti regiooni jaeäri elavnes peale kolme kvartali pikkust languse perioodi ning saavutas neljandas kvartalis 2%‑lise müügikasvu võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga. Sügis-talvise hooaja kollektsiooni pakkumine tõi novembris ja detsembris külastajad taas kaubanduskeskustesse, müügikasvule aitas kaasa nii tehingute arvu kui keskmise ostu suurenemine. Kiiremini taastusid müügid Eesti ja Läti turul, näidates neljandas kvartalis kasvu vastavalt 4% ja 2%. Aasta kokkuvõttes oli jaemüük 39 476 tuhat eurot vähenedes eelmise aastaga võrreldes 1%.

Hulgi- ja frantsiisimüük vähenes neljandas kvartalis 7% ja oli 857 tuhat eurot. Hulgi- ja frantsiisimüügi mahtu kasvatasid hiljuti lisandunud Serbia turg ning kaubamajade kett Peek & Cloppenburg Saksamaal ja Austrias. Neljanda kvartali müügi languse peamine põhjus oli Ida-Euroopa frantsiisipartnerite keerulisem majanduslik olukord ning väiksem nõudlus uute tellimuste järgi. Kui frantsiisimüük neljandas kvartalis vähenes, siis hulgimüük kasvas, mille üks põhjusi oli PyeongChang olümpiakollektsiooni toodete edukas müük partneritele. Suurima osakaalu hulgi- ja frantsiisimüügist moodustas 60%-ga Monton bränd. Neljanda kvartali lõpu seisuga oli Baltika brände esindavate frantsiisipoodide arv 33, mis on 26% kogu poodide portfellist. Aasta kokkuvõttes kasvas hulgi- ja frantsiisimüük 5% ja oli 6 300 tuhat eurot.

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com müügitulu kasvas neljandas kvartalis 38% ning oli 427 tuhat eurot. E-poes enim müüdud bränd oli Monton, mis moodustas 37% müügist. Müügi jagunemisel riigiti võttis suurema osa Eesti 53%-ga, järgnes Läti 17% ja Leedu 16%. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas müük enim Lätis (+54%). Kokku võeti neljandas kvartalis vastu 7 300 tellimust 31st riigist. Novembris lansseeriti Click&Collect teenus, mida seni pakuti Eestis ja Lätis, ka Leedu turul. Lisaks lihtsustati läbi uute arenduste e-poe tellimuste komplekteerimise ning kaubastamise protsessi. Aasta kokkuvõttes kasvas e-poe Andmorefashion.com müügitulu 38% ja oli kokku 1 468 tuhat eurot.

Teisel poolaastal ettevõttes rakendunud konservatiivsem kulupoliitika ja efektiivsem varude juhtimise protsess koos soodsamate sisseostu tingimustega taastas aasta lõpus brutokasumi kasvu ning päädis viimase viie aasta kõrgeima kvartalis teenitud brutokasumi marginaaliga. Ettevõtte brutokasumi marginaal oli neljandas kvartalis 54,9% paranedes aastaga 3,1 protsendipunkti võrra. Kvartali brutokasumiks kujunes 7 122 tuhat eurot, mis on 547 tuhat eurot rohkem kui eelmise aasta võrreldav tulemus. Aasta kokkuvõttes oli ettevõtte brutokasum 23 670 tuhat eurot (2016: 23 497 tuhat eurot).

Grupi turustus- ja halduskulud suurenesid neljandas kvartalis 2% ja aasta kokkuvõttes 1%. Turustus- ja halduskulude suhe müügituludesse oli neljandas kvartalis 46,2% jäädes võrdlusperioodiga samale tasemele. Aasta kokkuvõttes oli kulude suhe müügitulusse 48,5% paranedes eelmise aastaga võrreldes 0,1 protsendipunkti võrra.

Aasta kokkuvõttes suurenes Baltika müügitulu 1%. Müügitulu kasvu näitasid e-pood ning hulgi- ja frantsiisimüük, millega on osaliselt täidetud üks 2017. aasta eesmärkidest – kõikide müügisuundade mahtude kasv. Vaatamata üheksa kuu nõrgale tulemusele, mille peamine põhjus oli jaesektori kesine müük ning sügavate allahindluste tõttu vähenenud brutokasum, suutis ettevõte tugeva neljanda kvartali mõjul aasta kasumiga lõpetada. Ettevõte lõpetas 2017. aasta 58 tuhande euro suuruse puhaskasumiga, eelmise aasta kasum oli 177 tuhat eurot.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  • Septembris tähistas Baltika suurim bränd Monton oma viieteistkümnendat sünnipäeva. Sünnipäeva puhul lõid Montoni disainerid erikollektsiooni „Vabadus“ tehes sellega kummarduse kõikidele vabadele hingedele, loome- ja väljendusvabadusele ning vabale Eestile. Montoni tähtpäeva ja erikollektsiooni kommunikeeriva Pääsukesekampaaniaga võideti novembris Digitegu 2017 autasu branded content kategoorias.
  • Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. ja Kanada 150. sünnipäeva, toimus septembris Kanadas Torontos esmakordselt Eesti moodi ja disaini tutvustav ürituste sari Northern Spirit EstoStyle, kus esitleti kaheksat rahvusvaheliselt enimtuntud Eesti moe-, disaini- ja ilubrände, mille hulgas oli ka kolm Baltika brändi: Monton, Ivo Nikkolo ja Baltman.
  • Nõukogu 11. oktoobri 2017 otsusega kutsuti AS Baltika juhatusest alates 18. detsembrist 2017 tagasi juhatuse liige Ingrid Uibukant, kes juhtis ettevõtte hanke- ja tarneahelat. AS Baltika juhatus jätkab kaheliikmelisena: tegevjuht Meelis Milder ja finantsdirektor Maigi Pärnik-Pernik.
  • Novembris esitles Monton ja Eesti Olümpiakomitee värsket olümpiakollektsiooni, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Montoni PyeongChangi taliolümpiamängudeks loodud kollektsioon kannab Eesti Vabariigi sünniaasta järgi nimetust „1918“. Mitmed maailma meedia väljaanded on nimetanud Eesti olümpiadelegatsiooni riietust PyeongChangis üheks parimaks.
  • Detsembris alustas Baltika Soome e-müügi kasvu toetava pilootprojektiga, mille raames avati pop-up pood Iso Omena kaubanduskeskuses Espoos. Soome projekti esialgseks kestvuseks on planeeritud pool aastat ning selle eesmärgiks on toetada e-poe Andmorefashion.com ja füüsilise poekeskkonna integratsiooni, et pakkuda oma kliendile terviklikku ja parimat ostukogemust.
  • Neljandas kvartalis avas Baltika Monton Andmore poe Eestis Tallinnas Nautica keskuses ning uue kontseptsiooniga poe Soome jaeturul Espoos Iso Omena kaubanduskeskuses. Ukraina frantsiisipartner avas Montoni poe Kiievis kaubanduskeskuses Gorodok.
  • Seoses Baltika Grupi turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna liitmisega ning nende juhtimise ühise katuse alla toomisega, töötab Baltikas alates detsembrist uue turundus- ja kommunikatsioonijuhina Mari-Liis Küppar. Mari-Liisil on eelnev töökogemus Swedbank AS-is, Saku Õlletehase AS-s ja AS-is Värska Vesi. Turunduse ja kommunikatsiooniosakonna rolliks on tugevam tarbijakaemuse esindamine organisatsioonis Grupi äristrateegia elluviimiseks. Ühtlasi plaanitakse seeläbi tugevdada brändide turunduskommunikatsiooni erinevates kanalites.
  • Eesmärgil, panustada ekspordi suurendamisele ning hoogustada frantsiisi- ja hulgimüügi kasvu, töötab alates 2018. aasta jaanuarist Baltika Grupi ekspordidirektorina Raivo Videvik. Raivo on varasemalt müügiosakonna juhtimise ja ekspordi valdkonna eest vastutanud ettevõttes Timbeco Woodhouse OÜ ning äri- ja jaemüügi arendamisega tegelenud nii Elektrum Eesti OÜ‑s kui ka Eesti Gaas AS-s.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

 Tuhandetes eurodes  31.12.2017 31.12.2016
VARA    
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 704 419
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 2 055 1 956
Varud 10 499 11 096
Käibevara kokku 13 258 13 471
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksuvara 189 228
Muu pikaajaline vara 487 522
Materiaalne põhivara 2 395 3 022
Immateriaalne põhivara 1 513 1 676
Põhivara kokku 4 584 5 448
VARA KOKKU 17 842 18 919
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Võlakohustused 1 309 5 835
Võlad hankijatele ja muud kohustused 5 984 6 923
Lühiajalised kohustused kokku 7 293 12 758
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 5 363 1 196
Pikaajalised kohustused kokku 5 363 1 196
KOHUSTUSED KOKKU 12 656 13 954
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital nimiväärtuses 8 159 8 159
Ülekurss 496 496
Reservid 1 345 1 182
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -4 872 -5 049
Aruandeperioodi puhaskasum 58 177
OMAKAPITAL KOKKU 5 186 4 965
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 17 842 18 919

 

 Konsolideeritud kasumiaruanne 

Tuhandetes eurodes  4 kv 2017 4 kv 2016 2017  2016
         
Müügitulu 12 969 12 704 47 459 46 993
Kliendiboonuste eraldis 16 23 16 23
Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist 12 985 12 727 47 475 47 016
Müüdud kaupade kulu -5 863 -6 152 -23 805 -23 519
Brutokasum 7 122 6 575 23 670 23 497
         
Turustuskulud -5 425 -5 242 -20 630 -20 336
Üldhalduskulud -567 -630 -2 387 -2 504
Muud äritulud (-kulud) -12 95 -35 44
Ärikasum 1 118 798 618 701
         
Finantskulud -159 -173 -521 -519
Kasum enne maksustamist 959 625 97 182
         
Tulumaks -39 -5 -39 -5
         
Aruandeperioodi puhaskasum kokku 920 620 58 177
         
Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR
aruandeperioodi puhaskasumist
0,02 0,02 0,00 0,00
         
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskasumist 0,02 0,02 0,00 0,00

 

 

Maigi Pärnik-Pernik

Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com

 

 

 


Baltika Vahearuanne 4Q 2017.pdf