Avaldatud: 2021-02-22 15:31:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 19. märtsil 2021. aastal algusega kell 11:00 Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. märtsil 2021 kell 10:30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 12. märtsil 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Juhatus annab teada, et COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu on aktsionäridel võimalus hääletada  üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte soovi korral enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel. Lisaks on aktsionäridel võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril, registreerides end hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kell 12:00 siin: https://attendee.gotowebinar.com/register/9214160741195990798. Veebiseminari kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat ning küsida küsimusi. Veebiseminari kaudu ei ole võimalik osaleda hääletamisel. Täpsem ülevaade, kuidas on võimalik hääletada enne üldkoosolekut ja osaleda veebiseminaril on toodud käesoleva teate osas „Korralduslikud küsimused“.

Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks ning koosoleku toimumiskohas on kättesaadavad vajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt üldkoosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 597 284 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum82 132 tuhat eurot
2020. aasta puhaskasum19 499 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020101 631 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta24 438 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist77 193 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 6. aprillil 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 9. aprillil 2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine
Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2021 teeb nõukogu ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 21.05.2021 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.
Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 2 000 eurot kuus.

Korralduslikud küsimused

Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 04.03.2021. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 16.03.2021. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 2931 lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (https://nasdaqbaltic.com/) avaldatud börsiteatele lisatult. Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub.

Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine. Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Lisaks on dokumendid kättesaadavad alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kell 10:00 kuni 16:00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kodulehel (https://www.tkmgroup.ee/) ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks. Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata juhatusele postiga hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks aadressil Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143. Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud aktsionäride teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Esindaja määramine. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 hiljemalt 16. märtsil 2021 Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas, kasutades selleks blankette, mis on avaldatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks palume esitada:
füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument;
juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Üldkoosoleku veebiseminaril osalemiseks palume:
Aktsionäril registreeruda hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kell 12:00 siin: https://attendee.gotowebinar.com/register/9214160741195990798. Peale registreerumist saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata. Veebiseminar toimub eesti keeles.
Veebiseminaril tutvustavad ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 18. märtsil 2021 kell 12:00-ks e-kirjaga aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee.
Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel https://www.tkmgroup.ee kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i enamusaktsionär OÜ NG Investeeringud on juhatusele andnud teada oma kavatsusest hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide poolt vastavalt otsuste eelnõudele.

Lugupidamisega
Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatus

Manused2021 otsuste eelnoud est.pdf
Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2020_est.pdf
2021 volikirja blankett est.docx
Tallinna Kaubamaja Grupp AS Noukogu aruanne 2020_est.pdf
2021 UK haaletussedel est.docx
2021 volikirja tagasivotmise blankett est.docx
2021 teave aktsionarile est.pdf