Paskelbta: 2020-04-30 16:30:00 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. balandžio 30 d. įvyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Visi akcininkų susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.

Susirinkime priimti sprendimai:

Akcininkai susipažino (išklausė) su AB „Snaigė“ konsoliduotu metiniu pranešimu apie bendrovės veiklą 2019 metais ir jame esančia informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą, susipažino (išklausė) su auditoriaus išvada apie 2019 m. bendrovės finansines ataskaitas;

Akcininkai patvirtino 2019 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Patvirtino AB „Snaigė“ 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

StraipsniaiEUR
  
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje(11327462)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)(56487)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje(11383949) 
Pervedimai iš rezervų946161 
 

 tikslinės paskirties  (savų akcijų įsigijimui) 
Pervedimai iš privalomojo rezervo946161 
Paskirstytinas pelnas(10437788)
Pelno paskirstymas:946161 
 

  į įstatymo numatytus rezervus946161 
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje(11383949) 

Akcininkai nusprendė Atlygio politiką, kaip kad nustatyta LR akcinių bendrovių įstatymo 373 str. taikomą Bendrovės vadovui ir valdybai paruošti tvirtinimui iki ateinančių metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
Iki kol bus patvirtinta atlygio politika, pritarti Bendrovėje vadovui taikomoms atlygio nustatymo nuostatoms:   
Bendrovės vadovui atlygį ir premijavimo gaires nustato Bendrovės valdyba, remiantis teisingumo, teisėtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, principais.
Bendrovės vadovui padidinto darbo apmokėjimo taisyklės netaikomos ir už viršvalandinį darbą, darbą poilsio arba švenčių dienomis, taip pat darbą naktį jam nėra apmokama.
Bendrovės vadovui darbo užmokestis išmokamas darbo sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
Iki 2023 m. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktiems Bendrovės valdybos nariams atlygio Bendrovė nemoka.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas

Priedas


AB Snaige 2019 m. finansiniu ataskaitu rinkinys_Auditoriaus isvada_Metinis pranesimas_Socialines atsakomybes ataskaita.pdf