English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-29 15:25:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Visuotinis akcininkų susirinkimas

2022-04-29 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022 m. balandžio 29 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės konsoliduoto 2021 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2021 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Pranešimas išklausytas.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2021 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtintas Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2021 metus rinkinys.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2021 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2021 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymas taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2020 metų pabaigoje 18,954
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2020 metus (955)
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti -
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų 17,999
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 10,774
6) Pervedimai iš rezervų 68
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje 28,841
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):  
  •  pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
-
  • pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
(2,389)
  • pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 26,452

Vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.2 Eur.

5 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.

Patvirtinta Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaita, kuri yra metinio pranešimo dalis.

6 darbotvarkės klausimas - Bendrovės valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.

Bendrovės valdybos nariais ketverių metų kadencijai išrinkti: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Vilija Milaševičiutė, Andrej Cyba, Linas Strėlis.

7 darbotvarkės klausimas - Bendrovės Audito komiteto narių rinkimas.

Audito komiteto narėmis išrinktos Milana Buivydienė, Aušra Lobinienė, Vilma Morkaitienė.

8 darbotvarkės klausimas - Dėl įgaliojimų AB Vilkyškių pieninės generaliniam direktoriui suteikimo.

AB Vilkyškių pieninės generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102