English Estonian
Avaldatud: 2023-02-21 15:31:00 CET
TKM Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 17. märtsil 2023. aastal algusega kell 14:00 Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 51 asuvas Viking Motors’i esinduses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17. märtsil 2023 kell 13:30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 10. märtsil 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäri õiguste kasutamiseks on lisaks kohapeal osalemisele võimalus hääletada ka enne üldkoosolekut e-posti- või posti teel. Lisaks on aktsionäridel võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril. Veebiseminari kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat ning küsida küsimusi. Veebiseminari kaudu ei ole võimalik osaleda hääletamisel. Täpsem ülevaade, kuidas on võimalik hääletada enne üldkoosolekut ja osaleda veebiseminaril on toodud käesoleva teate osas „Korralduslikud küsimused“.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad järgima juhatuse poolt osalejate tervise kaitsmiseks antavaid juhiseid ja korraldusi. Juhime tähelepanu, et üldkoosolekul on lubatud füüsiliselt osaleda ainult haigusnähtudeta aktsionäril isiklikult või tema volitatud esindajal.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022 on 646 797 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 862 763  tuhat eurot ning puhaskasum 29 485 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum 86 298 tuhat eurot
2022. aasta puhaskasum 29 485 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2022 115 783 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta 27 696 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 88 087 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. aprillil 2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele.


3. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
Nõukogu liige Andres Järving on esitanud avalduse nõukogust tagasi astumiseks (börsiteade 04.01.2023). Nõukogu teeb ettepaneku kutsuda 17.03.2023 toimuval koosolekul tagasi nõukogu liige Andres Järving, kelle volitused lõpevad tagasi kutsumisest.
Nõukogu teeb ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu uueks liikmeks alates 17.03.2023.a 3-aastaseks ametiajaks Kristo Anton.
Maksta uuele nõukogu liikmele tasu vastavalt 19.03.2021 üldkoosoleku otsusele (2 000 eurot kuus).

Korralduslikud küsimused

Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 02.03.2023. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 14.03.2023. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 2931 lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (https://nasdaqbaltic.com/) avaldatud börsiteatele lisatult. Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub.

Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine. Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, uue nõukogu liikme kandidaadi tutvustuse ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Lisaks on dokumendid kättesaadavad alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kell 10:00 kuni 16:00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kodulehel (https://www.tkmgroup.ee/) ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee hiljemalt 16. märtsil 2023. aastal kella 12:00-ks. Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata juhatusele postiga hiljemalt 16. märtsil 2023. aastal kella 12:00-ks aadressil Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143. Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud aktsionäride teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Esindaja määramine. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 hiljemalt 14. märtsil 2023 Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas, kasutades selleks blankette, mis on avaldatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument;
  • juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Üldkoosoleku veebiseminaril osalemiseks palume:
Aktsionäril registreeruda hiljemalt 16. märtsil 2023. siin: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_7BKqLZovSKmU9vCEq5DDHA.  
Peale registreerumist saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata. Veebiseminar toimub eesti keeles.
Veebiseminaril tutvustavad ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 16. märtsil 2023 kell 12:00 e-kirjaga aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee.
Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel https://www.tkmgroup.ee kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Lugupidamisega
Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatus

ManusedHaaletussedel.docx
Otsuste eelnoud.pdf
Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2022 pdf koopia.pdf
Tallinna Kaubamaja Grupp AS noukogu aruanne 2022.pdf
Teave aktsionarile.pdf
Teave noukogu liikme kandidaadi kohta.pdf
Volikirja blankett.docx
Volikirja tagasivotmise blankett.docx